FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Kontakt i lokacija
Dekanat  
Savet fakulteta  
Naučno-nastavno veće  
Službe  
Zaposleni  
 
   

 

 

 

 

 

Dokumenta od značaja za Fakultet

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 88/17)
ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU - prečišćen tekst
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 87/16)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 68/15)
Autentično tumačenje odredbe člana 54. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 45/15)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 99/14)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 89/13)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 93/12)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 44/10)
ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 97/08)
AUTENTIČNO TUMAČENJE („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 100/07)
ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 76/05)

Zakon o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 128/14)


Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Kragujevcu
Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 12/09)
SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 9/12)Dokumenta FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU


Saglasnost na izmene i dopune Statuta - Odluka Saveta Univerziteta u Kragujevcu od 14.11.2017.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu 2017.

Statut Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (prečišćen tekst, april 2016.)

Saglasnost na izmene i dopune Statuta - Odluka Saveta Univerziteta u Kragujevcu od 8.3.2016.

Saglasnost na izmene i dopune Statuta - Odluka Saveta Univerziteta u Kragujevcu od 28.12.2015.

Saglasnost na Statut - Odluka Saveta Univerziteta u Kragujevcu od 6.11.2012.

Statut Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (24.10.2012.)

Izveštaj o radu Fakulteta za školsku 2015-2016. godinu

Godišnji program rada Fakulteta za školsku 2016-2017. godinu

Program naučnoistraživačkog rada 2011-2015

Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka

Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka, jun 2015.

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o radu

Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici Fakulteta

Poslovnik o radu etičke komisije

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 24/16)

Odluka o utvrđivanju ovlašćenog lica za prijem informacije i vođenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke - 11.3.2014

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (prečišćen tekst) - 21.12.2015. godine


Pravilnik o udžbenicima

Pravilnik o upisu studenata u prvu godinu OAS (2009)

Pravilnik o izmenama pravilnika o upisu studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija (2010)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o upisu studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija (2013)

Pravilnik o upisu na master studije (2008)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o upisu na master studije (2013)

Pravilnik o doktorskim akademskim studijama

Pravilnik o radu centra za inovacije i razvoj kurikuluma

Pravilnik o radu centra za izdavačku delatnost

Pravilnik o radu biblioteke

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu biblioteke

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta


Odluka o otvaranju maloprodajnog mesta skriptarnica

Pravila o radu Skriptarnice

Odluka o izmenama Pravila o radu skriptarnice

Plan javnih nabavki za 2018. godinu


Izmena plana javnih nabavki za 2016. godinu - 1

Izmena plana javnih nabavki za 2016. godinu - 2

Strategija obezbeđenja kvaliteta 2017-2020


Akcioni plan za sprovođenje strategije 2017-2020

Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta 2016


Izvod iz Statuta kojim reguliše osnivanje i delokrug rada komisije za kvalitet

Pravilnik o unutrašnjoj proveri kvaliteta

Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanja na ispitu (2007)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu (2013)

Pravilnik o budžetskom računovodstvu (prečišćen tekst)

Pravilnik o izborima za studentski parlament

Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća

Poslovnik o radu Saveta

Poslovnik o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta (prečišćen tekst)

Pravilnik o izdavačkoj delatnosti

Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavačkoj delatnosti

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o novčanoj podršci naučnim radnicima za učešće na naučnim skupovima i konferencijama

Pravilnik o nagrađivanju studenata

Uputstvo za vrednovanje i ocenjivanje rada studenata Fakulteta pedagoških nauka univerziteta u kragujevcu

Uputstvo za izradu i odbranu završnog rada

Pravila zaštite od požara

Program osnovne obuke i provere znanja iz oblasti zaštite od požara

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle