Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

PRIPREMNA NASTAVA – PROBNI PRIJEMNI 2023/2024


PRIPREMNA NASTAVA
ZA UPIS STUDENATA 2023/2024.

 

Pripremna nastava za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, odvija se od 24. marta 2023. po kombinovanom modelu, onlajn (Osnovna pismenost, Razumevanje pročitanog) i uživo (Muzičke sposobnosti i Fizičke sposobnosti), svake subote, na osnovu rasporeda koji se može preuzeti posredstvom sledećeg linka:

 Raspored časova

Obuhvata sadržaje iz oblasti koje se polažu na prijemnom ispitu na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

 

Prijavljivanje kandidata za onlajn pripremnu nastavu

 

Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu mogu se prijaviti do 24. marta 2023. godine, a oni koji žele da pohađaju pripremnu nastavu iz Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti, mogu se prijaviti do 22. aprila 2023. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijemnog formulara koji se nalazi OVDE na mejl: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

 

 

Uputstva o načinu izvođenja onlajn pripremne nastave

 

Osnovna pismenost

Na pripremnoj nastavi iz Osnovne pismenosti polaznicima će biti prezentovani programski sadržaji relevantni za polaganje ovog dela prijemnog ispita (poglavlja iz literature preporučene za pripremanje prijemnog ispita). Kandidati će biti upućeni u specifičnost načina provere znanja iz ove oblasti. Biće im predstavljene konkretne pojedinosti u vezi sa formom testa iz Osnovne pismenosti uz precizna objašnjenja i instrukcije za njegovo rešavanje. Dodatno osposobljavanje za usvajanje gramatičke i ortografske norme realizuje se ne samo teorijskom nastavom već i neposrednim rešavanjem raznovrsnih i najfrekventnijih tipova zadataka sa ranijih prijemnih ispita uz detaljnu povratnu informaciju. Zahvaljujući praktičnoj primeni pravopisnih i gramatičkih pravila na konkretnim primerima i proceni uspešnosti, kandidati će moći da prate svoj napredak u savladavanju zadatih sadržaja i kvalitetno se pripreme za predstojeći prijemni ispit iz Osnovne pismenosti.

Pripremna nastava iz Osnovne pismenosti odvija se onlajn, preko Google diska na osnovu zadataka i testova koji će kandidatima biti poslati na mejl.

 

Razumevanje pročitanog

Pripremna nastava u oblasti kompetencija razumevanja pročitanog izvodi se u vidu individualnog i grupnog vežbanja u čitanju (analizi i tumačenju) odgovarajućih tekstova koji su po svom sadržaju i zahtevima nalik zadacima koji se zadaju na prijemnom ispitu. Cilj vežbanja jeste da kod kandidata razvije različite tehnike pristupanja analizi sadržaja teksta – izdvajanje bitnog, zanemarivanje nebitnog, prepoznavanje bitnih pojmova, uočavanje veza između podataka, identifikovanje glavne ideje, čitanje, tumačenje i povezivanje podataka prikazanih grafikonima, tabelama ili mapama. Na časovima pripreme, kandidati imaju priliku da aktivno učestvuju u sopstvenoj obuci kroz saradnju i diskusiju sa nastavnikom i ostalim kandidatima, postavljaju pitanja i dobiju onaj nivo i vrstu objašnjenja spram teškoća koje budu imali.

Pripremna nastava iz Razumevanja pročitanog odvijaće se posredstvom Zoom internet platforme (https://zoom.us/) koju je potrebno instalirati na telefonu ili računaru. Uputstvo za instaliranje korisničkog naloga na Zoom platformi možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo

 

Muzičke sposobnosti

Pripremna nastava za procenu muzičkih sposobnosti sastoji se iz praktičnih vežbi koje će kandidatu pomoći u pripremi prijemnog ispita. Procena muzičkih sposobnosti na prijemnom ispitu obuhvata proveru melodijskog sluha (pevanje jedne dečje pesme koju kandidat bira sa liste ponuđenih pesama na sajtu), osećaja za ritam (izvođenje zadatih ritmičkih motiva) i proveru muzičke memorije (ponavljanje/reprodukovanje ritmičkog motiva, melodijskog motiva i zadatog tona). Pripremna nastava se izvodi grupno i individualno, kako bi se kandidatima ukazalo na eventualne greške i dale sugestije za dalji rad. U okviru pripremne nastave kandidati se upoznaju sa načinom polaganja ovog dela prijemnog ispita, reprodukuju ritmičke i melodijske motive (sa istim zahtevima koje će imati vežbe na prijemnom ispitu) i pevaju dečje pesme čiji se notni zapisi nalaze se na sajtu Fakulteta. Kandidatima se pojedinačno, u odnosu na obim glasa i muzičke sposobnosti, preporučuju određene pesme za izvođenje na proceni muzičkih sposobnosti. Kandidati u toku pripremne nastave, kao i na prijemnom ispitu, pesme pevaju uz klavirsku pratnju koju izvodi jedan od članova komisije.

Detaljnije obaveštenje i priloge o pripremnoj nastavi iz Muzičkih sposobnosti možete preuzeti na sledećim linkovima:

Obaveštenje
Prilog

 

Fizičke sposobnosti

Zadatke možete preuzeti na sledećem linku:

Zadaci za procenu motoričkih sposobnosti

Procena fizičkih sposobnosti


 

ONLAJN PROBNI PRIJEMNI ISPIT

 

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 10. juna 2023. u 9 časova, za polaznike pripremne nastave i sve zainteresovane kandidate, organizuje onlajn probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Onlajn probni prijemni ispit je besplatan.

Odvijaće se posredstvom internet platforme Moodle, a pristupa se sa sajta Fakulteta. Onlajn probni prijemni ispit obuhvata proveru znanja iz Razumevanja pročitanog i Osnovne pismenosti.

Detaljnije uputstvo o otvaranju naloga na platformi Moodle, načinu i satnici  polaganja ispita, biće poslato prijavljenim kandidatima na mejl adresu.

Na probnom prijemnom neće se vršiti procena muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti. Procena ovih sposobnosti vršiće se na prijemnom ispitu.

Prijavljivanje za onlajn probni prijemni ispit trajedo 9. juna 2023. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijavnog formulara na mejl: probniprijemni@gmail.com

Prijavni formular