Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Upis – Prijemni ispit


 Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske studije (treći konkursni rok)


TREĆI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Master studije – preostala mesta
MAS: Učitelj
MAS: Vaspitač u predškolskim ustanovama
MAS: Vaspitač u domovima
MAS: Obrazovanje profesora predmetne nastave
MAS: Liderstvo u obrazovanju

Prijavni listovi (prijava kandidata za treći konkursni rok – master studija)


TREĆI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

Konkurs za upis studenata na doktorse akademske studije


 Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije (drugi konkursni rok)


 Preliminarna rang lista kandidata za upis na doktorske akademske studije (drugi konkursni rok)


Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske studije (drugi konkursni rok)


Konačne rang liste za upis na teret budžeta 2019/2020.

 OAS Učitelj
 OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 OAS Vaspitač u domovima


Preliminarne rang liste za upis na teret budžeta 2019/2020.

 OAS Učitelj
 OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 OAS Vaspitač u domovima
 MAS Vaspitač u domovima


 Konačne rang liste kandidata za upis na master akademske studije šk. 2019/2020.

 Konačna rang liste kandidata za upis na doktorske akademske studije šk. 2019/2020.


Konačna rang lista za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini (Drugi upisni – dodatni rok):

Konačna rang lista – OAS Vaspitač u predškolsim ustanovama


Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini (Drugi upisni – dodatni rok):

Preliminarna rang lista – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama


Konačne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini (Drugi upisni rok):

Konačna rang lista – OAS Učitelj
Konačna rang lista – OAS Vaspitač u predškolsim ustanovama


Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini (Drugi upisni rok):

Preliminarna rang lista – OAS Učitelj
Preliminarna rang lista – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama


Prijemni ispit 2019/2020.
drugi upisni rok

Svi kandidati koji su pristupili proveri sposobnosti su zadovoljili kriterijume provere.


Rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu studija školska 2019/2020. godina po opštem uspehu u srednjoj školi (drugi upisni rok):

Rang lista – OAS Učitelj
Rang lista – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama


OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Drugi upisni rok – KONKURS


DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

KONKURS


 Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


 Upis vaspitača koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije..


 Upis učitelja koji su završili pedagošku akademiju i vaspitača koji su završili višu školu.


Konačne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini (Prvi upisni rok):

 Konačna Rang lista – OAS Učitelj
Konačna Rang lista – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
Konačna Rang lista – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama – afirmativne mere
Konačna Rang lista – OAS Vaspitač u domovima


Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini (Prvi upisni rok):

Preliminarna Rang lista – OAS Učitelj
Preliminarna Rang lista – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
Preliminarna Rang lista – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama – afirmativne mere
Rang lista – OAS Vaspitač u domovima


OBAVEŠTENjE
NA PROCENI SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI SVI KANDIDATI SU ZADOVOLjILI I STEKLI USLOV ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA


Raspored procene socijanih veština – prvi upisni rok školske 2019/2020.


Raspored procene sklonosti i sposobnosti – prvi upisni rok školske 2019/2020.


Rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu studija školska 2019/2020. godina po opštem uspehu u srednjoj školi:

Rang lista – OAS Učitelj
Rang lista – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
Rang lista – OAS Vaspitač u domovima


Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2019/2020. godinu

Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2019/2020. godinu

STRUČNO UPUTSTVO za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/2020. godinu

Prilog br. 4.
Prilog br. 5.


 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA

Pre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena fizičkih sposobnosti
Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:

Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju

Primeri zadataka za test razumevanja pročitanog

Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti na stranici Obrasci ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument


 

Pripremna nastava za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini u školskoj 2019/2020. ima za cilj da kandidate dodatno osposobi za polaganje prijemnog ispita.

PRIPREMNA NASTAVA JE BESPLATNA.

Realizuje se od 23. marta do 8. juna 2019. godine.

Obuhvata sadržaje iz oblasti koje se polažu na prijemnom ispitu na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Kandidati se mogu opredeliti za pohađanje celokupne pripremne nastave koja obuhvata časove iz Osnovne pismenosti, Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti, ili za pojedine oblasti tj. grupu predavanja.

 


Prijavljivanje kandidata za pripremnu nastavu

 

Kandidati se mogu prijaviti telefonom na broj 035/223-805 počev od 22. decembra 2018. godine svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu prijavljuju se do 22. marta 2019. godine, a oni koji žele da pohađaju samo određene segmente pripremne nastave prijavljuju se do 19. aprila 2019. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave i slanjem prijemnog formulara koji se nalazi na sajtu fakulteta na mejl: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

Probni prijemni ispit

 

Posle održane pripremne nastave, Fakultet pedagoških nauka 15. juna 2019. u 9 časova, za polaznike pripremne nastave i sve zainteresovane kandidate, organizuje i probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Cena polaganja probnog prijemnog ispita je 2.000,oo dinara.

Prijavljivanje traje od 22. januara do 15. juna 2019. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijemnog formulara i skenirane ili uslikane kopije uplatnice na mejl: probniprijemni@gmail.com

Formular – Probni prijemni ispit 2019.

Uplate za probni prijemni ispit se vrše na račun Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini: 840-1292666-93, poziv na broj: PP/19; a uplatnice se prilažu na dan polaganja dežurnim nastavnicima.

 Preuzmi stranicu u PDF-u
Pripremna nastava 2019 – Prijavni formular
Raspored časova pripremne nastave –  2019