Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Tradicija


Muška učiteljska škola u Jagodini osnovana je 26.07.1898. Zakonom o ustanovljenju Muške učiteljske škole, a sa radom počinje 13. decembra iste godine. Za upravitelja je postavljen Sreten Adžić, a za prve profesore Svetislav Matić i Luka Zrnić. Na konkurs za upis se prijavljuje 121 kandidat, od kojih je odabrano njih 30. „Danas, Srbija slavi jednu važnu kulturnu tekovinu; slavi srpska prosveta jedan krupan korak svoga napretka, slavi Moravski okrug sa svojim čestitim Jagodincima jedan svetao dobitak, koji će im služiti na čast pred celom Srbijom.“ Ovo su bile reči Sretena Adžića, prvog upravitelja Muške učiteljske škole u Jagodini, izgovorene na svečanom otvaranju. Unutrašnje uređenje škole regulisano je Zakonom o ustrojstvu učiteljskih škola (koji je donet 5.10.1870.). U dugom životu i plodotvornom radu Učiteljska škola podarila je 3681 učitelja. Posle više od sedam decenija, izgradnjom i opremanjem nove školske zgrade stvoreni su uslovi da Učiteljska škola u Jagodini preraste u Pedagošku akademiju.

Na osnovu Ukaza o proglašenju Zakona o pedagoškim akademijama (Sl. glasnik SR Srbije, br. 14/1971), Skupština opštine Svetozarevo, na sednici održanoj 09. 05.1972. donosi Rešenje o osnivanju Pedagoške akademije u Svetozarevu, čija je osnovna delatnost obrazovanje nastavnika razredne nastave u osnovnim školama. U prvu godinu Pedagoške akademije upisano je 86 učenika koji su raspoređeni u tri odeljenja. Pedagoška akademija započinje rad u modernoj školskoj zgradi površine 3500m2. Izgradnjom drugog, novog dela zgrade škola dobija objekat površine 6128m2. U sastavu školskog dvorišta i parka veličine 8828m2 je i sportski teren od 1500m2. Nastava je izvođena prema nastavnim planovima i programima koje je donosio Prosvetni savet za nauku i kulturu SR Srbije. U skladu sa Zakonom o pedagoškim akademijama (Sl. glasnik SR Srbije, br. 30/1979), pedagoške akademije postaju četvorogodišnje škole sa dvogodišnjim pripremnim i dvogodišnjim završnim stepenom. Posle usvajanja jedinstvenog Zakona o usmerenom obrazovanju (1986), Prosvetni savet SR Srbije donosi poseban Pravilnik o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za osnovni obrazovni profil četvrtog stepena stručne spreme u prosvetnoj struci (1987). Od osnivanja, pre jednog veka, diplomu Učiteljske škole, Pedagoške akademije i Učiteljskog fakulteta steklo je preko 7500 učitelja, nastavnika i profesora razredne nastave. Među nosiocima diplome Pedagoške akademije u Jagodini je i 285 stranih državljana – Grka.

Zakonom o osnivanju učiteljskih fakulteta i o ukidanju i promeni delatnosti pedagoških akademija i viših škola, Pedagoška akademija u Jagodini 1993. godine prerasta u Učiteljski fakultet koji na univerzitetskom nivou nastavlja vekovnu tradiciju obrazovanja učitelja. U skladu sa zajedničkim konkursom za upis u školsku 1993/1994, upisano je 100 studenata.
Na inicijativu Naučno-nastavnog veća i predlog Saveta Fakulteta uz saglasnost Saveta Univerziteta u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Jagodini 17.7.2006. prerasta u Pedagoški fakultet u Jagodini. Prilagođavajući svoj rad savremenim kretanjima, a sve u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 76/05), Pedagoški fakultet u Jagodini uvodi i akredituje nove studijske programe, osnovnih akademskih i master akademskih studija. Nastava se sprovodi u okviru tri studijska programa osnovnih akademskih studija (Učitelj, Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima) i četiri studijska programa u okviru master akademskih studija (Master učitelj, Master vaspitač u predškolskim ustanovama, Master vaspitač u domovima i Master obrazovne politike u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu).

Pedagoški fakultet u Jagodini menja naziv u Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (Odluka Vlade Republike Srbije 05 broj 612-6375/2012 od 4. oktobra 2012. – Službeni glasnik RS, broj 96/2012). Nastavni rad je organizovan u skladu sa Nastavnim planovima i studijskim programima i Godišnjim programom rada Fakulteta. Prostorni uslovi Fakulteta su, zbog rada Srednje elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u istoj zgradi, iziskivali rad u dve smene. Fakultet je uz pojačano angažovanje zaposlenih uspešno organizovao sve oblike nastavnog rada (predavanja, vežbe, seminarski radovi, konsultacije, praksa i ispiti za redovne i studente na doškolovanju). Na svim studijskim programima na nivou osnovnih akademskih studija nastava se odvijala po akreditovanim studijskim programima iz 2008. Zahvaljujući sredstvima koje je obezbedilo Ministarstvo prosvete i nauke, dovršen je objekat u kome sada radi škola „Nikola Tesla“, tako da Fakultet, od 16.1.2012, raspolaže celokupnim prostorom u svom objektu. Fakultet sada raspolaže sa 5380,64m2 neto prostora za nastavu i prostora za specifične nastavne sadržaje (fiskulturna sala, pozorišna sala, biblioteka sa čitaonicom), kao i prostora za rad nastavnika i službi Fakulteta. Fakultet je u akademskoj 2012/2013. upisao kandidate na master akademske studije Učitelj, Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima. Na fakultetu je organizovana i konsultativna nastava za studente na doškolovanju na osnovnim akademskim studijama za obrazovanje učitelja i osnovnim akademskim studijama za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama.

 

Nekada Sada
Zgrada
 stara_zgrada  nova_zgrada
 Čitaonica
 citaonica_stara  citaonica
 Svečana akademija
 hor_pedagoske_ak_stara  svecana_akademija1
 Folklor
 folklor_stara  folklor1
 Gimnastika Moderni ples
 gimnastika_stara  moderni_ples
Pozorište
pozoriste_stara pozoriste1
Računarska učionica
racunarska_ucionica czu2
Maturanti Diplomci
maturanti_stara diplomci