Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. VII, br. 2 – novembar 2010.CEO BROJ

Uzdanica, god. VII, br. 2 – novembar 2010.


Pojedinačni tekstovi

Ana S. Kocić – THE ORGANISATION OF THE L2 MENTAL LEXICON

Matti Meri, Vladimir R. Stanojević i Ivana M. Ćirković-Miladinović – RESEARCH OF TEACHER COMPETENCES IN FINLAND AND SERBIA WITHIN TEMPUS PROJECT CURRICULUM REFORM IN TEACHER EDUCATION

Vera M. Savić – DRAMATIZATION OF FABLES IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

Anatolij Kljosov – OTKUD SU SE POJAVILI SLOVENI I „INDOEVROPLjANI“ ODGOVOR DAJE DNK-GENEALOGIJA

Biljana J. Stojanović – Emil Kamenov, Mudrost čula, 2. deo, Razvijanje dečje inteligencije, Novi Sad- Dragon, 2010, 256 str

Vesna S. Trifunović – DOPRINOS RAZVOJU KOMUNIKACIONIH KOMPETENCIJA PEDAGOŠKIH RADNIKA

Vlasta M. Sučević – PEDAGOŠKE I DIDAKTIČKO-METODIČKE KOMPETENCIJE VASPITAČA KAO PREDUSLOV OSTVARIVANjA INKLUZIVNOG PROGRAMA

Dejan M. Karavesović – VREMENSKI ODNOSI NEFINITNIH OBLIKA KAO GLAGOLSKIH KOMPLEMENATA U ENGLESKOM I NjIHOVIH SRPSKIH PREVODNIH EKVIVALENATA

Dijana Lj. Vučković – POLAZIŠTA INTERPRETACIJE ROMANA U PRVOM CIKLUSU DEVETOGODIŠNjE OSNOVNE ŠKOLE

Dragan Z. Đurić i Jelena D. Stanisavljević -Miladinović – ANALIZA PRIMENE DIDAKTIČKOG MODELA EGZEMPLARNE NASTAVE BIOLOGIJE NA RAZVOJ MOTIVACIONIH PROCESA KOD UČENIKA

Zorica Ž. Jocić – O MOTIVACIJI ZA UČENjE GRAMATIKE KROZ OBLIKE NASTAVNOG RADA

Irena B. Golubović-Ilić – LABORATORIJSKO-EKSPERIMENTALNA METODA I VEŠTINE KOMUNICIRANjA POTREBNE ZA NjENU USPEŠNU REALIZACIJU

Jelena Jovanović Simić – OBLICI IMENSKIH REČI UZ BROJEVE ’DVA’, ’OBA’, ’TRI’ I ’ČETIRI’ U SRPSKOM JEZIKU

Maja M. Dimitrijević – DETE-ČITALAC I JUNACI UMETNIČKE PRIČE – RECEPCIJSKI KAPACITETI

Milka V. Nikolić – KNjIGE ZA RAZVOJ TAKTILNIH PERCEPCIJA DECE NAJMLAĐEG UZRASTA

Nada M. Miletić – PORTRETI SVETITELjA U LOZICAMA – POREKLO I RAZVOJ MOTIVA

Nenad R. Vulović i Milana R. Egerić – DIFERENCIRANA NASTAVA U SVAKODNEVNOJ NASTAVNOJ PRAKSI

Tijana J. Dabić i Radmila Đaković – ZNAČAJ MOTIVACIJE U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA U SRBIJI

Tiodor R. Rosić – PROSTORNO-VREMENSKI KONTINUUM U MALIM BAJKAMA STEVANA RAIČKOVIĆA