Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Osnovne strukovne studije – Strukovna medicinska sestra vaspitač


Zajednički studijski program osnovnih strukovnih studija Strukovna medicinska sestra vaspitač za sticanje stručnog naziva Strukovna medicinska sestra vaspitač traje šest semestara, odnosno tri školske godine ukupnog obima 180 ESPB i realizuje se u okviru polja medicinskih nauka, oblast medicinske nauke.

Zajednički studijski program izvode akreditovane visokoškolske ustanove Fakultet medicinskih nauka i Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Pravo da konkurišu za upis na ovaj studijski program imaju kandidati koji su završili srednju školu u četvrogodišnjem trajanju.

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija upisuje se 60 studenata.

Prijemni ispit polaže se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, a nastava će se odvijati na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Prijemni ispit se sastoji iz testa razumevanja pročitanog i testa iz biologije.


KANDIDATI IMAJU JEDNISTVENU PRILIKU DA POHAĐAJU BESPLATNU PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA

Besplatna pripremna nastava odnosi se na test razumevanja pročitanog, dok se za pripremu testa iz biologije materijal može kupiti u skriptarnicama Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Kandidati koji žele da pohađaju pripremnu nastavu mogu se prijaviti do 22. marta 2024. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijemnog formulara koji se nalazi OVDE na mejl: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

Pripremna nastava za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, odvija se od 23. marta 2024. onlajn, svake subote, na osnovu rasporeda koji se može preuzeti posredstvom sledećeg linka:

 Raspored časova


Program poseduje sve elemente predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa I nivoa studija. Vrsta studija i ishodi procesa učenja u skladu su sa zakonom koji utvrđuje nacionalni okvir kvalifikacija.

Osnovna svrha programa jeste obrazovanje visokoprofesionalnog kadra u oblasti vaspitanja i nege dece ranog uzrasta.

Osnovni cilj studijskog programa je kvalitetno i temeljno obrazovanje strukovnih medicinskih sestara vaspitača, kao bazičnih nosilaca zdravstvene nege, zaštite i unapređenja zdravlja dece jaslenog uzrasta.

Upis se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovode ga fakulteti koji organizuju i izvode zajednički studijski program – Fakultet medicinskih nauka i Fakultet pedagoških nauka. Izbor kandidata za upis na studijski program obavlja se na osnovu postignutog uspeha kandidata tokom srednjoškolskog obrazovanja i uspeha postignutog na prijemnom ispitu, koji na javan i unapred propisan način organizuju fakulteti koji učestvuju u izvođenju zajedničkog programa.

Završetak programa omogućava studentima nastavak studija na nivou specijalističkih i master strukovnih studija.

Kurikulum programa sadrži:

  • obaveznih predmeta ukupne vrednosti  134 ESPB;
  • 14 izbornih predmeta od kojih student bira pet, ukupne vrednosti 22 ESPB;
  • obaveznu praksu ukupne vrednosti 18 ESPB koja se realizuje u svakom semestru u ukupnom godišnjem trajanju od po četiri nedelje pod mentorstvom nastavnika u partnerskim ustanovama;
  • završni rad ukupne vrednosti 6 ESPB.

Faktor izbornosti prema pozicijama gde student bira predmete iznosi 13,89% što je u skladu sa definisanim akreditacionim standardima za programe u oblasti medicinskih nauka.

Struktura studijskog programa definisana je sa 14,44% akademsko-opšteobrazovnih, 40% stručnih i 45,56% stručno-aplikativnih predmeta od ukupnog broja ESPB programa, što je u skladu sa postavljenim kriterijumima.

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem, specifikacija prakse, kao i njihov način izvođenja i bodovne vrednosti iskazane u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova dostupni su u knjizi predmeta. Knjiga predmeta sadrži preduslove za upis pojedinih predmeta kao i ishode procesa učenja svakog predmeta.

Nastava se izvodi putem predavanja, vežbi, konsultativne nastave, istraživačkog rada studenata (seminarskih radova, projekata, itd). Posebna pažnja poklanja se individualnom radu sa studentima tokom konsultacija i mentorskog rada pri izradi predispitnih obaveza i seminarskih radova. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz prakse koje fakulteti periodično organizuju u okviru radionica, stručnih skupova i konferencija.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa regulisani su opštim aktima fakulteta.

 

Struktura programa OSS SMSV

Knjiga predmeta OSS SMSV