FAKULTET PEDAGOŠ©KIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
   
Tradicija
 
   
Sreten Adľžić- Osnivač
Učiteljske škole u Jagodini
Učiteljska šąkola u Jagodini 1898-1972  
Pedagošąka akademija 1972-1993  
Učiteljski fakultet 1993-2006  
Pedagošąki fakultet 2006-2013  
   

 

 

 

 

 

Tradicija

Mušąka učiteljska šąkola u Jagodini osnovana je 26.07.1898. Zakonom o ustanovljenju Mušąke učiteljske šąkole, a sa radom počinje 13. decembra iste godine. Za upravitelja je postavljen Sreten Adľžić, a za prve profesore Svetislav Matič i Luka Zrnić. Na konkurs za upis se prijavljuje 121 kandidat, od kojih je odabrano njih 30. „Danas, Srbija slavi jednu vaľžnu kulturnu tekovinu; slavi srpska prosveta jedan krupan korak svoga napretka, slavi Moravski okrug sa svojim čestitim Jagodincima jedan svetao dobitak, koji će im sluľžiti na čast pred celom Srbijom“. Ovo su bile reči Sretena Adľžića, prvog upravitelja Muąške učiteljske ąškole u Jagodini, izgovorene na svečanom otvaranju. Unutrašnje uređenje šąkole regulisano je Zakonom o ustrojstvu učiteljskih ąškola (koji je donet 5.10.1870).U dugom žľivotu i plodotvornom radu Učiteljska šąkola podarila je 3681 učitelja. Posle višąe od sedam decenija, izgradnjom i opremanjem nove šąkolske zgrade stvoreni su uslovi da Učiteljska šąkola u Jagodini preraste u Pedagošąku akademiju.
Na osnovu Ukaza o proglaąšenju Zakona o pedagoąškim akademijama („Sl. Glasnik SR Srbije, br. 14/1971) Skupąština opšątine Svetozarevo, na sednici održľanoj 09. 05.1972. donosi Reąšenje u osnivanju Pedagošąke akademije u Svetozarevu, čija je osnovna delatnost obrazovanje nastavnika razredne nastave u osnovnim šąkolama. U prvu godinu Pedagošąke akademije upisano je 86 učenika koji su raspoređeni u tri odeljenja. Pedagoąška akademija započinje rad u modernoj ąškolskoj zgradi površąine 3500m2. Izgradnjom drugog, novog dela zgrade ąškola dobija objekat površąine 6128m2. U sastavu ąškolskog dvoriąšta i parka veličine 8828 m2 je i sportski teren od 1500m2. Nastava je izvođena prema nastavnim planovima i programima koje je donosio Prosvetni savet za nauku i kulturu SR Srbije. U skladu sa Zakonom o pedagošąkim akademijama („Sl. glasnik SR Srbije“, br. 30/1979) pedagoąške akademije postaju četvorogodišnje šąkole sa dvogodišnjim pripremnim i dvogodišnjim završnąim stepenom. Posle usvajanja jedinstvenog Zakona o usmerenom obrazovanju (1986), Prosvetni savet SR Srbije donosi poseban Pravilnik o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za osnovni obrazovni profil četvrtog stepena stručne spreme u prosvetnoj struci (1987). Od osnivanja, pre jednog veka, diplomu Učiteljske škole, Pedagoąške akademije i Učiteljskog fakulteta steklo je preko 7500 učitelja, nastavnika i profesora razredne nastave. Među nosiocima diplome Pedagošąke akademije u Jagodini je i 285 stranih drľžavljana – Grka.
Zakonom o osnivanju učiteljskih fakulteta i o ukidanju i promeni delatnosti pedagošąkih akademija i višąih ąškola, Pedagoąška akademija u Jagodini 1993. godine prerasta u Učiteljski fakultet koji na univerzitetskom nivou nastavlja vekovnu tradiciju obrazovanja učitelja. U skladu sa zajedničkim konkursom za upis u ąškolsku 1993/1994, upisano je 100 studenata.
Na inicijativu Naučno-nastavnog veća i predlog Saveta Fakulteta uz saglasnost Saveta Univerziteta u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Jagodini 17.7. 2006. prerasta u Pedagoąški fakultet u Jagodini. Prilagođavajući svoj rad savremenim kretanjima, a sve u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Služľbeni glasnik RS“ br. 76/05) Pedagošąki fakultet u Jagodini uvodi i akredituje nove studijske programe, osnovnih akademskih i master akademskih studija. Nastava se sprovodi u okviru tri studijska programa osnovnih akademskih studija (Učitelj, Vaspitač u predšąkolskim ustanovama i Vaspitač u domovima) i četiri studijska programa u okviru master akademskih studija (Master učitelj, Master vaspitač u predąškolskim ustanovama, Master vaspitač u domovima i Master obrazovne politike u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu).
Pedagoąški fakultet u Jagodini menja naziv u: Fakultet pedagošąkih nauka Univerziteta u Kragujevcu (Odluka Vlade Republike Srbije 05 broj 612-6375/2012 od 4. oktobra 2012. - „Službeni glasnik RS“ broj 96/2012). Nastavni rad je organizovan u skladu sa Nastavnim planovima i studijskim programima i Godišnjim programom rada Fakulteta. Prostorni uslovi Fakulteta su, zbog rada Srednje elektrotehničke ąškole „Nikola Tesla“ u istoj zgradi, iziskivali rad u dve smene. Fakultet je uz pojačano angaľžovanje zaposlenih uspešąno organizovao sve oblike nastavnog rada (predavanja, vežľbe, seminarski radovi, konsultacije, praksa i ispiti za redovne i studente na došąkolovanju). Na svim studijskim programima na nivou osnovnih akademskih studija nastava se odvijala po akreditovanim studijskim programima iz 2008. Zahvaljujući sredstvima koje je obezbedilo Ministarstvo prosvete i nauke, dovršąen je objekat u kome sada radi ąškola “Nikola Tesla“, tako da Fakultet, od 16.1.2012. raspolaľže celokupnim prostorom u svom objektu. Fakultet sada raspolaľže sa 5380,64 m2 neto prostora za nastavu i prostora za specifične nastavne sadrľžaje (fiskulturna sala, pozorišąna sala, biblioteka sa čitaonicom), kao i prostora za rad nastavnika i služľbi Fakulteta Fakultet je u akademskoj 2012/2013. upisao kandidate na master akademske studije: Učitelj, Vaspitač u predąškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima. Na fakultetu je organizovana i konsultativna nastava za studente na došąkolovanju na osnovnim akademskim studijama za obrazovanje učitelja i osnovnim akademskim studijama za obrazovanje vaspitača u predąškolskim ustanovama

Nekada
Sada
Zgrada
 
Čitaonica

 
Svečana akademija
 
Folklor
 
Gimnastika
  Moderni ples
Pozorište

 
Računarska učionica
 
Maturanti
  Diplomci

     
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle