FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
STUDIJSKI PROGRAMI  
 
Osnovne akademske studije:
 
OAS Učitelj  
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
OAS Vaspitač u domovima  
 
 
Master akademske studije:
 
MAS Učitelj  
MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
MAS Vaspitač u domovima  
MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave  
MAS Liderstvo u obrazovanju  
MAS Obrazovne politike  
   
 
Doktorske studije:
 
DS Metodika nastave
 
 
Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

Master akademske studije – Obrazovanje profesora predmetne nastave

Opšti cilј master studijskog programa za Obrazovanje profesora predmetne nastave je da, u kontekstu znanja iz oblasti iz kojih se realizuje nastava određenog predmeta, studenti razviju kompetencije neophodne za samostalni rad nastavnika predmetne nastave. Studenti treba da steknu osnovna znanja, veštine i sposobnosti značajne za posao nastavnika predmetne nastave kroz obavezni deo pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja i praksu u školi, kao i viši nivo kompetencija, zavisno od toga koje izborne predmete budu birali.
Posebni cilјevi programa:

 • Razlikovanje profesionalnog identiteta profesora predmetne nastave od identiteta uže struke, razumevanje uloga profesora u školi i razvijanje spremnosti za razvijanje neophodnih kompetencija;
 • Razumevanje osnovnih pedagoških, psiholoških i metodičkih saznanja i osposoblјavanje za njihovo kritičko promišlјanje u kontekstu obrazovne prakse;
 • Osposoblјavanje za planiranje obrazovnog rada u kome se uvažavaju: individualne i grupne odlike učenika, specifičnosti nastavnog predmeta i nastavnog programa, odlike konteksta škole i šire društvene sredine, opšti cilјevi savremenog obrazovanja i vrednosti savremene civilizacije;
 • Osposoblјavanje za adekvatno odgovaranje na reakcije učenika i promene u kontekstu pri realizaciji obrazovno-vaspitnog rada;
 • Razvoj osetlјivosti za prepoznavanje problema u obrazovno-vaspitnom radu, njihovo razumevanje i osmišlјavanje načina njihovog rešavanja;
 • Osposoblјavanje za primenu savremenih tehnologija kao vida podrške školskom učenju;
 • Osposoblјavanje za istraživanje i evaluaciju obrazovnih aktivnosti i razvijanje spremnosti za kritičko promišlјanje, samovrednovanje i unapređivanje sopstvenog rada i rada škole;
 • Osposoblјavanje za konstruktivnu komunikaciju, saradnički rad i međusobnu podršku u relaciji sa učenicima, roditelјima, kolegama i lokalnom sredinom;
Razvijanje profesionalnog identiteta nastavnika predmetne nastave kao profesije koja podrazumeva kontinuirani profesionalni razvoj.

Osnovna svrha master akademskih studija Obrazovanje profesora predmetne nastave je osposoblјavanje studenata za samostalno obavlјanje posla profesora odgovarajućih nastavnih predmeta (ili grupe predmeta) u osnovnim i srednjim školama. Jedino kompetentni profesori mogu da doprinesu pobolјšanju položaja profesora, škola i obrazovanja u društvu, kao i kvalitetnom obrazovanju novih generacija, što predstavlјa dugoročnu svrhu ovog programa.
Iz perspektive sistema obrazovanja, svrha razvijanja ovog master programa je obezbeđivanje obrazovanja profesora predmetne nastave koje će:

 • proizilaziti iz savremenih naučnih saznanja o profesiji profesora predmetne nastave;
 • uvažavati postojeći kontekst obrazovanja predmetnih profesora u Srbiji i potrebe koje iz njega proističu;
 • biti u skladu sa zakonskom regulativom (prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja neophodan je master nivo obrazovanja i minimum 36 ESPB pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja za profesiju profesor predmetne nastave, prema dokumentu Standardi kompetencija za profesiju nastavnik zahtevaju stručne, pedagoške, psihološke i saradničke kompetencije nastavnika);
 • biti u skladu sa savremenim programima obrazovanja profesora predmetne nastave u međunarodnom kontekstu i zahtevima koji se pred obrazovanje nastavnika postavlјaju u relevantnim međunarodnim dokumentima.

Osim za rad u osnovnim i srednjim školama, ovaj program obrazuje stručnjake koji mogu da rade i u drugim institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima obrazovanja.

Studijski program na master akademskim studijama za obrazovanje profesora predmetne nastave traje jednu godinu, odnosno dva semestra i podrazumeva polaganje ukupno 8 ispita (4 obavezna i 4 na pozicijama izbornih predmeta), obavlјanje stručne prakse i izradu završnog rada.

U okviru metodičkog obrazovanja studentima se nude izborni predmeti Metodika nastave i Metodički praktikum. Sadržaji ovih predmeta odgovaraju različitim nivoima školovanja. Prvi nivo se odnosi na predmetnu nastavu u starijim razredima osnovne škole, a drugi nivo na predmetnu nastavu u srednjim školama. Studenti imaju mogućnost izbora uže specijalizacije.

Nastava se izvodi u okviru predavanja, vežbi, konsultativne nastave i samostalnog istraživačkog rada studenata.


Tabelarni prikaz studijskog programa


Tabelarni prikaz, generacija upisana 2015/2016.

Knjiga predmeta


Knjiga predmeta


OdlukeOdluka o akreditaciji - MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave
Uverenje o akreditaciji - MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave