Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

Upis – Prijemni ispitPROGRAM PRIJEMNOG ISPITA

Pre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena fizičkih sposobnosti
Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:

Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju

Primeri zadataka za test razumevanja pročitanog

Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti na stranici Obrasci ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument


PROBNI PRIJEMNI ISPIT

 

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 16. juna 2018. u 9 časova, za sve zainteresovane kandidate, organizuje probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Probni prijemni ispit obuhvata:

Polaganje testa iz Osnovne pismenosti: 9.00 – 9.45 časova
Polaganje testa iz Razumevanja pročitanog 10.00 – 11.30 časova
Provera muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti: od 12 časova

Cena probnog prijemnog ispita je 2.000,00 dinara.
Novac se uplaćuje na žiro račun fakulteta 840-1292666-93, poziv na broj: PP/18, a uplatnice se prilažu na dan polaganja dežurnim nastavnicima.

Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je do 15. juna 2018.

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem, slanjem prijavnog formulara na mejl probniprijemni@gmail.com, ili lično, predajom prijavnog formulara tehničkom sekretaru Fakulteta, Koštani Ivković, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Preuzmi dokument – Probni prijemni ispit

Prijavni formular


 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA

 

Pre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena fizičkih sposobnosti
Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:

Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju

Primeri zadataka za test razumevanja pročitanog

Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti na stranici Obrasci ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokumentK O N K U R S
ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

 

U prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuje se:
  • 120 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta;
  • 90 samofinansirajućih studenata.
Dodatni broj studenata koji se finansiraju iz budžeta:
  • 1 student sa invaliditetom;
  • 1 student pripadnik romske nacionalnosti;
  • 1 student državljanin Republike Srbije koji  je u školskoj 2017/2018. godini srednju školu završio u inostranstvu.
Studijski program Način finansiranja
Iz budžeta Samofi-nansiranje
Učitelj
stručni naziv: Diplomirani učitelj
(četvorogodišnje studije)
60 30
Vaspitač u predškolskim ustanovama
stručni naziv: Diplomirani vaspitač
(četvorogodišnje studije)
45 45
Vaspitač u domovima
stručni naziv: Vaspitač
(trogodišnje studije)
15 15
Ukupno 120 90

 

*Odluku o broju studenata koji će se finansirati iz budžeta po studijskom programu donosi Vlada Republike Srbije.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Pravo na rangiranje ima kandidat koji po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu ima zbirno najmanje 30 bodova.


II   Sprovođenje konkursa

Datum

Podnošenje prijava na konkurs u Službi za studentska i nastavna pitanja. od 18. do 22. juna 2018. godine
od 9.00 do 14.00 časova22. juna od 9.00 do 17.00 časova
Procena sposobnosti (govornih, muzičkih i fizičkih) 26. juna 2018. godine
od 9.00 časova po grupama
Rezultati procene sposobnosti 26. juna 2018. godine
do 16.00 časova
Pravna pouka: Na regularnost postupka provere sposobnosti ili na ocenu kandidat može uložiti prigovor dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od dana objavljivanja rezultata ispita. Dekan Fakulteta, po pribavljenom mišljenju odgovarajuće komisije za procenu sposobnosti, u roku od 24 časa odlučuje o prigovoru.
Polaganje prijemnog ispita   29. juna 2018. godine
– test osnovne pismenosti od 9.00 do 9.45 časova
– test razumevanja pročitanog od 10.00 do 11.30 časova
– intervju za procenu socijalnih veština od 13.00 časova po grupama
Rezultati prijemnog ispita do 02. jula 2018. godine
do 15.00 časova
Uvid u rezultate 03. jula 2018. godine
od 8.00 do 10.00 časova
 Napomena: Pravo na uvid u rezultate koje je postigao na  prijemnom ispitu ima isključivo kandidat koji je polagao prijemni ispit, uz prethodnu identifikaciju
Preliminarne rang liste po studijskim programima do 04. jula 2018. godine
do 15.00 časova
 Pravna pouka: Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Žalba se podnosi Komisiji za upis, na čiji predlog dekan Fakulteta donosi rešenje u roku od 24 časa od prijema žalbe.
Konačne rang liste po studijskim programima do 09. jula 2018. godine
do 15.00 časova
Upis primljenih kandidata u Službi za studentska i nastavna pitanja. 10. i 11. jula 2018. godine
od 9.00 do 14.00 časova

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis na određenom studijskom programu ne upiše u predviđenom roku, gubi pravo na upis, a Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi određenog studijskog programa 12 jula 2018. godine u vremenu od 9.00 do 12.00 časova.

 

III   KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta:

1) Prijavni list – dobija se u Službi za studentska i nastavna pitanja;

2) Diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

3) Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole;

4) Izvod iz matične knjige rođenih;

5) Priznanicu o uplati  iznosa od 6.000,00 dinara (za procenu sposobnosti 2400,00 dinara i za prijemni ispit 3600,00 dinara):

svrha uplate: troškovi prijemnog ispita;
žiro račun : 840-1292666-93;
poziv na broj : 742371-04940;
korisnik: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.

Napomena: Prilikom prijave na konkurs kandidati donose originale svih dokumenata na uvid, a prilažu fotokopije tih dokumenata koje ne moraju biti overene.

 

IV   DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 

Kandidati koji steknu uslov za upis podnose:

1) Originalna dokumenta (ukoliko su predali kopije);

2) Dva obrasca ŠV-20 (statistički izveštaj o upisu studenata) – preuzima se sa sajta Fakulteta;

3) Indeks – nabavlja se u Skriptarnici Fakulteta;

4) Dve fotografije formata 4,5cm × 3,5cm.

5) Samofinansirajući studenti podnose i dokaz o uplati školarine na:

žiro račun : 840-1292666-93;
poziv na broj : 742371-04940;
svrha uplate: školarina;
korisnik: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.

Visina školarine iznosi 78.000,00 dinara. Samofinansirajući student može uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa u godinu studija, čime ostvaruje pravo na popust od 10% (i uplaćuje 70.200,00 dinara). Školarina se može uplatiti i u osam jednakih mesečnih rata po 9.750,00 dinara, počev od upisa godine studija i zaključno sa overom prolećnog semestra.

 Preuzmi dokument – Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu