Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПРИПРЕМНА НАСТАВА И ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.

 


Резултати пробног пријемног испита

Резултати теста разумевања прочитаног
 Резултати теста основне писмености


Припремна настава за упис на Факултет педагошких наука у Јагодини у школској 2019/2020. има за циљ да кандидате додатно оспособи за полагање пријемног испита.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЈЕ БЕСПЛАТНА.

Реализује се од 23. марта до 8. јуна 2019. године.

Обухвата садржаје из области које се полажу на пријемном испиту на Факултету педагошких наука у Јагодини.

Кандидати се могу определити за похађање целокупне припремне наставе која обухвата часове из Основне писмености, Разумевања прочитаног, Музичких способности и Физичких способности, или за поједине области тј. групу предавања.

 

I Основна писменост

 

На припремној настави из Основне писмености полазницима ће бити презентовани програмски садржаји релевантни за полагање овог дела пријемног испита (поглавља из литературе препоручене за припремање пријемног испита). Кандидати ће бити упућени у специфичност начина провере знања из ове области. Биће им представљене конкретне појединости у вези са формом теста из Основне писмености уз прецизна објашњења и инструкције за његово решавање.

Додатно оспособљавање за усвајање граматичке и ортографске норме реализује се не само теоријском наставом већ и непосредним решавањем разноврсних и најфреквентнијих типова задатака са ранијих пријемних испита уз детаљну повратну информацију. Захваљујући практичној примени правописних и граматичких правила на конкретним примерима и процени успешности, кандидати ће моћи да прате свој напредак у савладавању задатих садржаја и квалитетно се припреме за предстојећи пријемни испит из Основне писмености.

Настава из Основне писмености ће се одржавати суботом (три блока по 4 часа), почев од 23. марта до 6. априла 2019. по утврђеном распореду.


II Разумевање прочитаног

 

Припремна настава у области компетенција разумевања прочитаног изводи се у виду индивидуалног и групног вежбања у читању (анализи и тумачењу) одговарајућих текстова који су по свом садржају и захтевима налик задацима који се задају на пријемном испиту.

Циљ вежбања јесте да код кандидата развије различите технике приступања анализи садржаја текста – издвајање битног, занемаривање небитног, препознавање битних појмова, уочавање веза између података, идентификовање главне идеје, читање, тумачење и повезивање података приказаних графиконима, табелама или мапама.

На часовима припреме, кандидати имају прилику да активно учествују у сопственој обуци кроз сарадњу и дискусију са наставником и осталим кандидатима, постављају питања и добију онај ниво и врсту објашњења спрам тешкоћа које буду имали.

Све потребне материјале за вежбање кандидати добијају у папирној или електронској форми на самим часовима или путем електронске поште.

Настава из Разумевања прочитаног ће се одржавати суботом, почев од 18. маја до 8. јуна 2019. по утврђеном распореду.

III Музичке способности

 

Припремна настава за процену музичких способности састоји се из практичних вежби које ће кандидату помоћи у припреми пријемног испита. Процена музичких способности на пријемном испиту обухвата проверу мелодијског слуха (певање једне дечје песме коју кандидат бира са листе понуђених песама на сајту), осећаја за ритам (извођење задатих ритмичких мотива) и проверу музичке меморије (понављање/репродуковање ритмичког мотива, мелодијског мотива и задатог тона). Припремна настава се изводи групно и индивидуално, како би се кандидатима указало на евентуалне грешке и дале сугестије за даљи рад. У оквиру припремне наставе кандидати се упознају са начином полагања овог дела пријемног испита, репродукују ритмичке и мелодијске мотиве (са истим захтевима које ће имати вежбе на пријемном испиту) и певају дечје песме чији се нотни записи налазе се на сајту Факултета. Кандидатима се појединачно, у односу на обим гласа и музичке способности, препоручују одређене песме за извођење на процени музичких способности. Кандидати у току припремне наставе, као и на пријемном испиту, песме певају уз клавирску пратњу коју изводи један од чланова комисије.

Настава из Музичких способности ће се одржавати суботом, почев од 20. априла до 4. маја 2019. по утврђеном распореду.

 

IV Физичке способности

 

Припремна настава за процену физичких способности биће организована у виду практичне наставе која ће се реализовати кроз 12 часова. На припремној настави кандидати ће се упознати са моторичким задацима које треба да савладају кроз полигон.

На часовима припремне наставе биће процењен степен њихове моторичке и физичке способности. Циљ јесте да се кандидат упозна са свим кретним задацима који ће бити заступљени у полигону, као и њихово учење и увежбавање. Тако да ће се сви елементи засебно радити и увежбавати и биће подељени на три групе.

Прву групу чине елементи где се користи лопта као реквизит, а то су: кошарка, фудбал, одбојка и рукомет, као и процена координације покрета руку и ногу уз помоћ лопте. Другу групу чине елементи из спортске гимнастике, а то су: колут напред, колут назад, ниска греда и прескок. Трећу групу чине све моторичке вежбе које утичу на побољшање физичких способности координације, брзине, прецизности и снаге. Када кандидати увежбају и савладају ове елементе састављамо полигон од тих елемената и вежби, где увежбавамо редослед и њихово извођење за што краћи период прелажења. Идентичан полигон биће постављен на пријемном испиту.

Настава из Физичких способности ће се одржавати суботом, почев од 20. априла до 1. јуна 2019. по утврђеном распореду.

 

Пријављивање кандидата за припремну наставу

 

Кандидати се могу пријавити телефоном на број 035/223-805 почев од 22. децембра 2018. године сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Кандидати који желе да похађају целокупну припремну наставу пријављују се до 22. марта 2019. године, а они који желе да похађају само одређене сегменте припремне наставе пријављују се до 19. априла 2019. године.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве и слањем пријемног формулара који се налази на сајту факултета на мејл: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

 


ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 

После одржане припремне наставе, Факултет педагошких наука 15. јуна 2019. у 10 часова, за полазнике припремне наставе и све заинтересоване кандидате, организује и пробни пријемни испит (симулацију пријемног испита).

Цена полагања пробног пријемног испита је 2.000,оо динара.

Пријављивање траје од 22. јануара до 15. јуна 2019. године.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве слањем пријемног формулара и скениране или усликане копије уплатнице на мејл: probniprijemni@gmail.com

Формулар – Пробни пријемни испит 2019.

Уплате за пробни пријемни испит се врше на рачун Факултета педагошких наука у Јагодини: 840-1292666-93, позив на број: ПП/19.

Кандидати који нису доставили скенирану или усликану уплатницу слањем на мејл, у обавези су да доказ о уплати понесу на дан полагања пробног пријемног испита и уплатницу предају дежурном наставнику.

 Преузми страницу у PDF-u
Припремна настава 2019 – Пријавни формулар
Распоред часова припремне наставе –  2019