FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Fakultet pedagoških nauka
 
 
Kontakt i lokacija
Dekanat  
 
Naučno-nastavno veće  
Službe  
Zaposleni  
Dokumenta  
   

 

 

 

 

 

Savet Fakulteta

Savet Fakulteta u novom sazivu konstituisan je 22. decembra 2015. godine. Savet Fakulteta čine 11 predstavnika nastavnika i saradnika, 2 predstavnika zaposlenih van nastave, tri predstavnika studenata i tri predstavnika osnivača.Predsednik Saveta je prof. dr Ružica Petrović
Zamenik je dr Vera Savić.

Predstavnici Nastavno-naučnog veća Fakulteta:
prof. dr Ružica Petrović
prof. dr Radmila Milovanović
doc. dr Ivana Ćirković-Miladinović
doc. dr Irena Golubović-Ilić
doc. dr Biljana Stojanović
doc. dr Aleksandra Mihajlović
nastavnik stranog jezika dr Vera Savić
doc. dr Dušan Ristanović
asist. dr Branko Ilić
asist. dr Maja Dimitrijević
asist. Milica Đokić

Predstavnici zaposlenih van nastave:
Milan Lukić, referent za master akademske i doktorske studije
Snežana Gajić, referent za osnovne akademske studije

Predstavnici studenata:
Željko Stojković
Ilija Petrović
Stefan Ljubomirović

Predstavnici osnivača:
1.
2.
3.

Mandat članovima Saveta traje tri godine, osim predstavnicima studenata čiji mandat traje jednu godinu.

Savet je prvenstveno angažovan na rešavanju onih pitanja koja su od bitnog značaja za život i rad i dalji razvoj Fakulteta, a koja prizilaze iz Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.
U okviru toga, Savet Fakulteta:
- razmatra izveštaj o radu Fakulteta za proteklu školsku godinu i donosi godišnji program rada za tekuću školsku godinu;
- usklađuje postojeće i donosi nove opšte akte iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta;
- razmatra izveštaj o poslovanju i završni račun za prethodnu godinu;
- donosi finansijski plan Fakulteta;
- odlučuje o visini školarne za tekuću školsku godinu;
- utvrđuje strategiju obezbeđenja kvaliteta, na predlog dekana;
- jača saradnju sa lokalnom samoupravom;
- obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.

Savet nastavlja sa aktivnim uključivanjem u procese reformi visokog obrazovanja u kojoj učestvuju brojni organi i institucije na nivou Republike, ali i organi Fakulteta, svaki sa posebnim obavezama.

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle