Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

др Оливера Цекић Јовановић

Оливера, Д., Цекић-Јовановић
Име, средње слово, презиме: Оливера, Д., Цекић-Јовановић
Звање: доцент
Датум рођења: 17. 6. 1983. године
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе природе и друштва
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: o.cekicjovanovic@gmail.com
Консултације: Уторак: 11:00 – 14:00 Петак: 10:00 – 12:00
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2016. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе природе и друштва
Докторат 2015. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Методика наставе
Мастер рад 2009. Педагошки факултет, Јагодина, УН у Крагујевцу Методика наставе природе и друштва
Диплома 2006. Учитељски факултет у Јагодини, УН у Крагујевцу Професор разредне наставе

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе природе и друштва
 2. Методички практикум природе и друштва

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. 1. Kopas-Vukašinović, E., Golubović – Ilić, I. , Cekić- Jovanović, O. (2017). Project Planning of Joint Activities as Possibility for Improving the Quality of International University Cooperation. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu (Perspectives of Internationalisation and Quality in Higher Education, ur. Rutar S., Čotar-Konrad, S., Štemberger, T., Bratož, S., Založba Univerze na Primorskem, Koper, 155- 170.
 2. 2. Цекић-Јовановић, О. (2016): Квалитет знања ученика као показатељ квалитета наставе природе и друштва, Узданица, 13, 2, 31-44. UDK: 371.3::3/5 37.064.2 UDC 81 82 7.01 37.01 ISSN 1451-673X
 3. 3. Голубовић-Илић, И., Јаковљевић, А. и Цекић-Јовановић, О. (2015): Маша и Раша, Свет око нас: уџбеник за први разред основне школе, Klett, Београд.
 4. 4. Голубовић-Илић, И., Јаковљевић, А. и Цекић-Јовановић, О. (2015): Маша и Раша, Свет око нас: радна свеска уз уџбеник за први разред основне школе, Klett, Београд
 5. 5. Цекић-Јовановић, О., Ристановић, Д. и В. Банђур (2014): Образовно-рачунарски софтвер у функцији осавремењавања курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, 2, 259-274.UDK: 371.3::3/5; ISSN: 0547-3330
 6. 6. Цекић-Јовановић, О., Голубовић-Илић, И. и Јаковљевић, А. (2014): Meтодички поступци за реализацију уводног дела часа, Педагогија, 69, 1, 82-97. UDK-371.331 UDK-37 ISSN 0031-3807
 7. 7. Цекић-Јовановић, О., Голубовић-Илић, И. и Јаковљевић, А. (2014): Ставови и мишљења ученика о учењу Природе и друштва применом образовно-рачунарског софтвера са мултимедијалним садржајима, Узданица, 11, 1, 141-158. UDK: 371.3::3/5]:004 316.644-057.874:004(497.11)“2012“ ID: 208620300 UDC 81 82 7.01 37.01 ISSN 1451-673X
 8. 8. Цекић-Јовановић, О., Јаковљевић, А. и Голубовић-Илић, И. (2013): Значај и ефекти примене Power Point презентација у настави - ставови учитеља, Педагогија, 1, 101-109. UDK: 316.644:371.694;004.42POWERPOINT UDK-37 ISSN 0031-3807
 9. 9. Цекић-Јовановић, О. (2012): Утицај примене образовно рачунарског софтвера на квалитет ученичких знања природе и друштва, Педагогија, 3, 387-399. UDK:371.3::3/5]:004 UDK-37 ISSN 0031-3807
 10. 10. Ристановић, Д., Голубовић Илић, И. и Цекић-Јовановић, О. (2012): Културни диверзитет као компонента курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, 3, 408-415.UDK: 371.3::3/5; ISSN: 0547-3330

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. 2017-2019.–Билатерални пројекат Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, који реализују и финансирају Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (Р Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Р Словенија). 2. 2017.–Програм за популаризацију науке идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке „Ботаничка слагалица – парк Сретена Аџића“, Центар за промоцију науке, пројекат Министарства за науку и технолошки развој. 3. 2011-2012. сарадник на европском пројекту EU- FP7-FIBONACCI - br. 244684, са задужењем да оствари дисеминацију инквајери метода у настави наука у основним школама. 4. 2010-Increased Responsibility in Ecology and Human Rights Teaching (Повећана одговорност у настави екологије и људских права) подржан од стране Фонда за локалну сарадњу Амбасаде Републике Финске. 5. 2010-2011. Програм за популаризацију науке „Подстицање радозналости деце за проучавање природних феномена: од експеримента до софтвера“, Центар за промоцију науке, пројекат Министарства за науку и технолошки развој.
Усавршавања: Учесник тематског скупа о радном нацрту документа Оквир националног курикулума за предметну групу Биологија, Хемија, Физика, Географија, Свет око нас, Природа и друштво Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у реализацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Националног просветног савета, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и стручног тима пројекта Подршка развоју људског капитала и истраживању – Развионица.
Област Интересовања: Образовна технологија у настави природе и друштва
Чланства у организацијама: 1. Шеф Катедре за дидактичко-методичке науке на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (од 2016. године и даље). 2. Члан тима за организацију и реализацију „Дана науке, уметности и математике“ на Факултету педагошких наука у Јагодини, циљ популаризација истраживачког метода, 2016. и 2017. год. 3. Члан Савета Центра за иновације и развој курикулума Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, од 2015. године Програмског. 4. Kоординатор регионалног центра за пројекат „Рука у тесту“од 2011. на Факултету педагошких наука у Јагодини.
Остали подаци: 1. Oрганизатор и реализатор квиза за ученике основне школе „Игром кроз науку и уметност“ на Факултету педагошких наука у Јагодини, циљ популаризација интегративног приступа настави, 2017. год. 2. Oрганизатор и реализатор „Дана науке“ на Педагошком факултету у Јагодини, који је имао за циљ популаризацију истраживачког метода, 2011. год. 3. Аутор и реализатор акредитованог семинара Завода за унапређивање образовања и васпитања за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину - Могућности иновирања и осавремењивања наставе Свет око нас/Природе и друштва - каталошки број 600. 4. Аутор и реализатор акредитованог семинара Завода за унапређивање образовања и васпитања за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину - Могућности иновирања и осавремењавања наставе Свет око нас/Природе и друштва - каталошки број 600. 5. Вођа тима Факултета педагошких наука на Ноћи истраживача 2015, манифестацији међународног карактера финансирана од стране Европске комисије кроз пројекат одобрен у оквиру програма Хоризонт2020, потпрограм Марија Склодовска Кири