Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ


Трећи конкурсни рок за упис на докторске академске студије за школску 2018/2019. годину


Коначна ранг листа – други конкурсни рок – докторске студије

Прелиминарна ранг листа – други конкурсни рок – докторске студије

Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2018/2019. годину – други конкурсни рок


Пријавни лист за конкурс на докторске академске студије

Пријавни лист


Преузми конкурс у PDF формату


Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, на основу конкурса који је расписао Универзитет у Крагујевцу, уписује у прву годину докторских академских студија Доктор наука – методика наставе

укупно 8 самофинансирајућих студената, усмерења

  • методика наставе српског језика и књижевности,
  • методика наставе физичког васпитања, и
  • методика наставе природе и друштва.

 

II УСЛОВИ УПИСА

 

На докторске академске студије за стицање научног назива Доктор наука – методика наставе могу се уписати лица:

  • која имају претходно остварен обим студија од 300 ЕСПБ на основним академским и мастер академским студијама на једном од учитељских/педагошких факултета или других сродних факултета наставничких усмерења са најмањом просечном оценом 8 на основним и мастер академским студијама.
  • којa имаjу академски степен магистра наука, са просечном оценом од најмање 8 на основним академским студијама и просечном оценом од најмање 8 на магистарским академским студијама.
  • која су стекла VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су остварили просечну оцену од најмање 8 на основним студијама.
  • која имају завршене неодговарајуће студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом од најмање 8 на основним академским студијама и просечном оценом од најмање 8 на мастер академским студијама, уз полагање диференцијалних испита.
  • која задовољавају критеријуме из претходних ставова али не задовољавају критеријум у погледу просечне оцене на претходно завршеним студијама ако имају најмање три објављена научна рада у ужој научној области којој припада студијски програм докторских студија, у часописима верификованим од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије или испуњавају услове из поља додатних критеријума за рангирање кандидата.

Кандидат за упис на докторске студије мора познавати најмање један светски језик, што се утврђује на основу положених испита на претходно завршеним студијама, сертификата институција овлашћених за проверу знања страног језика или провером на Факултету о познавању страног језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског референтног оквира за језике (CEFR).

 

III МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија утврђује Комисија за упис. Ранг листа пријављених кандидата формира се на основу просечне оцене на претходно завршеним студијама, самостално објављених научних радова у часописима и дужине трајања студирања према Правилнику о упису на студијске програме Универзитета у Крагујевцу и Правилнику о докторским академским студијама Факултета Педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

Уколико након утврђивања редоследа кандидата постоје кандидати који имају исти број поена, Комисија за упис примењује додатне критеријуме за рангирање кандидата (учешће кандидата на пројектима, учешће у едукативним програмима).

 

IV КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Учесници конкурса при пријављивању подносе:

1) пријавни лист ( преузми),
2) доказ о уплати 8.000,00 динара на име трошкова уписа
(жиро рачун Факултета 840-1292666-93, позив на број: 742371-04940),
3) фотокопију дипломе о завршеним факултетима,
4) фотокопија додатка дипломи (уверење о положеним испитима) или сертификат овлашћене институције за проверу знања страног језика,
5) фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних,
6) фотокопију уверења о држављанству, и
7) биографију (CV).

 

V КОНКУРСНИ РОКОВИ
Датум

Пријављивање кандидата (пријем докумената)

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, 35 000 Јагодина,

у просторијама службе за мастер академске и докторске академске студије.

од 24. септембра
до 10. октобра 2018. годинеод 9 до 14 часова
Провера познавања страног језика за кандидате који немају доказ о познавању страног језика 11. октобра 2018. године
у 11 часова
Прелиминарна ранг листа до 15. октобра 2018. године
до 15 часова
Коначна ранг листа до 17. октобра 2018. године
до 15 часова
Упис 18. и 19. октобра 2018. године
од 9 до 14 часова

 

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно спроведен има право приговора декану Факултета у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе.
Приговор се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан Факултета доноси решење у року од 24 часа од пријема приговора.
Кандидат је остварио право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.
Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а уместо њега право на упис стиче следећи кандидат на ранг листи.

 

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС

 

Кандидати који стекну услов за упис подносе:

1) оверене фотокопије докумената,
2) два пријавна листа ШВ-20 ( преузми),
3) индекс (набавља се у скриптарници Факултета),
4) две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm.
5) доказ о уплати прве рате школарине у износу од 24.000,00 динара
(жиро рачун факултета 840-1292666-93, позив на број: 742371-04940),
6) страни држављани подносе доказ да су здравствено осигурани за академску 2018/2019. годину и сертификат о познавању српског језика за стране држављане који ће пратити наставу на српском језику.

 

VII ШКОЛАРИНА

 

Висина школарине за држављане Републике Србије износи 120.000,00 динара. Школарина се може уплатити и у пет једнаких месечних рата по 24.000,00 динара, почев од уписа године студија и закључно са овером пролећног семестра.

Висина школарине за стране држављане износи 2.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

 

Ближе информације о конкурсу:
Имејл адреса: ilijana.cutura@gmail.com
Телефон: 062 297 908