Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. IV, br. 2 – jesen 2007.

 CEO BROJ

 Uzdanica, god. IV, br. 2 – jesen 2007.


Pojedinačni tekstovi

Arto Vaahtokari – U REVIRU

Jasna Bogdanović-Čurić – STRES KOD ADOLESCENATA ISTOČNE HERCEGOVINE

Matti Meri – NEW REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL TEACHERS AND FOR TEACHER EDUCATION

Suvi Vakkuri – OBRAZOVANjE U FINSKOJ

Borjanka Trajković – PROSVETITELj I REFORMATOR DIMITRIJE J. PUTNIKOVIĆ (1859–1910) – U SVETLU BIBLIOGRAFSKIH PODATAKA

Vesna Petrović – TEORIJA POJMOVNE PROMENE I NASTAVNI MODELI KOJI PROMOVIŠU POJMOVNU PROMENU

Gordana Budimir-Ninković – MODELI INTERAKTIVNOG UČENjA I NASTAVE Dr Dragoljub Krneta- Interaktivno učenje i nastava, Fakultet za političke i društvene nauke, Banjaluka, 2006

Gordana Budimir-Ninković – SARADNjA PORODICE I ŠKOLE U CILjU PREVENCIJE NEPRILAGOĐENOG PONAŠANjA UČENIKA

Dragoslav Mihailović – BOLNO DEVOJAČKO IZRASTANjE U JEDNOJ JAGODINI

Ivana Ćirković Miladinović – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CONTENT AND INTEGRATED LANGUAGE LEARNING (CLIL)

Ilijana Čutura – LEKSIČKA EKSPRESIVNOST PRILOŠKIH IZRAZA

Ilijana Čutura – PRINOSI SRBISTICI Miloš Kovačević, Srbističke teme, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, 2007.

Jelena Grkić – RAZVOJ MUZIČKOG SLUHA KROZ PEVANjE DEČIJIH PESAMA

Jelena Jovanović – O SLIKOVITOM POREĐENjU – NjEGOVIM SINTAKSIČKIM I STILSKIM OSOBENOSTIMA

Marina Janjić – O NASTAVI SRPSKOG JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI – VELIKOM METODIČKOM PODUHVATU Stana Smiljković, Miomir Milinković, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

Marina Janjić – TEORIJSKE OSNOVE KULTURE GOVORA

Milka Nikolić – DOPRINOS IZUČAVANjU NAČINA KAO SEMANTIČKO-SINTAKSIČKE KATEGORIJE Ismail Palić, Sintaksa i semantika načina, Bookline, Sarajevo 2007, 213 str

Ružica Petrović – STVARALAČKA ENERGIJA

Sava Rakočević – ČOVEK U PEJZAŽU ZAPADNOG SVETA

Slobodan D. Jovanović – KNjIŽEVNI TEKSTOVI KAO LEKSIČKA PODLOGA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA

Sretko Divljan – DRUŠTVENE I LIKOVNO-VIZUELNE PREDSTAVE U RJEČNIKU VUKA ST. KARADžIĆA

Stana Smiljković – DOGAĐAJI UOČI PRVOG SVETSKOG RATA I PESME O NjIMA

Tomislav Bratić – NOV PRISTUP OBRADI TONSKIH VISINA U FUNKCIONALNOJ METODI