Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. IX, бр. 2 – децембар 2012.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. IX, бр. 2 – децембар 2012.


Појединачни текстови

 Александра Д. Михајловић – ПОДСТИЦАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ КРЕАТИВНОСТИ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

 Александра М. Радовановић – НА МАРГИНАМА МОДАЛНОСТИ- ГЛАГОЛ OUGHT TO У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 Бранко А. Илић – НАРАТИВНИ МОДЕЛ ДОКУМЕНТАРНЕ ПРОЗЕ ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА

 Драгана Радивојевић – ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ПРИМЈЕНОМ ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ

 Душка Михајловић – ИСТОРИЈСКИ САДРЖАЈИ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 Емина М. Копас-Вукашиновић – УНИВEРЗИТEТСКO ОБРAЗOВAЊE БУДУЋИХ ВAСПИТAЧA КAO ЧИНИЛAЦ EФИКAСНOСТИ ПРOЦEСA ПРEДШКOЛСКOГ ВAСПИТAЊA И OБРAЗOВAЊA

 Јелена Љ. Спасић – ВЕСТ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 Јелена Р. Јовановић Симић – ИНТEРВJУ КАО НОВИНАРСКА ВРСТА

 Милка В. Николић – САДРЖАЈИ О ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА У УЏБЕНИЦИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 Милош М. Ковачевић – „ПРЕВИРАЊА“ У СТРУКТУРИ СРПСКОГА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

 Миомир З. Милинковић – ПОЕТИКА ФОЛКЛОРНЕ БАЈКЕ

 Наташа М. Вукићевић – ЗНАЧАЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И РАЗВИЈАЊА МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДЕЧЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

 Ненад Р. Вуловић и Бранислав З. Поповић – ОСПОСОБЉЕНОСТ УЧИТЕЉА ЗА ГЕОМЕТРИЈСКЕ САДРЖАЈЕ У ДОДАТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

 Ружица Ж. Петровић – О ГНЕВУ И БЛАГОСТИ

 Сандра Р. Милановић – УТИЦАЈ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ИГАРА НА ТРАНСФОРМАЦИЈУ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА ЧЕТВРТИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 Слађана М. Миленковић – ПЕСНИЧКА САМОСВЕСТ У ПОЕЗИЈИ БЛАЖА КОНЕСКОГ