Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Ненад Стевановић

Име, средње слово, презиме: Ненад, Ј, Стевановић
Звање: Доцент
Датум рођења: 24.06.1982.
Ужа научна односно уметничка област: Педагогија
Катедра: Друштвено-хуманистичке науке
Кабинет: Приземље, ходник ка фискултурној сали
Телефон:
е-mail: nenadstevan@gmail.com, nenad.stevanovic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Уторак од 10:45 до 12:30 и према договору

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2022. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Педагогија
Докторат 2016. Филозофски Факултет, Универзитет у Београду Педагогија, доктор педагошких наука
Диплома 2006. Филозофски Факултет, Универзитет у Београду Педагогија, дипломирани педагог

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Увод у педагогију (ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима)
 2. Школска и породична педагогија (ОАС Учитељ,)
 3. Породична педагогија (ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у домовима)
 4. Предшколска педагогија (ОАС Васпитач у предшколским установама)
 5. Дечја игра и стваралаштво-изборни предмет (ОАС Васпитач у предшколским установама)
 6. Моделовање васпитног рада у домовима (ОАС Васпитач у домовима)
 7. Превенција поремећаја у понашању (ОАС Васпитач у домовима)
 8. Савремени приступи домском васпитању (МАС Васпитач)
 9. Партнерства и комуникација-изборни предмет (МАС Лидерство у образовању)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Стевановић, Н. (2021). Мишљење будућих и дипломираних учитеља о примени видео-игара у образовању у условима друштвених промена. Узданица - часопис за књижевност и педагошке науке XVIII 2 (2021), str. 253-271. ISSN 1451-673X, УДК 37.011.3-051:795, DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.253S
 2. Милановић, Н., Стевановић, Н. (2020). Квалитет слободног времена у домовим ученика из ученичке перспективе, Социолошки преглед, 54(2), 354-372. ISSN 0085-6320 УДК 37.018.3(497.11) 2 379.8-057.874(497.11) DOI: 10.5937/socpreg54-25354
 3. Будимир - Нинковић, Г., Стевановић Н. (2018). Стилови учења даровитих - педагошка чињеница или мит? У Гојков, Г. и Стојановић, А. (Ур.), 23. Округли сто о даровитима: Даровитост и креативни приступи учењу, саопштење штампано у целости, 30.06. 2017. Вршац, (стр.79- 85). Виша школа за образовање васпитача „Михајло Палов“, Вршац. ISBN 978-86-7372-270-2 COBISS.SR-ID 329667335
 4. Budimir-Ninković, G., Janković, A,. Stevanović, N. (2018). Development of research of ict in lifelong learning perspective, In Hrvarić, N. (Ed.) 3rd International Scientific Conference pedagogy, education and instruction, 21-22.10.2016. Mostar (pp 911-921). Faculty of science and education, University of Mostar, ISBN 978-9958-16-086-8 COBISS.BH-ID 25701638
 5. Ignjatović, A. , Budimir-Ninković, G., Stevanović N. (2017). Hand grip strength in 12 years old children in Serbia – changes over 50 years, Biznis i sport, Fakultet za sport Beograd, vol. 3, no. 1, pp. 77 - 80, ISSN: 2335-0539, udc: 796.012.11-057.874(497.11
 6. Budimir-Ninković, G. Janković, A., Stevanović, N. (2016). Educational nature activities of primary school pupils in leisure time, International Journal of Education - Teacher.
 7. Стевановић, Н. (2016). Развијање колаборативности у раном узрасту помоћу рачунарске игре. У Копас Вукашиновић, Е. (Ур.) Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме, рад штампан у целости, 25.03.2016. Јагодина (323-340). Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу: Зборник са националне научно-стручне конференције са међународним учешћем, str.323-340. ISBN: 978-86-7604-147-3
 8. Стевановић, Н. (2016). Унапређивање ефикасности наставе применом школских задатака различитог нивоа сложености (Improving The Effectiveness Of Teaching Through The Use Of School Assignments With Different Levels Of Complexity). Узданица - часопис за књижевност и педагошке науке, VIII/2 (2016), 45-60. ISSN 1451-673X COBISS.SR-ID 110595084
 9. Budimir-Ninković, G. Janković, A. & Stevanović, N. (2015). Stručno usavršavanje učitelja u funkciji razvoja nedostajućih profesionalnih kompetencija i cjeloživotnog učenja. U Opić, Siniša & Matijević, Milan (Ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja: IV. simpozij: Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi. 13-15. 04. 2015. Zagreb (Str. 302-313). Učiteljski fakultet Zagreb. ISBN: 978-953-7210-82-3
 10. Budimir-Ninković, G., Stevanović, N. (2013). University Students’ Attitudes about Morality Crisis Today, Croatian Journal of Education, Vol:15; No.3/2013, pp: 741-776 ISSN: 1848-5189

Остале активности

Учешће на пројектима: - HEART Tempus IV JP 517319-2011, Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education

- EdLead Tempus 543848-TEMPUS-1-2013–1-RS-JPCR, Master program in Educational Leadership

- Commenius project „Унапређивање образовне ефективности основних школа“ (Improving educational effectiveness of primary schools – IEEPS) br. 538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP

- LiMa - International Teacher Education in Marburg implemented by Philipps-Universität Marburg with funding from the German Academic Exchange Service DAAD. 2021 – 2024.

- Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања“ Универзитет у Крагујевцу, Србија и Педагошки факултет Универзитета у Приморском , Словенија у периоду од 2017 до 2019. https://pefja.kg.ac.rs/bilateralni_projekat_2017-2019/

- Професионалне компетенције научноистраживачког подмлатка у систему универзитетског образовања, Факултет педагошких наука универзитета у Крагујевцу у сарадњи са Учитељским факултетом у Врању у периоду од 01.07.2021. https://pefja.kg.ac.rs/saradnja-sa-pedagoskim-fakultetom-u-vranju/

-Кризе, изазови и савремени образовни систем, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Филозофски факултет, Универзитета Црне Горе. https://pefja.kg.ac.rs/bilateralni-projekat-krize-izazovi-i-savremeni-obrazovni-sistem/
Усавршавања: - Универзитету у Хелсинкију, Финска, Март 2011. године.
- Универзитет у Тирани, Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education у Тирани, Албанија. 16. септембар 2014 године.
- Универзитет у Јаваскули, Финска, Program in Educational Leadership. Мај-јун 2015.
- Универзитет у Кипру, Никозија, Кипар, Improving educational effectiveness of primary schools IEEPS. Август 2015. године.
- Стручно усавршавање у Израелу намењено универзитетским наставницима у оквиру праграма MASHAV “New pedagogies in the 21st century – For Higher Education Teachers” у периоду од 04. до 23. децембра 2016 у обиму од 170 сати академског усавршавања.
- Еразмус+ наставничка мобилност у периоду од 04.02.2019. до 13.02.2019. Институт за педагогију Више школе Етфеш Јожеф у Баји, Мађарска.
- Усавршавање у Ротердаму, Холандија у периоду од 03.до 06. 2023 за евалуацију Еразмус + пројеката КА220 у организацији националне Еразмус+ канцеларије у Холандији
- Еразмус+ наставничка мобилност у периоду од 12.06 до 17.06. 2023. School od Education, Ilia state Universty, Tbilisi, Georgia.
Област Интересовања: Општа педагогија, Породична педагогија, Предшколска педагогија, Школска педагогија Домска педагогија, Информационо комуникационе технологије у васпитању и образовању.
Чланства у организацијама:
Остали подаци: Учествовао је планирању и реализацији неколико међународних пројеката у оквиру којих је радио је на развијању програма за образовање предметних наставника, лидерства у образовању, иновација у предшколском васпитању, основном и средњем образовању, као и на унапређивању универзитетске наставе. Коаутор је и реализатор више акредитованих програма стручног усавршавања за наставнике у основним и средњим школама. Рецензент је радова у неколико часописа и зборника и ангажован је као рецензент ЕУ пројеката. Више пута је у писао и излагао за медије у вези са темама везаним за педагогију и промоцију науке. Посебно се интересује за ефекте информационо-комуникационих технологија на васпитање и образовање у савременом друштву.