FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Tradicija
 
   
Sreten Adžľić- Osnivač
Učiteljske ąškole u Jagodini
Učiteljska šąkola u Jagodini 1898-1972  
Pedagoąška akademija 1972-1993  
Učiteljski fakultet 1993-2006  
Pedagoąški fakultet 2006-2012  
   
   

 

 

 

 

 

Pedagošąki fakultet u Jagodini
(2006-2012)

 

Na inicijativu Naučno-nastavnog veća i predlog Saveta Fakulteta uz saglasnost Saveta Univerziteta u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Jagodini 17.7. 2006. prerasta u Pedagoąški fakultet u Jagodini.
Prilagođavajući svoj rad savremenim kretanjima, a sve u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 76/05) Pedagoąški fakultet u Jagodini uvodi i akredituje nove studijske programe, osnovnih akademskih i master akademskih studija. Nastava se sprovodi u okviru tri studijska programa osnovnih akademskih studija (Učitelj, Vaspitač u predąškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima) i četiri studijska programa u okviru master akademskih studija (Master učitelj, Master vaspitač u predąškolskim ustanovama, Master vaspitač u domovima i Master obrazovne politike u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu).
Pedagoąški fakultet u Jagodini menja naziv u: Fakultet pedagoąških nauka Univerziteta u Kragujevcu (Odluka Vlade Republike Srbije 05 broj 612-6375/2012 od 4. oktobra 2012. - „Sluľžbeni glasnik RS“ broj 96/2012).

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle