Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Centar za inovacije i razvoj kurikuluma


 

Delatnosti Centra organizovane su kroz dva programska područja:

 1. razvoj Fakulteta
 2. profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Prvo programsko područje je fokusirano na podizanje efikasnosti rada i stvaranje osnova za budući razvoj Fakulteta u uslovima konkurentne ponude. Podrazumeva programsku i istraživačku inicijativu u oblastima:

 • inoviranja i razvoja kurikuluma Fakulteta;
 • izrade i realizacije nacionalnih i međunarodnih razvojnih i naučnoistraživačkih projekata;
 • izrade i primene programa aktivnog uključivanja studenata u istraživački, stručni i volonterski rad;
 • vršenja drugih poslova predviđenih Statutom i poslova poverenih od strane drugih organa Fakulteta.

Drugo programsko područje definisano je na način da prevashodno obuhvata pitanja koja se odnose na:

1. izradu i primenu programa celoživotnog obrazovanja:

  • za sticanje i usavršavanje kompetencija za profesiju nastavnika i njegov profesionalni razvoj;
  • stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju;
  • metodičkog obrazovanja i usavršavanja visokoškolskih nastavnika i saradnika;

2. organizaciju kurseva, seminara, radionica, tribina, okruglih stolova i drugih oblika stručnog usavršavanja i razmene znanja i iskustava;

3. pružanje intelektualnih, savetodavnih i konsultantskih usluga zainteresovanim licima.

 

  Pravilnik o radu Centra za inovacije i razvoj kurikuluma