Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. IX, br. 2 – decembar 2012.CEO BROJ

Uzdanica, god. IX, br. 2 – decembar 2012.


Pojedinačni tekstovi

 Aleksandra D. Mihajlović – PODSTICANjE I RAZVIJANjE KREATIVNOSTI U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE

 Aleksandra M. Radovanović – NA MARGINAMA MODALNOSTI- GLAGOL OUGHT TO U ENGLESKOM JEZIKU I NjEGOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM JEZIKU

 Branko A. Ilić – NARATIVNI MODEL DOKUMENTARNE PROZE DRAGOSLAVA MIHAILOVIĆA

 Dragana Radivojević – INDIVIDUALIZACIJA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA PRIMJENOM PROBLEMSKE NASTAVE

 Duška Mihajlović – ISTORIJSKI SADRŽAJI U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI I REPUBLICI SRPSKOJ

 Emina M. Kopas-Vukašinović – UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE BUDUĆIH VASPITAČA KAO ČINILAC EFIKASNOSTI PROCESA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA

 Jelena Lj. Spasić – VEST U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA

 Jelena R. Jovanović Simić – INTERVJU KAO NOVINARSKA VRSTA

 Milka V. Nikolić – SADRŽAJI O FRAZEOLOGIZMIMA U UDžBENICIMA SRPSKOG JEZIKA ZA MLAĐE RAZREDE OSNOVNE ŠKOLE

 Miloš M. Kovačević – „PREVIRANjA“ U STRUKTURI SRPSKOGA KNjIŽEVNOG JEZIKA

 Miomir Z. Milinković – POETIKA FOLKLORNE BAJKE

 Nataša M. Vukićević – ZNAČAJ IDENTIFIKACIJE I RAZVIJANjA MUZIČKIH SPOSOBNOSTI ZA REALIZACIJU DEČJEG MUZIČKOG STVARALAŠTVA

 Nenad R. Vulović i Branislav Z. Popović – OSPOSOBLjENOST UČITELjA ZA GEOMETRIJSKE SADRŽAJE U DODATNOJ NASTAVI MATEMATIKE

 Ružica Ž. Petrović – O GNEVU I BLAGOSTI

 Sandra R. Milanović – UTICAJ ELEMENTARNIH IGARA NA TRANSFORMACIJU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA ČETVRTIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

 Slađana M. Milenković – PESNIČKA SAMOSVEST U POEZIJI BLAŽA KONESKOG