FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Fakultet pedagoških nauka
 
 
Kontakt i lokacija
Dekanat  
Savet fakulteta  
 
Službe  
Zaposleni  
Dokumenta  
   

 

 

 

 

 

Nastavno-naučno veće Fakulteta

Nastavno-naučno veće Fakulteta (u daljem tekstu: Veće) čine svi nastavnici i saradnici  koji su zasnovali radni odnos na Fakultetu.
Svoje funkcije Veće ostvaruje u skladu sa nadležnostima koje su mu date Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta.
U tekućoj godini Veće će:
- razmatrati izveštaj o radu Fakulteta za proteklu školsku godinu i utvrditi predlog godišnjeg programa rada za tekuću školsku godinu;
-  utvrđivati predloge o pitanjima o kojima odlučuje veće;
- razmatraće i doneće nove nastavne planove i programe studija u skladu sa reformom visokog obrazovanja koja teče u Srbiji;
- analizirati uspeh studenata i inicirati mere za unapređivanje procesa i ishoda pedagoškog rada;
- utvrditi broj tema za diplomske radove za tekuću školsku godinu;
- donositi odluke u vezi sa odobravanjem tema za specijalističke radove, magistarske teze i doktorske disertacije;
- obrazovati stalne i povremene komisije i utvrditi njihov sastav i delokrug rada;
- razmatrati aktuelna pitanja obezbeđivanja nastavnika i saradnika na Fakultetu i njihovog stručnog usavršavanja;
- pratiti aktivnosti koje proističu iz saradnje sa aktuelnim programima na Fakultetu
- formirati komisiju za obezbđenje kvaliteta i na njen predlog doneti standarde i postupke za obezbeđenje kvaliteta 
- obavljati i druge poslove u skladu sa svojim nadležnostima.
Veće će nastaviti da aktivno učestvuje u procesima reforme visokog obrazovanja.

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle