Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi


CEO BROJ

 Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi


POJEDINAČNI TEKSTOVI

Ana M. Marković REFLEKSI EKSPLICITNE POETIKE DUŠANA RADOVIĆA U NjEGOVOM PRIPOVEDAČKOM PROSEDEU

Branka R. Brčkalo PODSTICANjE UČENIKA NA ISTRAŽIVAČKO ČITANjE ZBIRKE PRIPOVJEDAKA VELIKO DVORIŠTE STEVANA RAIČKOVIĆA

Branko A. Ilić KNjIŽEVNA KONSTRUKCIJA DETETA-JUNAKA KROZ MREŽU SOCIJALNIH ODNOSA (LIK TOMA SOJERA)

Branko S. Ristić SAN I POETIKA DIJABOLIZMA U PROZI ZA DECU TIODORA ROSIĆA

Brinduša Žujka, Marinel NegruAKTUELNE TENDENCIJE U RUMUNSKOJ KNjIŽEVNOSTI ZA DECU U VOJVODINI

Buba D. Stojanović MOTIV ČITANjA U DELIMA SAVREMENIH PISACA ZA DECU

Violeta P. Jovanović KAL INA U SVETU ČUDA

Dijana Lj. Vučković O ILUSTRACIJI U OSNOVNOŠKOLSKOJ NASTAVI KNjIŽEVNOSTI

Dragana J. Cicović Sarajlić TEKSTOVI SRPSKIH PJESNIKA U OSNOVNOŠKOLSKOJ NASTAVI MUZIČKE KULTURE

Dragana R. Gavrilović-Obradović GRUPNI OBLIK RADA U FUNKCIJI RAZLIČITIH ISTRAŽIVAČKIH PRISTUPA KNjIŽEVNOM TEKSTU

Dragoljub Ž. Perić ASPEKTUALIZACIJA SRPSKOG ROMANA TZV. EPSKE FANTASTIKE U NOVOM MILENIJUMU

Dušica M. Potić JEZIK I MASKA – VESELA GRAMATIKA STEVANA RAIČKOVIĆA

Zona V. Mrkalj ODLOMAK KAO SAMOSVOJNI TEKST U NASTAVNOJ INTERPRETACIJI KNjIŽEVNOUMETNIČKOG DELA

Zorica V. Cvetanović TIPOLOGIJA PITANjA ZA RAZUMEVANjE I TUMAČENjE KNjIŽEVNOG TEKSTA U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE

Ivana R. Mijić Nemet REFLEKSI USMENE KNjIŽEVNOSTI U ZELENBABINIM DAROVIMA IVANE NEŠIĆ

Ilijana R. Čutura SEMANTIKA I STILISTIKA GLAGOLA U ĆOPIĆEVIM AUTORSKIM DIDASKALIJAMA

Jelena Lj. Spasić TOPOTEZIJA U SAVREMENOJ KNjIŽEVNOSTI ZA DECU

Jelena M. Stevanović DUŠAN RADOVIĆ O SRPSKOM KNjIŽEVNOM JEZIKU I JEZIČKOJ KULTURI

Jovan M. Ljuštanović PRIČA I PRIČANjE KAO IGRA U KRATKIM PRIČAMA ZA DECU DUŠANA RADOVIĆA I DEJANA ALEKSIĆA

Jovanka D. Denkova, Mahmut I. ČelikROMANITE NA GORJAN PETREVSKI POSVETENI NA MLADEŠKITE VOZBUDI I DILEMI

Ljiljana Ž. Pešikan-Ljuštanović PROSTOR U FANTASTIČNOM ROMANU ZA DECU – NACRT TIPOLOGIJE NA PRIMERIMA IZ SAVREMENE SRPSKE PROZE

Maja M. Dimitrijević METODIČKI IZAZOVI U INTERPRETACIJI GROTESKNIH JUNAKA SAVREMENE SRPSKE PRIČE ZA DECU

Marija I. Sloboda TUMAČENjE NEPOZNATIH REČI I POJMOVA U NASTAVI KNjIŽEVNOSTI

Marina V. Kebara JEZIČKA IGRA U DEČJEM DISKURSU KAO PRECEDENT POETSKE UPOTREBE REČI

Mahmut I. Čelik, Jovanka D. Denkova TVOREŠTVOTO NA FAHRI KAJA

Milena M. Ivanović IGRA U ANDRIĆEVIM PRIPOVIJETKAMA ZA DJECU

Milena S. Zorić OD IGRE PRSTIMA DO „PRIČE O MALOM PRSTU“

Milentije M. Đorđević DUŠAN RADOVIĆ I RANIJE PESNIČKO ISKUSTVO

Milisav M. Savić STVARNA I IMAGINARNA MESTA U ROSIĆEVOJ KNjIZI DOLINA JORGOVANA

Miloš M. Kovačević O „DOSETKAMA I NAIVNOSTIMA IZ DEČIJEG SVETA“ JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA

Milutin Đuričković SAVREMENA TURKMENISTANSKA POEZIJA ZA DECU I MLADE

Miomir Milinković SAVREMENI SRPSKI ROMAN ZA DECU I MLADE

Mirjana M. Stakić ULOGA I ZNAČAJ PSIHOLOŠKE I SOCIOLOŠKE KARAKTERIZACIJE KNjIŽEVNIH LIKOVA U SAVREMENOM METODIČKOM TUMAČENjU KNjIŽEVNOSTI ZA DECULIKOVA

Nenad R. Kebara DRAMA OBREDA PRELASKA U PESMI „PRIČA IZ MRAVLjEG SVETA“ DOBRICE ERIĆA

Nikolaje Paulica JUNAK SAVREMENOG FANTASTIČNOG ROMANA ZA DECU I MLADE

Nina B. Marković CENTAR VASIONE JE UVEK BLIZU – ASPEKTI SLOBODE U PROZI IGORA KOLAROVA

Radoje D. Simić, Jelena R. Jovanović SimićGRIGOR VITEZ – DEČJI PESNIK

Sanja Golijanin Elez NARATIVNA TIPOLOGIJA I FUNKCIONALNO RASLOJAVANjE STILOVA – SINKRETIZAM AUTOBIOGRAFSKOG DISKURSA KAO POLAZIŠTE INTEGRATIVNE NASTAVE

Saša Knežević „DRAMA“ DUŠANA RADOVIĆA

Snežana P. Marković PRIČA IZ ŽIVOTA I O ŽIVOTU PISCA KAO PODSTICAJ ZA ČITANjE I TUMAČENjE KNjIŽEVNIH TEKSTOVA U RAZREDNOJ NASTAVI

Snežana P. Perišić ELEMENTI POETIKE U DRAMSKIM TEKSTOVIMA I PRIČAMA DUŠANA RADOVIĆA

Sretko O. Divljan LUTKA-IGRA I EMOCIONALNI RAZVOJ

Sreto Z. Tanasić O ISKAZIVANjU MOMENATA IZNENADNOSTI U PROZI ZA DJECU BRANKA ĆOPIĆA

Tiodor R. Rosić POETIKA SLOBODE U STVARALAŠTVU DUŠANA RADOVIĆA

Tihomir B. Petrović STILSKE KARAKTERISTIKE KNjIŽEVNIH DELA ZA DECU I MLADE