FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
STUDIJSKI PROGRAMI  
 
Osnovne akademske studije:
 
OAS Učitelj  
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
OAS Vaspitač u domovima  
 
 
Master akademske studije:
 
MAS Učitelj  
MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
MAS Vaspitač u domovima  
MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave  
MAS Liderstvo u obrazovanju  
MAS Obrazovne politike  
   
 
Doktorske studije:
 
DS Metodika nastave
 
 
Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

Master akademske studije – Učitelј

Cilј studijskog programa usmeren je ka savremenim naučnim dostignućima, metodološkim teorijama i novim metodičkim pristupima. Poseban akcenat se stavlјa na ovladavanje veštinama neophodnih za naučno-istraživački rad. Program predviđa izučavanje savremenih trendova iz metodika razredne nastave. Studenti upoznaju šire tokove obrazovanja, posebno razvoja ličnosti učenika, kako bi mogli da se uklјuče u evropske tokove obrazovanja. Osim toga, cilј studija jeste da se student osposobi za istraživanja sopstvene prakse, što je preduslov njegovog permanentnog obrazovanja, samoevaluacije i unapređivanja sopstvene vaspitno-obrazovne delatnosti.

Ishod procesa učenja je proširivanje stečenih znanja u funkciji osposoblјavanja studenata - budućih učitelјa za formiranje naučno-zasnovanih stavova,  kritičkog procenjivanja sopstvene prakse i realizaciju istraživanja potrebnih za uspešno obavlјanje učitelјske profesije.  

Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB uz odgovarajući prosek ocena.
U okviru ovog studijskog programa ima 5 obaveznih i 2 izborna predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni.
Nastava se izvodi u okviru predavanja (monološka, dijaloška, interaktivna, tekst metoda), vežbi (dijaloška, interaktivna, tekst metoda), konsultativne nastave i samostalnog istraživačkog rada.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 4-6 za nastavne predmete, za istraživačku praksu 6, što ukupno iznosi 40 ESPB.
Studijskim programom je predviđena izrada završnog master rada i njegova bodovna vrednost iznosi 20 ESPB.
Master učitelј je osposoblјen zadalјe usavršavanje na doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti.

Studijski program traje jednu godinu (2 semestra) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelјa. Studijski program se sastoji iz pet obaveznih predmeta (Akademsko pisanje, Akademski strani jezik, ICT u nastavi, Teorija i praksa kurikuluma, Inkluzivno obrazovanje–teorija i praksa), osnovnog predmeta usmerenja – metodika, izbornog predmeta usmerenja – metodika, istraživačke prakse i master rada. 
Student bira jedno od sledećih predmetnih područja: 1. Srpski jezik i književnost;  2. Matematika;  3. Priroda i društvo;  4. Likovna kultura; 5. Muzička kultura;   6. Fizičko vaspitanje; 7. Inkluzija i 8. Obrazovna efektivnost.

Student je opterećen aktivnom nastavom do 22 časa, tokom jedne radne nedelјe. Izborni predmeti su zastuplјeni sa 18.33% od ukupnog broja ESPB bodova. Ukupan broj časova aktivne nastave iznosi 570 časova.
Master akademske studije Učitelј usklađene su sa savremenim pristupima nastavi i sadržajima pojedinih metodika. Kroz njih se stiče uvid u metode, nastavnu tehnologiju i zahteve savremene razredne nastave.
Studijski program prati odgovarajuća kretanja iz stručno-metodičkog domena, što obezbeđuje povezivanje i uklapanje nastave u problemske, korelacijsko-integracijske sisteme i omogućava učenje otkrivanjem.
Master rad se brani nakon svih položenih ispita predviđenih studijskim programom i obavlјene istraživačke prakse. Master rad predstavlјa istraživački rad studenta u kojem student primenjuje stečena, ali i dolazi do novih saznanja iz svoje izabrane oblasti primenjujući adekvatne procedure naučno-istraživačkog rada.Tabelarni prikaz studijskog programa

Tabelarni prikaz, generacija upisana 2016/2017.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2014/2015.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2015/2016.

Knjiga predmeta


Knjiga predmeta


 Dopuna knjige predmeta:

1. Akademski nemački jezik