Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. XVII, br. 1 – jun 2020.CEO BROJ

Uzdanica, god. XVII, br. 1 – jun 2020.


Pojedinačni tekstovi                              

Radoje Simić (1938–2020)

Radoje Simić, O NAUČNOM DELU MILOŠA KOVAČEVIĆA

Radoje Simić, ŠTA REĆI NA KRAJU?

Branko A. Ilić, TRIDESET GODINA IZ ŽIVOTA MILANA NARANDžIĆA – PRVI SRPSKI HOMODIJEGETIČKI ROMAN

Sanja P. Perić, GOZBENE SLIKE U ROMANIMA POP ĆIRA I POP SPIRA STEVANA SREMCA I BAKONjA FRA BRNE SIME MATAVULjA

Jelena M. Todorović Vasić, REMITOLOGIZACIJA EURIPIDOVOG MITSKOG OBRASCA U MEDEJI VELIMIRA LUKIĆA

Dragoljub Ž. Perić, REMITOLOGIZACIJA MITSKE PROŠLOSTI – LITERARNA INTERPRETACIJA SLOVENSKOG PANTEONA U ZBIRCI PRIČA ZA DECU KALjAVI KONj VESNE ALEKSIĆ

Jelena  Đ. Gojić, MOTIVI GORDOSTI I PRAŠTANjA U MANOVOM ROMANU JOSIF I NjEGOVA BRAĆA SA OSVRTOM NA BIBLIJSKO-APOKRIFNE SPISE

Marina M. Petrović-Jilih, ULOGA I ZNAČAJ POZORIŠNE PEDAGOGIJE ZA DIDAKTIKU KNjIŽEVNOSTI NA STRANOM JEZIKU

Anđela N. Redžić, GUBLjENjE JEDNOG TAJNOG JEZIKA I NjEGOVA INTEGRACIJA U LOKALNI GOVOR

Jelena M. Josijević, DINAMIČKI KOMPARATIV U SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU

Biljana S. Ristić, KAKO JE LUTAO KNEZ ‒ STILSKA ANALIZA PESME „SVETSKI PUTNIK” KNEZA MIHAILA OBRENOVIĆA

Jelena Lj. Spasić, LEKSIČKI RAZVOJ DETETA PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Milan N. Dojčinović, Samir H. Ljajić, Nikola N. Dojčinović, IZAZOVI MEDIJA U DIGITALNO DOBA – PITANjE PROFITABILNOSTI I OPSTANKA

Biljana D. Đorić, Marija D. Blagojević, Miloš Ž. Papić, CHEATING IN ACADEMIC CONTEXT – ASSOCIATIONS WITH STUDY AREA, STUDY YEAR AND COUNTRY

Jelena D. Teodorović, Milja B. Vujačić, Ivana D. Đerić, UTICAJ INDIVIDUALNIH KARAKTERISTIKA UČENIKA NA POSTIGNUĆE I INTERESOVANjE ZA MATEMATIKU I BIOLOGIJU

Nada M. Stojančev, Jelena S. Starčević, UČENICI MLAĐEG OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA U ULOZI SVEDOKA VRŠNjAČKOG NASILjA

Biljana  J. Stojanović, Ivana R. Ćirković Miladinović, Nina S. Eremić, KOMPETENCIJE VASPITAČA ZA POSREDOVANjE U REŠAVANjU KONFLIKATA MEĐU DECOM

Emina M. Kopas-Vukašinović, Vera M. Savić, DESIGNING CURRICULUM CONTENT AS A FACTOR OF EDUCATION QUALITY

Ana S. Miljković-Pavlović, UNAPREĐIVANjE VASPITNO-OBRAZOVNE PRAKSE KROZ AKCIONA ISTRAŽIVANjA – JEDAN OD MODALITETA

Milan S. Komnenović, PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF BOARDING SCHOOL TEACHERS AFTER INITIAL EDUCATION

Milan P. Milikić, Nenad R. Vulović, Aleksandra M. Mihajlović, GEOMETRIJSKA INTERPRETACIJA RAZLOMAKA PRIMENOM OBRAZOVNOG SOFTVERA GEOGEBRA

Dragana S. Aleksić, Slađana S. Stanković, Andrea S. Aleksić, EKSPERIMENTALNI PROGRAM NASTAVE FIZIČKOG VASPITANjA KAO FAKTOR POBOLjŠANjA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

Živorad M. Marković, Sandra R. Milanović, ALPSKA ŠKOLA SKIJANjA

Vesna M. Petrović, Nataša M. Vukićević, DEVELOPMENT OF TONE PITCH PERCEPTION IN CHILDREN OF YOUNG AGE BY APPLYING MULTIMODAL APPROACH

Miloš M. Kovačević, UZORNA SINTAKSIČKO-STILISTIČKA MONOGRAFIJA

Irena M. Selaković, O INOVATIVNIM DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA U NASTAVI ŠPANSKOG JEZIKA

Aleksandar M. Novaković, UDžBENIČKI KOMPLET ZA XXI VEK