FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Naučnoistraživački rad (NIR)  
 
Izdavačka delatnost- Stalne publikacije  
Naučni skupovi  
Naučni projekti  
Program stručnog usavršavanja  
Biblioteka  
Ostalo  

 

 

 

 

 

Naučnoistraživački rad

Projekti i naučni skupovi koji se realizuju u 2017. godini na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.

   
 
Poštovani, obaveštavamo vas da su objavljeni prvi pozivi za projekte u okviru programa HORIZONT 2020.HORIZONT 2020 je novi finansijski instrument Evropske unije za razvoj istraživanja i inovacija. Ovaj program će biti implementiran u periodu od 2014 - 2020. godine sa budžetom od oko 79 milijardi evra.
Detaljnije
 
  - Health, demographic change and wellbeing
  - Evropa u svetu koji se menja-inkluzivna, inovativna i reflektivna društva
  - Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies- Javni poziv za učešće u sredstvima ministarstva u 2014. godini - Odsek za razvoj naučnoistraživačkih kadrova

- Otvoreni poziv za prijavu recenzenata za evaluaciju inovacionih projekata


- Pretraživanje časopisa
- Priručnik o stilu pisanja naučnih radova

- Kako citirati radove sa Google Scholar-a?- Podsticanje radoznalosti dece za proučavanje prirodnih fenomena: od eksperimenta do softvera

- Ambijentalno učenje

- Mala moćna muzika


Biblioteka

Radove slati na adresu: uzdanica.pefja@gmail.com
Plan naučnoistraživačkog rada od 2011. godine do 2015. godine

Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka

Naučno-istraživačka delatnost fakulteta obuhvata pripremu, realizaciju i evaluaciju naučnih i stručnih projekata, kao i implementaciju njihovih rezultata.
Fakultet obavlja naučnoistraživački rad u cilju razvoja nauke, unapređenja delatnosti visokog obrazovanja i popularizacije nauke.  Naučni rad na Fakultetu ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja.Fakultet kao visokoškolska ustanova objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad. U segmentima koji se odnose na vizuelne i muzičke umetnosti, Fakultet ostvaruje naučnoistraživački rad i kroz umetničke projekte.

Fakultet sarađuje u organizovanju i ostvarivanju naučnog rada sa Univerzitetom i njegovim članovima, naučno-istraživačkim organizacijama i institucijama koje se bave obrazovanjem u zemlji i inostranstvu.

Naučno-istraživački rad Fakulteta obezbeđuje istraživanje, rezultate i implementaciju savremenih teorijskih i praktičnih postulata iz oblasti bazičnih nauka, didaktičko-metodičkih nauka i umetnosti. Fakultet organizuje i sprovodi i naučno-istraživački rad interdisciplinarnog karaktera.

U planiranju, organizaciji i obavljanju naučno-istraživačkog rada Fakultet polazi od rezultata savremenih istraživanja u oblasti nauke i obrazovanja. Primarno orijentisan na obrazovanje i vaspitanje, Fakultet se bavi naučno-istraživačkim radom prevashodno u oblasti pedagoških i didaktičko-metodičkih nauka, kao i naučno-istraživačkim radom u oblasti drugih nauka čiji se rezultati mogu implementirati u razvoju obrazovanja. 


Naučnoistraživačka delatnost Fakulteta obuhvata:

  • objavljivanje naučnih radova u međunarodnim, vodećim domaćim i domaćim časopisima sa recenzijom, kategorisanim na SSCI i SCI listi, od značaja za razvoj odgovarajuće naučne oblasti.
  • objavljivanje naučnih radova u međunarodnim ili domaćim časopisima sa recenzijom, koji su imali značajnog uticaja na razvoj odgovarajuće naučne oblasti
  • učešće na naučno-istraživačkim projektima
  • objavljivanje naučnih monografija (poglavlja) nastavnika Fakulteta
  • sudelovanje na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i konferencijama
  • gostovanja stranih univerzitetskih profesora i gostovanja profesora Fakulteta kao predavača na fakultetima  u inostranstvu
  • razvoj obrazovnog softvera

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle