FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
STUDIJSKI PROGRAMI  
 
Osnovne akademske studije:
 
OAS Učitelj  
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
OAS Vaspitač u domovima  
 
 
Master akademske studije:
 
MAS Učitelj  
MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
MAS Vaspitač u domovima  
MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave  
MAS Liderstvo u obrazovanju  
MAS Obrazovne politike  
   
 
Doktorske studije:
 
DS Metodika nastave
 
 
Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

Studijski programi

 

Studijski programi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina rađeni su prema primerima dobre prakse evropskih visokoškolskih institucija (po ugledu, pre svega, na finski obrazovni sistem, ali i na slovenački i grčki). Ishodi obrazovanja podrazumevaju jasne kompetencije budućih učitelјa i vaspitača, oslonjene na njihov tradicionalni položaj u sistemu vaspitanja i obrazovanja, ali još više kroz sagledavanje njihove nove uloge kao posrednika između učenika i nastavnih sadržaja, uloge medijatora i organizatora nastave u novom okruženju apsolutne dostupnosti informacija.

Osnovne akademske studije – Učitelј
- student poznaje sadržaj nauka, zatim umetnosti i veštine koje čine bazu nastavnih predmeta u osnovnoj školi, u meri i obimu koji mu omogućuju da samostalno izvodi nastavu u skladu sa uzrastom učenika i planom i programom osnovne škole;
- student poznaje zakonitosti i odlike psihološkog, kognitivnog, sociološkog, jezičkog i fizičkog razvoja dece, i u stanju je da ih identifikuje, kao i da primeni odgovarajuće postupke u vaspitanju i obrazovanju;
- student temelјno ume da primeni usvojena znanja iz oblasti metodika u organizaciji  vaspitno-obrazovnog rada u  školi;
- student ume da proceni adekvatnost nastavnih sredstava i materijala, uklјučujući informacionu tehnologiju, i ume da data sredstva primeni u nastavi;
- može da samostalno radi na sopstvenom dalјem obrazovanju prateći stručnu literaturu i periodiku, seminare i programe usavršavanja nastavnog kadra i
- ume da primeni odgovarajuće metode i sredstva u radu sa decom iz različitih socijalnih sredina, različitih kognitivnih sposobnosti i sl.

Osnovne akademske studije – Vaspitač u predškolskim ustanovama
- student temelјno poznaje i razume teorijska dostignuća iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
- razvija veštine i spretnosti u upotrebi znanja iz područja predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
- sposoban je da rešava konkretne vaspitne probleme uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
- koristi informaciono-komunikacione tehnologije u ovladavanju neophodnim stručnim znanjima i
- prati i primenjuje inovacije iz struke.

Osnovne akademske studije – Vaspitač u domovima
- student vlada osnovnim znanjima iz različitih oblasti kao i temelјnim pojmovima, polazištima i teorijama o uticaju domskog (internatskog) vaspitanja na razvitak vaspitanika;
- student planira, programira, ostvaruje i vrednuje vaspitno-obrazovni rad u uslovima domskog vaspitanja;
- razume psihodinamiku odnosa među članovima vaspitne grupe u domu i njen uticaj na vaspitni proces i
- sposobnost samoevaluacije i unapređivanja sopstvene vaspitne prakse, kao i projektovanja i realizacije malih, primenjenih i akcionih istraživanja iz oblasti domskog vaspitanja i obrazovanja.

Master akademske studije – Učitelј
- sposobnost planiranja, organizovanja i realizacije vaspitno-obrazovnog rada u mlađim razredima osnovne škole;
- student poseduje dovolјno stručnih, teorijskih i metodičkih znanja i veština da može raditi na unapređivanju nastave određenog predmeta;
- student samostalno radi na unapređenju sopstvene nastavne i metodičke prakse, kao i sopstvenih znanja iz oblasti pedagogije i metodike nastave;
- student je osposoblјen da koristi veštine i znanja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi;
- osposoblјenost za realizaciju empirijskih istraživanja.

Master akademske studije - Vaspitač u predškolskim ustanovama
- sposobnost planiranja, organizovanja i realizacije vaspitnog rada u predškolskoj ustanovi;
- student poseduje dovolјno stručnih, teorijskih i metodičkih znanja i veština da može raditi na unapređivanju vaspitnog rada;
- student samostalno radi na unapređenju sopstvene metodičke prakse, kao i sopstvenih znanja iz područja predškolskog vaspitanja;
- student je osposoblјen da koristi veštine i znanja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju neophodnim stručnim zvanjima;
- osposoblјenost za realizaciju empirijskih istraživanja.

Master akademske studije - Vaspitač u domovima
- student temelјno poznaje i razume teorijska i praktična dostignuća iz oblasti domskog vaspitanja i obrazovanja;
- student poseduje veštine rešavanja konkretnih vaspitnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
- osposoblјenost za kontinuirano stručno usavršavanje i primenjivanje inovacija iz struke;
- student samostalno radi na unapređenju sopstvene metodičke prakse, kao i sopstvenih znanja iz područja domskog vaspitanja;
- student je osposoblјen da koristi veštine i znanja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju neophodnim stručnim zvanjima;
- osposoblјenost za realizaciju empirijskih istraživanja u uslovima domskog vaspitanja.

Master akademske studije - Obrazovanje profesora predmetne nastave
Opšti cilј master studijskog programa za Obrazovanje profesora predmetne nastave je da, u kontekstu znanja iz oblasti iz kojih se realizuje nastava određenog predmeta, studenti razviju kompetencije neophodne za samostalni rad nastavnika predmetne nastave. Studenti treba da steknu osnovna znanja, veštine i sposobnosti značajne za posao nastavnika predmetne nastave kroz obavezni deo pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja i praksu u školi, kao i viši nivo kompetencija, zavisno od toga koje izborne predmete budu birali.

Master akademske studije - Obrazovne politike
Uloga studijskog programa je da obezbedi kompetentno učestvovanje stručnjaka iz oblasti obrazovnih politika u razvoju, realizaciji i praćenju obrazovnih politika na različitim nivoima obrazovanja kao i kreiranju buduće reformske politike u oblasti obrazovanja. Polaznici studijskog programa će se biti osposobljeni za metodološki utemeljenu analizu i evaluaciju nacionalnih i evropskih obrazovnih politika, razumevanje i kritičku analizu šireg društvenog i političkog konteksta obrazovanja u kontekstu reformi obrazovnog sistema, kao i razumevanje uloge i nadležnosti različitih aktera u kreiranju i sprovođenju obrazovnih politika. Takođe, oni će steći znanja neophodna za analiziranje ključnih elemenata vezanih za upravljanje i finansiranje obrazovanja, obezbeđenje pravednosti i efikasnosti obrazovanja, kao dela obrazovnih politika, i sprovođenje istraživanja manjeg obima u oblasti obrazovanja i obrazovnih politika.

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle