Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Ненад Стевановић

Име, средње слово, презиме: Ненад, Ј, Стевановић
Звање: Доцент
Датум рођења: 24.06.1982.
Ужа научна односно уметничка област: Педагогија
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: nenadstevan@gmail.com
Консултације: Среда: 13.30 -15.00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Педагогија
Докторат 2016 Филозофски Факултет, Универзитет у Београду Педагогија, доктор педагошких наука
Диплома 2006 Филозофски Факултет, Универзитет у Београду Педагогија, дипломирани педагог

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Асистент за Увод у педагогију ОАС (учитељ 1. година, предшколски васпитач 1. година, васпитач у домовима 1. година).
 2. Асистент за Породична педагогија ОАС (предшколски васпитач 4. година, васпитач у домовима 2. година).
 3. Асистент за Школска и породична педагогија ОАС (учитељ 3. година).
 4. Асистент за Педагогија слободног времена ОАС ( изборни предмет 2: учитељ 1. година, предшколски васпитач 1. година и обавезни предмет; васпитач у домовима 3. година).
 5. Асистент за Феноменологија слободног времена МАС (васпитач у домовима 1. година).
 6. Наставник за Модели организације рада у дому ОАС (васпитач у домовима 3. година).
 7. Наставник за Домски модели МАС (васпитач у домовима 1. година).
 8. Наставник за Методика рада у домским и специјализованим установама МАС (васпитач у домовима 2. година).
 9. Наставник за Домска педагогија МАС (васпитач у домовима 1. година).

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. 1. Janković, A., Budimir-Ninković, G., Stevanović, N. (2017). Sredinski činioci školskog neuspeha i strategije njegovog prevazilaženja. Zbornik radova sa naučnog skupa: „Banjalućki novembarski susreti 2016 - Istraživanja u psihologiji, izazovi vaspitanja i obrazovanja u teoriji i praksi. Filozofski fakultet Banja Luka, 18. i 19. novembar, 2016. str. 229-252.
 2. 2. Stevanović, N. (2016). Unapređivanje efikasnosti nastave primenom školskih zadataka različitog nivoa složenosti (Improving The Effectiveness Of Teaching Through The Use Of School Assignments With Different Levels Of Complexity). Uzdanica - časopis za književnost i pedagoške nauke, 2016-VIII/2, 45-60. ISSN 1451-673X COBISS.SR-ID 110595084
 3. 3. Budimir-Ninković, G. Janković, A., Stevanović, N. (2016). Educational nature activities of primary school pupils in leisure time, International Journal of Education - Teacher.
 4. 4. Stevanović, N. (2016). Razvijanje kolaborativnosti u ranom uzrastu pomoću računarske igre. U Kopas Vukašinović, E. (ur.) Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: izazovi i dileme Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu: Zbornik sa nacionalne naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem, 25.03.2016. str. 323-340.
 5. 5. Budimir-Ninković, G. Janković, A. & Stevanović, N. (2015). Stručno usavršavanje učitelja u funkciji razvoja nedostajućih profesionalnih kompetencija i cjeloživotnog učenja. U Opić, Siniša & Matijević, Milan (Ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja: IV. simpozij: Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi. 13-15. 04. 2015. Zagreb: Učiteljski fakultet. Str. 302-313.
 6. 6. Budimir – Ninković, G. Stojanović, B., Stevanović, N. (2014). Pedagoški aspekti rekreativnih aktivnosti učenika osnovne škole u slobodnom vremenu, Zbornik radova sa konferencije Fizička kultura i moderno društvo, 15-16.06.2013. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina. str. 397-412
 7. 7. Budimir-Ninković, G. Stevanović, N. (2013). University Students’ Attitudes about Morality Crisis Today, Croatian Journal of Education, Vol:15; No.3/2013, pp: 741-776 ISSN: 1848-5189
 8. 8. Stevanović , N. (2012). Vizija škole u eri informaciono-komunikacionih tehnologija, Zbornik sa naučnog skupa: Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje - tradicija i savremenost. Pedagoški fakultet Jagodina. 16.04.2011. Urednik: Vesna Trifunović, str. 247-261. ISBN 978-86-7604-083-4
 9. 9. Kopas-Vukašinović, E. Stevanović, N. (2012). Human Rights in the University education System, The XV scientific conference Education research and school practice , Research and development in Education: Current State, Expectations and Opportunities, 13.12.2012. Institut za pedagoška istraživanja. Institut za psihologiju. Beograd ISBN 978-86-7447-105-0 COBISS.SR-ID 195410700
 10. 10. Stevanović , N. (2011). Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz podsticanje saradnje između dece, roditelja i nastavnika na razvijanju informatičke i medijske pismenosti, Zbornik rezimea sa naučne konferencije:

Остале активности

Учешће на пројектима: -HEART Tempus IV JP 517319-2011, Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education -EdLead Tempus 543848-TEMPUS-1
-2013–1-RS-JPCR, Master program in Educational Leadership
-Commenius project „Унапређивање образовне ефективности основних школа“ (Improving educational effectiveness of primary schools – IEEPS) br. 538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP
Усавршавања: -Универзитету у Хелсинкију, Финска, Март 2011. године.
-Универзитет у Тирани, Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education у Тирани, Албанија. 16. септембар 2014 године.
-Универзитет у Јаваскули, Финска, Program in Educational Leadership. Мај-јун 2015.
-Универзитет у Кипру, Никозија, Кипар, Improving educational effectiveness of primary schools IEEPS. Август 2015. године.
-Стручно усавршавање у Израелу намењено универзитетским наставницима у оквиру праграма MASHAV “New pedagogies in the 21st century – For Higher Education Teachers” у периоду од 04. до 23. децембра 2016 у обиму од 170 сати академског усавршавања.
Област Интересовања: Општа педагогија, Породична педагогија, Школска педагогија Домска педагогија, Информационо комуникационе технологије у васпитању и образовању.
Чланства у организацијама:
Остали подаци: Поред наставног и научно-истраживачког рада ангажован је на реализацији неколико међународних развојних пројеката, као и једном научном билатералном пројекту. Коаутор је и реализатор неколико акредитованих програма стручног усавршавања за наставнике у основним и средњим школама. Учествовао је у креирању образовних политика у области Политика школа - образовање наставника у Србији. Члан је више комисија и стручних тела у оквиру Факултета на коме је запослен. Посебно се интересује за ефекте информационо-комуникационих технологија на васпитање и образовање са фокусом на видео игре.