FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
STUDIJSKI PROGRAMI  
 
Osnovne akademske studije:
 
OAS Učitelj  
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
OAS Vaspitač u domovima  
 
 
Master akademske studije:
 
MAS Učitelj  
MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
MAS Vaspitač u domovima  
MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave  
MAS Liderstvo u obrazovanju  
MAS Obrazovne politike  
   
 
Doktorske studije:
 
DS Metodika nastave
 
 
Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

Osnovne akademske studije – Vaspitač u domovima

Cilј studijskog programa za obrazovanje vaspitača u domovima jeste sticanje potrebnih znanja i stručnih kompetencija koje će im omogućiti ostvarivanje visokih standarda pedagoškog rada izvedenih iz ubrzanih društvenih promena saobraznih evropskom modelu vaspitno-obrazovnog rada u uslovima domskog vaspitanja.

Ishod procesa učenja je osposoblјenost za samostalni rad sa vaspitanicima u srednjoškolskom domu i drugim specijalizovanim institucijama za smeštaj dece, osposoblјenost za nastavak studija na master akademskim studijama, izradu master rada i permanentno učenje tokom života.

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi Fakultet pedagoških nauka, Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.

U okviru ovog studijskog programa ima 27 obaveznih i 6 izbornih predmeta.
Program profesionalne prakse organizovan je kroz sve godine studijskog programa sa početkom u drugom semestru prve godine i podrazumeva sticanje 15 ESPB bodova (8.3%). Integrisana praksa podrazumeva da studenti tokom godine odlaze u ustanovu sa programiranim zadacima dobijenim od nastavnika tokom semestra i vraćaju se na nastavu sa rezultatima obavlјene prakse. Tokom završne godine studenti nemaju integrisanu praksu već na kraju akademske godine obavlјaju kontinuiranu praksu u trajanju od četiri nedelјe. Profesionalna praksa obavlјa se u saradnji sa domovima i vaspitačima-mentorima koji zajedno sa nastavnicima i saradnicima prate rad studenata na praksi.

Nastava se izvodi u okviru predavanja, vežbi i konsultativne nastave.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 3 - 8 za nastavne predmete, za praksu po 3 boda po semestru (počevši od drugog semestra), što ukupno iznosi 180 ESPB bodova (u svakoj godini 60 ESPB).
Izrada završnog rada podrazumeva sticanje 10 ESPB bodova. Završni rad se brani nakon svih položenih ispita i obavlјene kontinuirane prakse. Završnim radom student pokazuje sposobnost primene teorijskih znanja u istraživanju i rešavanju konkretnih problema iz oblasti vaspitnog rada u domovima.

Postoji mogućnost prelaska sa drugih studijskih programa polaganjem diferencijalnih ispita.
Vaspitač u domovima osposoblјen je za dalјe usavršavanje na master akademskim studijama i doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti.

Studijski program traje 3 godine (6 semestara) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Jedna školska godina traje 12 meseci i podelјena je na dva semestra. Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelјa. Student je opterećen aktivnom nastavom do 26 časova, tokom jedne radne nedelјe. Primenjen je evropski sistem prenosa bodova – ESPB. Godišnja akumulacija ESPB iznosi 60 bodova, a ukupno za sve tri godine studija 180 ESPB. Od ukupnog broja predmeta 84.84% je jednosemestralnih. Student bira u svakom semestru od ponuđenih predmeta datog područja jedan izborni predmet. Izborni predmeti su zastuplјeni sa 16.16% od ukupnog broja ESPB. Izborni predmetni su svrstani u grupe i raspoređeni na sledeći način: akademsko-opšteobrazovna i teorijsko-metodološka grupa izbornih predmeta na prvoj i drugoj godini i stručno-aplikativna na trećoj godini. Zastuplјenost grupa predmeta prema braju ESPB bodova izvršena je na sledeći način: akademsko-opšteobrazovni 18,33%, teorijsko-metodološki 18,89%, naučno-stručni 33,33% i stručno-aplikativni 29,44%.


Tabelarni prikaz studijskog programa


Tabelarni prikaz, generacija upisana 2016/2017.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2014/2015.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2015/2016.

Knjiga predmeta


Knjiga predmeta


 Dopuna knjige predmeta:

1. Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji
2. Strani jezik (Nemački jezik-opšti) I godina
3. Izborni (Početni nemački jezik) I godina
4. Izborni (Srednji nemački jezik) II godina
5. Horsko pevanje 1,2,3,4,5,6