Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Нина Еремић

Име, средње слово, презиме: Нина С. Еремић
Звање: Асистент
Датум рођења: 02.08.1990.
Ужа научна односно уметничка област: Ликовна уметност са методиком
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за ликовну уметност
Телефон:
е-mail: ns.ninastojanovic@gmail.com pp.likovnakultura@gmail.com
Консултације: среда 12.30-13.15 / петак 10.00-11.00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2018. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Ликовна уметност са методиком наставе
Докторат 2016. Уписане докторске студије Педагошки факултет у Сарајеву Методика ликовне културе
Специјализација 2016. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Мастер учитељ
Диплома 2013. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Примењена уметност, Унутрашња архитектура

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методички практикум ликовне културе, вежбе - ОАС Учитељ 4. година
 2. Примењене уметности, вежбе - ОАС Учитељ 4. година
 3. Анализа ликовног дела, вежбе -ОАС Учитељ 4. година
 4. Основе визуелне уметности, вежбе - OAС Васпитач у предшколским установама, 2. година
 5. Основе визуелне уметности, вежбе - ОАС Васпитач у домовима, 2. година
 6. Методика ликовног васпитања, вежбе - ОАС Васпитач у предшколским установама, 3. година

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Стојановић, Б., Стојановић Н. (2016). Примена ликовних техника и материјала у предшколској установи и основној школи у функцији развоја креативности, Узданица, год. XIII, бр. 1, стр. 87-98. [УДК 37.036-053.4/.5; 159.954/.956-053.4/.5; ISSN 1451-673X] доступно на http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/UzdanicaPDF/Uzdanica_XIII-1-2016.pdf
 2. Ćirković, I., Stojanović, N. (2016). Povezanost likovnih sposobnosti učenika i školskog uspeha iz engleskog jezika, Pedagogija, god. LXXI, br. 4, str. 450-461. [UDK: 37.036-057.874:371.3::811.111'243; ISSN 0031-3807] dostupno na https://www.researchgate.net/publication/313750172_Povezanost_likovnih_sposobnosti_ucenika_i_skolskog_uspeha_iz_engleskog_jezika
 3. Стојановић Н. (2017). Повезаност дивергентних и ликовних способности ученика у функцији развоја креативности, Узданица, год. XIV, бр. 1, стр. 127-142. [УДК 37.036-057.874(497.11)”2016”159.954/.956-057.874”2016; ISSN 1451-673X] доступно на http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/UzdanicaPDF/Uzdanica_XIV-1_jun_2017.pdf
 4. Stojanović, Nina. „Mogućnosti primene mobilnih telefona u nastavi likovne kulture.“ Materijal prezentovan na internacionalnom naučnom simpozijumu Filozofija medija: Mediji i alternativa 2017, Jagodina, 06-08. septembar 2017.
 5. Стојановић, Нина. „Корелација ликовних способности ученика и школског успеха из математике.“ Материјал презентован на четвртој конференцији МАТМ2017 Методички аспекти наставе математике, Јагодина, 02. новембар 2017.

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: