Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Основне струковне студије – Струковна медицинска сестра васпитач


Заједнички студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска сестра васпитач за стицање стручног назива Струковна медицинска сестра васпитач траје шест семестара, односно три школске године укупног обима 180 ЕСПБ и реализује се у оквиру поља медицинских наука, област медицинске науке.

Заједнички студијски програм изводе акредитоване високошколске установе Факултет медицинских наука и Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

Програм поседује све елементе предвиђене Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију студијских програма I нивоа студија. Врста студија и исходи процеса учења у складу су са законом који утврђује национални оквир квалификација.

Основна сврха програма јесте образовање високопрофесионалног кадра у области васпитања и неге деце раног узраста.

Основни циљ студијског програма је квалитетно и темељно образовање струковних медицинских сестара васпитача, као базичних носилаца здравствене неге, заштите и унапређења здравља деце јасленог узраста.

Упис се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводe га факултети који организују и изводе заједнички студијски програм – Факултет медицинских наука и Факултет педагошких наука. На студијски програм може се уписати лице које је претходно завршило гимназију или средњу школу здравственог или ветеринарског усмерења у четворогодишњем трајању. Избор кандидата за упис на студијски програм обавља се на основу постигнутог успеха кандидата током средњошколског образовања и успеха постигнутог на пријемном испиту, који на јаван и унапред прописан начин организују факултети који учествују у извођењу заједничког програма.

Завршетак програма омогућава студентима наставак студија на нивоу специјалистичких и мастер струковних студија.

Курикулум програма садржи:

  • обавезних предмета укупне вредности  134 ЕСПБ;
  • 14 изборних предмета од којих студент бира пет, укупне вредности 22 ЕСПБ;
  • обавезну праксу укупне вредности 18 ЕСПБ која се реализује у сваком семестру у укупном годишњем трајању од по четири недеље под менторством наставника у партнерским установама;
  • завршни рад укупне вредности 6 ЕСПБ.

Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете износи 13,89% што је у складу са дефинисаним акредитационим стандардима за програме у области медицинских наука.

Структура студијског програма дефинисана је са 14,44% академско-општеобразовних, 40% стручних и 45,56% стручно-апликативних предмета од укупног броја ЕСПБ програма, што је у складу са постављеним критеријумима.

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем, спецификација праксе, као и њихов начин извођења и бодовне вредности исказане у складу са европским системом преноса бодова доступни су у књизи предмета. Књига предмета садржи предуслове за упис појединих предмета као и исходе процеса учења сваког предмета.

Настава се изводи путем предавања, вежби, консултативне наставе, истраживачког рада студената (семинарских радова, пројеката, итд). Посебна пажња поклања се индивидуалном раду са студентима током консултација и менторског рада при изради предиспитних обавеза и семинарских радова. Квалитету наставног процеса доприносе и гостовања стручњака из праксе које факултети периодично организују у оквиру радионица, стручних скупова и конференција.

Услови за прелазак са других студијских програма регулисани су општим актима факултета.

 

Структура програма ОСС СМСВ

Књига предмета ОСС СМСВ