Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. IX, br. 1 – jun 2012.CEO BROJ

 Uzdanica, god. IX, br. 1 – jun 2012.


Pojedinačni tekstovi

Péter D. Radó -A SKETCH ON THE GOVERNANCE CONTEXT OF EDUCATIONAL POLICY-MAKING

Soren S.O.J. Ehlers – LEARNING OUTCOMES

Ana V. Kocić i Dušan M. Stamenković – PRIKAZ ITALIJANSKE ZAJEDNICE U DRAMI TETOVIRANA RUŽA TENESIJA VILIJAMSA

Bojana R. Jevtović – STILISTIKA I POETIKA NASLOVA U ZBIRCI PRIČA BAŠTA SLjEZOVE BOJE BRANKA ĆOPIĆA

Dragana J. Cicović Sarajlić – NASTAVA CRKVENOG POJANjA I POČETNA DIDAKTIČKO-METODIČKA OPREDJELjENjA MUZIČKIH PEDAGOGA

Ivana M. Milić – SARADNjA PORODICE I VASPITNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

Ivana R. Ćirković Miladinović -POZNAVANjE AFEKTIVNIH STRATEGIJA UČENjA ENGLESKOG JEZIKA – PREDUSLOV USPEŠNE KOMUNIKACIJE

Ilijana R. Čutura – NOVA LINGVOSTILISTIČKA TUMAČENjA

Ilijana R. Čutura – STILSKI EFEKTI (NE)PREVOĐENjA U KNjIZI M. KAPORA A GUIDE TO THE SERBIAN MENTALITY

Jelena D. Stanisavljević i Dragan Z. Đurić – EFEKAT PRIMENE PROBLEMSKE NASTAVE BIOLOGIJE NA TRAJNOST I KVALITET STEČENIH ZNANjA

Jelena Ž. Maksimović i Gorica R. Lukić – AKCIONA ISTRAŽIVANjA I GLOBALIZACIJA U FUNKCIJI CELOŽIVOTNOG UČENjA

Jelena Lj. Spasić – IZVEŠTAJ U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA

Jelena N. Arsenijević -T. S. ELIOT- PESNIK U OGLEDALU KRITIČARA

Jelena R. Grkić, Milica J. Đokić i Maja R. Ćalić – MOGUĆNOSTI PRIMENE SIBELIJUS SOFTVERA U MUZIČKOJ NASTAVI NA PEDAGOŠKIM FAKULTETIMA

Marijan J. Jelić – NAPOMENE O OBRADI ZAPETE I NAVODNIKA U IZMENjENOM I DOPUNjENOM IZDANjU PRAVOPISA

Mia M. Lukovac – SEMIOLOŠKO ČITANjE SLIKE POLA KLEA HIGHROADS AND BY-ROADS

Milanka J. Babić – O STILISTICI, IZ LINGVOSTILISTIKE

Milena M. Čomić – ADVERTISING (IN) LOLITA

Miomir Milinković – ISTORIJA I MIT U STRUKTURI SRPSKE AUTORSKE BAJKE

Nataša J. Ivetić – RAZUMEVANjE PROČITANOG TEKSTA U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA

Pavel F. Zgaga – OBRAZOVANjE NASTAVNIKA U EVROPI- IZMEĐU NACIONALNE REGULACIJE I INTERNACIONALIZACIJE

Petar Pijanović – POETIKA KOMPOZICIJE- KRST U KRUGU

Radoje D. Simić i Jelena R. Jovanović Simić – GRAMATIČKA I INTONACIJSKA STRUKTURA PROZNOG IZRAZA M. CRNjANSKOG U SEOBAMA (PRVA. KNj.)

Slavko M. Gaber, Veronika M. Tašner i Pavel F. Zgaga – OSIGURANjE KVALITETA IZMEĐU BIROKRATIZACIJE I AUTONOMIJE

Tiodor R. Rosić – DOPRINOS SAVREMENIM LINGVOSTILISTIČKIM ISTRAŽIVANjIMA

Tiodor R. Rosić – KLjUČNE REČI U INTERPRETACIJI PESNIČKOG TEKSTA