Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. XV, br.1 – jun 2018.


 


CEO BROJ

Uzdanica, god. XV, br.1 – jun 2018.


Pojedinačni tekstovi

Jelena M. Todorović, KONFIGURACIJA ŽENSKIH LIKOVA U ROMANU O ALEKSANDRU VELIKOM I PLUTARHOVOJ ALEKSANDRIJADI

Valentina M. Zlatanović Marković, POETSKA SPOZNAJA BOGA U STVARALAŠTVU PESNIKA SRPSKOG ROMANTIZMA (KODER, ŠAPČANIN I ABERDAR)

Aleksandra M. Petrović, MITSKI PODTEKST KAO OSNOV INTERPRETACIJE PESAMA RASTKA PETROVIĆA

Ivan M. Savić, UMETNOST (NE) RAZAZNAJE POL: INTIMNI PROSTOR U DELIMA UMETNICA

Emina S. Perić Komnenović, JUNAK I NjEGOV IDENTITET U ROMANU VERE I ZAVERE ALEKSANDRA TIŠME

Ivana R. Ćirković Miladinović, ZASTUPLjENOST I KORIŠĆENjE AFEKTIVNIH STRATEGIJA UČENjA ENGLESKOG JEZIKA KOD STUDENATA NA NEMATIČNIM FAKULTETIMA – JEDAN VID INOVATIVNE NASTAVE

Tamara S. Đorđević, ULOGA ADOLESCENTSKOG SAMOPOIMANjA I PORODIČNOG FUNKCIONISANjA U ELEKTRONSKOM NASILjU

 Jelena S. Starčević, UTVRĐIVANjE FAKTORA KOJI SU POVEZANI SA STAVOVIMA UČITELjA PREMA RADU SA UČENICIMA SA SMETNjAMA U RAZVOJ

Dušan P. Ristanović, TEORIJSKI ASPEKTI INOVIRANjA UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA PRIMENOM PROJEKTNOG MODELA NASTAVE

Gorica R. Tomić, POSTOJI LI NEŠTO LOŠE U IZRAZU „A BUNCH OF MIGRANTS”?

Marina V. Kebara, GRAMATIČKA TRANSPOZICIJA U DERIVACIJI NEOLOGIZAMA U DEČJOJ JEZIČKOJ IGRI

Nada P. Todorov, FILM U FUNKCIJI BOGAĆENjA REČNIKA UČENIKA OD PRVOG DO ČETVRTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Alesandro S. Polin Klinčarski, OSNOVNE KARAKTERISTIKE STRUKTURE REČENICA UČENIKA ČETVRTOG RAZREDA

Milan P. Milikić, TRAJNOST MATEMATIČKIH ZNANjA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA STEČENIH U PRVOM CIKLUSU OBAVEZNOG OBRAZOVANjA

Marija M. Crnković, MUZIČKO-PEDAGOŠKI RAD VLADIMIRA R. ĐORĐEVIĆA U JAGODINI

Marija Z. Petrović, TIŠINA KAO SLUŠNI PROSTOR PERFORMANSA: KEJDžOVA TIŠINA U KOMADU 4’33”

Samir H. Ljajić, MEDIJSKA PISMENOST UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA

Bojana D. Đurić, ISTORIJSKI PREGLED KONCEPTA PREVLADAVANjA

Jelena S. Osmanović, AKCIONA ISTRAŽIVANjA NA TEMELjIMA REFLEKSIVNE PRAKSE

Milorad S. Jovanović, DVA VEKA STARE CRKVE U JAGODINI

Tiodor R. Rosić, POLITIČKO DELOVANjE SRPSKIH PISACA