Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

PRIPREMNA NASTAVA I PROBNI PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2019/2020.


 

Pripremna nastava za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini u školskoj 2019/2020. ima za cilj da kandidate dodatno osposobi za polaganje prijemnog ispita.

PRIPREMNA NASTAVA JE BESPLATNA.

Realizuje se od 23. marta do 8. juna 2019. godine.

Obuhvata sadržaje iz oblasti koje se polažu na prijemnom ispitu na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Kandidati se mogu opredeliti za pohađanje celokupne pripremne nastave koja obuhvata časove iz Osnovne pismenosti, Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti, ili za pojedine oblasti tj. grupu predavanja.

 

I Osnovna pismenost

 

Na pripremnoj nastavi iz Osnovne pismenosti polaznicima će biti prezentovani programski sadržaji relevantni za polaganje ovog dela prijemnog ispita (poglavlja iz literature preporučene za pripremanje prijemnog ispita). Kandidati će biti upućeni u specifičnost načina provere znanja iz ove oblasti. Biće im predstavljene konkretne pojedinosti u vezi sa formom testa iz Osnovne pismenosti uz precizna objašnjenja i instrukcije za njegovo rešavanje.

Dodatno osposobljavanje za usvajanje gramatičke i ortografske norme realizuje se ne samo teorijskom nastavom već i neposrednim rešavanjem raznovrsnih i najfrekventnijih tipova zadataka sa ranijih prijemnih ispita uz detaljnu povratnu informaciju. Zahvaljujući praktičnoj primeni pravopisnih i gramatičkih pravila na konkretnim primerima i proceni uspešnosti, kandidati će moći da prate svoj napredak u savladavanju zadatih sadržaja i kvalitetno se pripreme za predstojeći prijemni ispit iz Osnovne pismenosti.

Nastava iz Osnovne pismenosti će se održavati subotom (tri bloka po 4 časa), počev od 23. marta do 6. aprila 2019. po utvrđenom rasporedu.


II Razumevanje pročitanog

 

Pripremna nastava u oblasti kompetencija razumevanja pročitanog izvodi se u vidu individualnog i grupnog vežbanja u čitanju (analizi i tumačenju) odgovarajućih tekstova koji su po svom sadržaju i zahtevima nalik zadacima koji se zadaju na prijemnom ispitu.

Cilj vežbanja jeste da kod kandidata razvije različite tehnike pristupanja analizi sadržaja teksta – izdvajanje bitnog, zanemarivanje nebitnog, prepoznavanje bitnih pojmova, uočavanje veza između podataka, identifikovanje glavne ideje, čitanje, tumačenje i povezivanje podataka prikazanih grafikonima, tabelama ili mapama.

Na časovima pripreme, kandidati imaju priliku da aktivno učestvuju u sopstvenoj obuci kroz saradnju i diskusiju sa nastavnikom i ostalim kandidatima, postavljaju pitanja i dobiju onaj nivo i vrstu objašnjenja spram teškoća koje budu imali.

Sve potrebne materijale za vežbanje kandidati dobijaju u papirnoj ili elektronskoj formi na samim časovima ili putem elektronske pošte.

Nastava iz Razumevanja pročitanog će se održavati subotom, počev od 18. maja do 8. juna 2019. po utvrđenom rasporedu.

III Muzičke sposobnosti

 

Pripremna nastava za procenu muzičkih sposobnosti sastoji se iz praktičnih vežbi koje će kandidatu pomoći u pripremi prijemnog ispita. Procena muzičkih sposobnosti na prijemnom ispitu obuhvata proveru melodijskog sluha (pevanje jedne dečje pesme koju kandidat bira sa liste ponuđenih pesama na sajtu), osećaja za ritam (izvođenje zadatih ritmičkih motiva) i proveru muzičke memorije (ponavljanje/reprodukovanje ritmičkog motiva, melodijskog motiva i zadatog tona). Pripremna nastava se izvodi grupno i individualno, kako bi se kandidatima ukazalo na eventualne greške i dale sugestije za dalji rad. U okviru pripremne nastave kandidati se upoznaju sa načinom polaganja ovog dela prijemnog ispita, reprodukuju ritmičke i melodijske motive (sa istim zahtevima koje će imati vežbe na prijemnom ispitu) i pevaju dečje pesme čiji se notni zapisi nalaze se na sajtu Fakulteta. Kandidatima se pojedinačno, u odnosu na obim glasa i muzičke sposobnosti, preporučuju određene pesme za izvođenje na proceni muzičkih sposobnosti. Kandidati u toku pripremne nastave, kao i na prijemnom ispitu, pesme pevaju uz klavirsku pratnju koju izvodi jedan od članova komisije.

Nastava iz Muzičkih sposobnosti će se održavati subotom, počev od 20. aprila do 4. maja 2019. po utvrđenom rasporedu.

 

IV Fizičke sposobnosti

 

Pripremna nastava za procenu fizičkih sposobnosti biće organizovana u vidu praktične nastave koja će se realizovati kroz 12 časova. Na pripremnoj nastavi kandidati će se upoznati sa motoričkim zadacima koje treba da savladaju kroz poligon.

Na časovima pripremne nastave biće procenjen stepen njihove motoričke i fizičke sposobnosti. Cilj jeste da se kandidat upozna sa svim kretnim zadacima koji će biti zastupljeni u poligonu, kao i njihovo učenje i uvežbavanje. Tako da će se svi elementi zasebno raditi i uvežbavati i biće podeljeni na tri grupe.

Prvu grupu čine elementi gde se koristi lopta kao rekvizit, a to su: košarka, fudbal, odbojka i rukomet, kao i procena koordinacije pokreta ruku i nogu uz pomoć lopte. Drugu grupu čine elementi iz sportske gimnastike, a to su: kolut napred, kolut nazad, niska greda i preskok. Treću grupu čine sve motoričke vežbe koje utiču na poboljšanje fizičkih sposobnosti koordinacije, brzine, preciznosti i snage. Kada kandidati uvežbaju i savladaju ove elemente sastavljamo poligon od tih elemenata i vežbi, gde uvežbavamo redosled i njihovo izvođenje za što kraći period prelaženja. Identičan poligon biće postavljen na prijemnom ispitu.

Nastava iz Fizičkih sposobnosti će se održavati subotom, počev od 20. aprila do 1. juna 2019. po utvrđenom rasporedu.

 

Prijavljivanje kandidata za pripremnu nastavu

 

Kandidati se mogu prijaviti telefonom na broj 035/223-805 počev od 22. decembra 2018. godine svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu prijavljuju se do 22. marta 2019. godine, a oni koji žele da pohađaju samo određene segmente pripremne nastave prijavljuju se do 19. aprila 2019. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave i slanjem prijemnog formulara koji se nalazi na sajtu fakulteta na mejl: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs.

Probni prijemni ispit

 

Posle održane pripremne nastave, Fakultet pedagoških nauka 15. juna 2019. u 9 časova, za polaznike pripremne nastave i sve zainteresovane kandidate, organizuje i probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Cena polaganja probnog prijemnog ispita je 2.000,oo dinara.

Prijavljivanje traje od 22. januara do 15. juna 2019. godine.

Uplate za probni prijemni ispit se vrše na račun Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini: 840-1292666-93, poziv na broj: PP/19; a uplatnice se prilažu na dan polaganja dežurnim nastavnicima.

 Preuzmi stranicu u PDF-u
Pripremna nastava 2019 – Prijavni formular
Raspored časova pripremne nastave –  2019