Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI


Treći konkursni rok za upis na doktorske akademske studije za školsku 2018/2019. godinu


Konačna rang lista – drugi konkursni rok – doktorske studije

Preliminarna rang lista – drugi konkursni rok – doktorske studije

Konkurs za upis na doktorske akademske studije za školsku 2018/2019. godinu – drugi konkursni rok


Prijavni list za konkurs na doktorske akademske studije

Prijavni list


Preuzmi konkurs u PDF formatu


Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, na osnovu konkursa koji je raspisao Univerzitet u Kragujevcu, upisuje u prvu godinu doktorskih akademskih studija Doktor nauka – metodika nastave

ukupno 8 samofinansirajućih studenata, usmerenja

  • metodika nastave srpskog jezika i književnosti,
  • metodika nastave fizičkog vaspitanja, i
  • metodika nastave prirode i društva.

 

II USLOVI UPISA

 

Na doktorske akademske studije za sticanje naučnog naziva Doktor nauka – metodika nastave mogu se upisati lica:

  • koja imaju prethodno ostvaren obim studija od 300 ESPB na osnovnim akademskim i master akademskim studijama na jednom od učiteljskih/pedagoških fakulteta ili drugih srodnih fakulteta nastavničkih usmerenja sa najmanjom prosečnom ocenom 8 na osnovnim i master akademskim studijama.
  • koja imaju akademski stepen magistra nauka, sa prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim studijama i prosečnom ocenom od najmanje 8 na magistarskim akademskim studijama.
  • koja su stekla VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su ostvarili prosečnu ocenu od najmanje 8 na osnovnim studijama.
  • koja imaju završene neodgovarajuće studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim studijama i prosečnom ocenom od najmanje 8 na master akademskim studijama, uz polaganje diferencijalnih ispita.
  • koja zadovoljavaju kriterijume iz prethodnih stavova ali ne zadovoljavaju kriterijum u pogledu prosečne ocene na prethodno završenim studijama ako imaju najmanje tri objavljena naučna rada u užoj naučnoj oblasti kojoj pripada studijski program doktorskih studija, u časopisima verifikovanim od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili ispunjavaju uslove iz polja dodatnih kriterijuma za rangiranje kandidata.

Kandidat za upis na doktorske studije mora poznavati najmanje jedan svetski jezik, što se utvrđuje na osnovu položenih ispita na prethodno završenim studijama, sertifikata institucija ovlašćenih za proveru znanja stranog jezika ili proverom na Fakultetu o poznavanju stranog jezika najmanje na nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR).

 

III MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

 

Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija utvrđuje Komisija za upis. Rang lista prijavljenih kandidata formira se na osnovu prosečne ocene na prethodno završenim studijama, samostalno objavljenih naučnih radova u časopisima i dužine trajanja studiranja prema Pravilniku o upisu na studijske programe Univerziteta u Kragujevcu i Pravilniku o doktorskim akademskim studijama Fakulteta Pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Ukoliko nakon utvrđivanja redosleda kandidata postoje kandidati koji imaju isti broj poena, Komisija za upis primenjuje dodatne kriterijume za rangiranje kandidata (učešće kandidata na projektima, učešće u edukativnim programima).

 

IV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

Učesnici konkursa pri prijavljivanju podnose:

1) prijavni list ( preuzmi),
2) dokaz o uplati 8.000,00 dinara na ime troškova upisa
(žiro račun Fakulteta 840-1292666-93, poziv na broj: 742371-04940),
3) fotokopiju diplome o završenim fakultetima,
4) fotokopija dodatka diplomi (uverenje o položenim ispitima) ili sertifikat ovlašćene institucije za proveru znanja stranog jezika,
5) fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili venčanih,
6) fotokopiju uverenja o državljanstvu, i
7) biografiju (CV).

 

V KONKURSNI ROKOVI
Datum

Prijavljivanje kandidata (prijem dokumenata)

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Milana Mijalkovića 14, 35 000 Jagodina,

u prostorijama službe za master akademske i doktorske akademske studije.

od 24. septembra
do 10. oktobra 2018. godineod 9 do 14 časova
Provera poznavanja stranog jezika za kandidate koji nemaju dokaz o poznavanju stranog jezika 11. oktobra 2018. godine
u 11 časova
Preliminarna rang lista do 15. oktobra 2018. godine
do 15 časova
Konačna rang lista do 17. oktobra 2018. godine
do 15 časova
Upis 18. i 19. oktobra 2018. godine
od 9 do 14 časova

 

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden ima pravo prigovora dekanu Fakulteta u roku od 24 sata od objavljivanja preliminarne rang liste.
Prigovor se podnosi Komisiji za upis, na čiji predlog dekan Fakulteta donosi rešenje u roku od 24 časa od prijema prigovora.
Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.
Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umesto njega pravo na upis stiče sledeći kandidat na rang listi.

 

VI DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 

Kandidati koji steknu uslov za upis podnose:

1) overene fotokopije dokumenata,
2) dva prijavna lista ŠV-20 ( preuzmi),
3) indeks (nabavlja se u skriptarnici Fakulteta),
4) dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm.
5) dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 24.000,00 dinara
(žiro račun fakulteta 840-1292666-93, poziv na broj: 742371-04940),
6) strani državljani podnose dokaz da su zdravstveno osigurani za akademsku 2018/2019. godinu i sertifikat o poznavanju srpskog jezika za strane državljane koji će pratiti nastavu na srpskom jeziku.

 

VII ŠKOLARINA

 

Visina školarine za državljane Republike Srbije iznosi 120.000,00 dinara. Školarina se može uplatiti i u pet jednakih mesečnih rata po 24.000,00 dinara, počev od upisa godine studija i zaključno sa overom prolećnog semestra.

Visina školarine za strane državljane iznosi 2.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

Bliže informacije o konkursu:
Imejl adresa: ilijana.cutura@gmail.com
Telefon: 062 297 908