FAKULTET PEDAGO�KIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovi�a 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Nau�no-istra�iva�ki rad (NIR)  

Izdava�ka delatnost- Stalne publikacije
 
Nau�ni skupovi  
Nau�ni projekti  
Program stru�nog usavr�avanja  
Biblioteka  
 
   

 

 

 

 

 

 

U PRIPREMI!

https://goo.gl/forms/3JZqlhM6z9NIpr7W2


 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle