Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Катарина Станојевић

Катарина Р. Станојевић
Име, средње слово, презиме: Катарина Р. Станојевић
Звање: Асистент
Датум рођења: 21.08.1982.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе музичке културе
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: katarina.stanojevic21@gmail.com
Консултације: понедељак 12.30-14.00, уторак 12.30-13.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2023. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Педагошке и андрагошке кауке
Диплома 2007. Факултет музичке уметности у Београду Општа музичка педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе музичке културе (студијски програм основних академских студија - Учитељ)
 2. Методички практикум музичке културе (студијски програм основних академских студија - Учитељ)
 3. Настава музичке културе у старијим разредима основне школе (изборни предмет студијског програма основних академских студија - Учитељ)
 4. Методика музичке писмености (изборни предмет студијског програма основних академских студија - Учитељ)
 5. Познавање музичке литературе (изборни предмет студијског програма основних академских студија - Учитељ)
 6. Музичка култура (студијски програм основних академских студија - Домски васпитач)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Vukićević, N. & Stanojević, K. (2011). Contemporary approach to Teaching Music in lower primary grades, The VI International Balkan Congress for the Education and Science: The Modern Society and Education, Vol.II, ISBN 978-9989-823-33-6, 1351-1358. Bitola: Faculty of Education, University „St. Kliment Ohridski“.
 2. Вукићевић, Н. и Станојевић, К. (2014). Ликовна уметност у функцији тумачења музичких феномена у настави музичке културе у С. Пајић, В. Каначки (ур.), Паганско и хришћанско у ликовној уметности & Сатира у музици, књига III, Зборник радова са VIII међународног научног скупа Српски језик, књижевност и уметност, ISBN 978-86-85991-60-0 COBISS. SR-ID 210706188 (189-196). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
 3. Вукићевић, Н. и Станојевић, К. (2014). Индивидуализација наставе музичке културе у контексту савременог образовања. Узданица, год. XI, бр.1, 127-139. ISSN 1451-673x, УДК:371.311.1:78 ИД БРОЈ 208620044 Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
 4. Станојевић, К. и Луковац, М. (2014). Структура музичких телевизијских програма и музички укус будућих учитеља, у С. Пајић, В. Каначки (ур.), Уметничко наслеђе и рат & Музика и медији, књига III, Зборник радова са IX међународног научног скупа Српски језик, књижевност и уметност, ISBN 978-86-85991-80-6 COBISS. SR-ID 218402316 (387-398). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
 5. Милић, И., Станојевић, К. и Луковац, М. (2015). Музичко дело као подстицај за ликовно и литерарно изражавање ученика у С. Пајић, В. Каначки (ур.), Музика и медији у визуелној уметности & Језик музике – музика и језик, књига III, Зборник радова са X међународног научног скупа Српски језик, књижевност и уметност, ISBN 978-86-85991-96-7 COBISS. SR-ID 226868492 (195-206). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
 6. Trifunović, V., Arsenijević, M., Stanojević, K., (2017). Subculture and youth: musical taste of the pre-service teachers in Serbia. Uzdanica, god. XIV, br. 1, 91-102. ISSN 1451-673x COBISS. SR-ID 110595084, UDC 37.036-057.875(497.11)“2016“; 316.644-057.875:78(497.11)“2016“ Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
 7. Станојевић, К. (2017). Примена интердисциплинарног приступа у функцији разумевања музичког дела, Зборник радова са VI Међународне методичке конференције Изазови савремене наставе, ISBN 978-86-87095-76-2 COBISS.SR-ID 317911815 (731-747), Суботица: Учитељски факултет на мађарском наставном језику.

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: