Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ – ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

 


Трећи конкурсни рок за упис на мастер академске студије за школску 2018/2019. годину


Пријавни лист за конкурс на мастер академске студије

Пријавни лист – Мастер Учитељ
Пријавни лист – Мастер Васпитач у предшколским установама
Пријавни лист – Мастер Васпитач у домовима
Пријавни лист – Обарзовање професора предметне наставе – Мастер професор предметне наставе
Пријавни лист – Мастер Лидерство у образовању
Пријавни лист – Мастер Образовне молитике


Преузми конкурс у PDF формату


Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, у прву годину мастер академских студија у школској 2018/2019. години уписује 260 студената (30 који се финансирају из буџета и 230 који плаћају школарину), и то:

Студијски програм Трајање студијског програма Академски назив Начин финансирања
Из буџета Самофи-нансирање
Учитељ Два семестра Мастер учитељ 15 60
Васпитач у предшколским установама Два семестра Мастер васпитач 10 40
Васпитач у домовима Четири семестра Мастер васпитач 5 10
Образовање професора предметне наставе Два семестра Мастер професор предметне наставе 0 50
Образовне политике Два семестра Мастер образовних политика 0 20
Лидерство у образовању Два семестра Мастер лидерство у образовању 0 50
УКУПНО 30 230

 

II УСЛОВИ УПИСА

 

Мастер академске студије трају једну или две године (најмање 60 или 120 ЕСПБ) у складу са акредитованим студијским програмом при чему студент завршетком основних академских студија и мастер академских студија мора укупно стећи најмање 300 ЕСП бодова.

На мастер академске студије на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом:

1. Учитељ, за стицање академског назива: Мастер учитељ (у трајању од два семестра):

а) кандидати који су завршили основне академске студије у трајању од осам семестара, остварили најмање 240 ЕСП бодова и стекли стручни назив Професор разредне наставе – учитељ или Дипломирани учитељ, према одредбама Закона о високом образовању,

б) кандидати са завршеним основним студијама на учитељском, педагошком или факултету педагошких наука, који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању.

2. Васпитач у предшколским установама, за стицање академског назива: Мастер васпитач (у трајању од два семестра):

а) кандидати који су завршили основне академске студије у трајању од осам семестара, остварили најмање 240 ЕСП бодова и стекли стручни назив Дипломирани васпитач (у предшколским установама), према одредбама Закона о високом образовању,

б) кандидати који су завршили основне академске студије на учитељском, педагошком или факултету педагошких наука, и остварен обим од најмање 240 ЕСП бодова, према одредбама Закона о високом образовању,

в) кандидати са завршеним основним студијама на учитељском, педагошком или факултету педагошких наука, који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању,

г) кандидати који су завршили основне академске студије у трајању од осам семестара, остварили најмање 240 ЕСП бодова на наставничким и другим сродним факултетима, према одредбама Закона о високом образовању, и

д) кандидати са завршеним основним студијама на наставничким и другим сродним факултетима који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању.

3. Васпитач у домовима, за стицање академског назива: Мастер васпитач (у трајању од четири семестра):

а) кандидати који су завршили основне академске студије у трајању од шест семестара, остварили најмање 180 ЕСП бодова и стекли стручни назив Васпитач (у домовима), према одредбама Закона о високом образовању,

б) кандидати који су завршили основне академске студије на учитељском, педагошком или факултету педагошких наука, и остварен обим од 180-240 ЕСП бодова, према одредбама Закона о високом образовању,

в) кандидати са завршеним основним студијама на учитељском, педагошком или факултету педагошких наука, који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању,

г) кандидати који су завршили основне академске студије на наставничким и другим сродним факултетима, и остварен обим од 180-240 ЕСП бодова, према одредбама Закона о високом образовању, и

д) кандидати са завршеним основним студијама на наставничким и другим сродним факултетима који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању

4. Образовање професора предметне наставе, за стицање академског назива: Мастер професор предметне наставе (у трајању од два семестра):

а) кандидати који су завршили основне академске студије у трајању од осам семестара, остварили најмање 240 ЕСП бодова из области друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких, медицинских наука или из области уметности, и

б) кандидати са завршеним основним студијама у трајању од најмање осам семестара из области друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких, медицинских наука или из области уметности, који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању.

5. Образовне политике, за стицање академског назива: Мастер образовних политика (у трајању од два семестра):

а) кандидати свих профила који су завршили основне академске студије у трајању од осам семестара, остварили најмање 240 ЕСП бодова и који се активно служе енглеским језиком.

б) кандидати свих профила са завршеним основним студијама у трајању од осам семестара, који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању.

Услови уписа, конкурсни рокови и висина школарине за упис на студијски програм мастер академских студија Образовне политике, за стицање академског назива: Мастер образовних политика утврђени су заједничким конкурсом Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу (студијски програм за добијање заједничке дипломе).

https://pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Obavestenja_2018_2018/Upis-Obrazovne-politike-2018.pdf

 

6. Лидерство у образовању, за стицање академског назива: Мастер лидерство у образовању (у трајању од два семестра):

а) кандидати свих профила који су завршили основне академске студије у трајању од осам семестара и остварили најмање 240 ЕСП бодова

б) кандидати свих профила са завршеним основним студијама у трајању од осам семестара, који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању.

Програм је намењен директорима, помоћницима директора, стручним сарадницима, наставницима и васпитачима, али и запосленима у локалној самоуправи, школским управама и невладином сектору, као и другима који имају лидерске аспирације.

 

 

III МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и местом кандидата на ранг листи која се утврђује за сваки студијски програм мастер академских студија.
За студијске програме мастер академских студија Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима и Образовање професора предметне наставе, место на ранг листи утврђује се на основу опште просечне оцене на основним академским студијама и времена студирања на основним академским студијама.
За студијски програм Лидерство у образовању, утврђивање редоследа кандидата обавља се на основу просечне оцене на претходним студијама (50 бодова), биографије, мотивационог писма и препоруке (30 бодова) и разговора са кандидатима који ће се обавити 1.11.2018. године од 11 часова (20 бодова).

IV КОНКУРСНИ РОКОВИ

Датум
Пријављивање кандидата (пријем докумената) од 10. до 31. октобра 2018. године
од 9 до 14 часова
Разговор са кандидатима (САМО за студијски програм Лидерство у образовању) 1. новембра 2018. године
од 11 часова
Прелиминарна ранг листа до 5. новембра 2018. године
до 15 часова
Коначна ранг листа до 7. новембра 2018. године
до 15 часова
Упис 8. и 9. новембра 2018. године
од 9 до 14 часова

 

 

V КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Учесници конкурса при пријављивању подносе:

а) за студијске програме мастер академских студија Учитељ, Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима и Образовање професора предметне наставе:

1) пријавни лист са називом студијског програма (добија се на Факултету),
2) фотокопију дипломе о завршеном факултету,
3) фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних,
4) фотокопију уверења о држављанству, и
5) признаницу о уплати пријаве на конкурс за упис у износу од 2.000,00 динара на жиро рачун: 840-1292666-93, позив на број: 742371-04940, корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.

б) за студијски програм Лидерство у образовању:

1) пријавни лист са називом студијског програма (добија се на Факултету),
2) фотокопију дипломе о завршеном факултету,
3) фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних,
4) фотокопију уверења о држављанству,
5) признаницу о уплати пријаве на конкурс за упис у износу од 2.000,00 динара на жиро рачун:
840-1292666-93, позив на број: 742371-04940, корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,
6) мотивационо писмо,
7) биографију (CV), и
8) препоруку на основу школовања или професионалне сарадње.

У мотивационом писму (обима 5000 словних места, рачунајући слова, знакове и размаке), кандидат треба да образложи своје интересовање за лидерство у образовању. У оквиру пријемног испита биће обављен разговор са кандидатима о њиховој мотивацији за лидерство у образовању и обављање лидерских послова, о претходном радном искуству, као и о конкретној мотивацији за уписивање мастер програма.

 

 

VI НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД

 

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Жалба се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан Факултета доноси решење у року од 24 часа од пријема жалбе.

VII ШКОЛАРИНА

Школарина се може измирити у целини при упису, са попустом од 10% или у oсам једнаких месечних рата, почев од уписа године студија и закључно са овером пролећног семестра. Висина школарине (у динарима) је:

Студијски програм Школарина Школарина ако се уплати у целости приликом уписа Месечна рата ако се плаћа у осам једнаких месечних рата
Учитељ 105.000,00 94.500,00 13.125,00
Васпитач у предшколским установама 105,000,00 94.500,00 13.125,00
Васпитач у домовима 52.500,00 47.250,00 6.563,00
Образовање професора предметне наставе 78.000,00 70.200,00 9.750,00
Лидерство у образовању 98.000,00 88.200,00 12.250,00
Образовне политике 98.000,00 88.200,00 12.250,00

 

 

VIII ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС

 

Кандидати који стекну услов за упис подносе:

1) оверене фотокопије докумената,
2) два обрасца ШВ-20 (статистички извештај о упису студената) – преузима се са сајта Факултета,
3) индекс (набавља се у Скриптарници Факултета),
4) две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 цм,
5) самофинансирајући студенти подносе и доказ о уплати школарине на

жиро рачун: 840-1292666-93
позив на број: 742371-04940
корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.