Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Biblioteka

 

Čoveku koji ima biblioteku i vrt ne treba ništa više.

Ciceron

ISTORIJAT

Zakonom o uređenju Učiteljske škole od 5. oktobra 1870. godine predviđena je, zarad unapređenja nastave i naučnog obrazovanja, prema Članu 10, učiteljska školska biblioteka, potrebna zbirka za predavanje jestastvenice, zemljopisa, fizike i hemije i pomoćnih sredstava za geometriju.

Biblioteka postoji od osnivanja Učiteljske škole  u Jagodini (1898). Celokupan fond preuzela je najpre Pedagoška akademija za obrazovanje nastavnika razredne nastave, a potom nasledio Učiteljski fakultet 1993. godine, danas Fakultet pedagoških nauka u Jagodini.

FOND

Biblioteka Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini danas raspolaže vrednim fondom od preko 40500 knjiga i 60 naslova časopisa iz oblasti književnosti, umetnosti, kulture, pedagogije, psihologije, sociologije i dr.

Posebno mesto zauzimaju Legat Sretena Adžića, prvog upravitelja Učiteljske škole u Jagodini i osnivača Biblioteke, reprint Miroslavljevog jevanđelja i zbirka stare i retke knjige koja sadrži 87 naslova.

Nabavna politika Biblioteke ostvaruje se na osnovu plana nabavki prema potrebama nastavnog i naučno-istraživačkog rada Fakulteta, a sredstva se obezbeđuju finansijskim planom za svaku kalendarsku godinu.

Knjige se nabavljaju kupovinom, poklonima, donacijama i obaveznim primerkom.

MEĐUBIBLIOTEČKA POZAJMICA

Publikacije kojima biblioteka ne raspolaže nabavljaju se međubibliotečkom pozajmicom od biblioteka članica sistema COBISS.SR. Od 2006. godine, punopravni član sistema je i naša biblioteka i, kao njegov deo, ima mogućnost aktivnog učešća u procesu uzajamne katalogizacije.

Knjige dobijene na ovaj način koriste se samo u čitaonici Biblioteke, a fotokopije ostaju u trajnom vlasništvu korisnika.

KORIŠĆENjE BIBLIOTEČKE GRAĐE

Bibliotečki fond je namenjen prvenstveno studentima i zaposlenima na Fakultetu, kao stalnim korisnicima.

Danas je rad Biblioteke u potpunosti automatizovan.

Lice stiče status korisnika Biblioteke učlanjenjem u biblioteku. Učlanjenje se obavlja dobijanjem članske karte sa bar-kodom. Članstvo u Biblioteci je besplatno.

Katalozi Biblioteke i ostali izvori u štampanom i elektronskom obliku omogućavaju lak pristup informacijama.

Način rada i uslovi korišćenja bibliotečkog fonda regulisani su Pravilnikom o radu biblioteke Fakulteta pedagoških nauka.

PRETRAŽIVANjE FONDA

Fond Biblioteke Fakulteta pedagoških nauka moguće je pretražiti u Biblioteci, uz pomoć dežurnog bibliotekara, ili preko interneta, sa internet stranice Biblioteke, na adresi http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=1551148633304201

BIBLIOGRAFSKO PRETRAŽIVANjE

Na zahtev korisnika mogu se obavljati bibliografska pretraživanja potrebne litarature. Korisnik može dobiti rezultate pretraživanja u štampanom ili u elektronskom obliku.

KoBSON

Biblioteka je deo Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku KoBSON, čijoj mreži imaju besplatan pristup svi nastavnici i saradnici.

OSTALE AKTIVNOSTI

U delokrug svog rada Biblioteka je uvrstila i kulturno-obrazovne aktivnosti: promocije i izložbe knjiga, obeležavanje značajnih jubileja, organizovanje susreta sa piscima, radionice…

RADNO VREME BIBLIOTEKE

Radno vreme biblioteke sa čitaonicom je svakog radnog dana od 8 do 20 časova. Biblioteka je otvorena i u dane vikenda (subotom i nedeljom), u vreme obavljanja ispita i drugih oblika nastave u skladu sa zahtevima procesa rada.


Zakon o uređenju učiteljske škole iz 1870. godine
Pravilnik o radu biblioteke Fakulteta pedagoških nauka

COBISS+
Baza naše Biblioteke
Zajednica biblioteka