Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Упис – Пријемни испитДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

 

Коначне ранг листе за упис у I годину ОАС за школску 2018/2019 II уписни рок:

 Коначна ранг листа – Учитељ
 Коначна ранг листа – Васпитач у предшколским установама
 Коначна ранг листа – Васпитач у домовима


Привремене ранг листе за упис у I годину ОАС за школску 2018/2019 II уписни рок:

 Привремена ранг листа – Учитељ
 Привремена ранг листа – Васпитач у предшколским установама
 Привремена ранг листа – Васпитач у домовима


Процена склоности и способности

Ранг листе пријављених кандидата по успеху у средњој школи за упис у I годину студија школска 2018/2019. година  – II уписни рок:

 Ранг листа – OAS Учитељ
 Ранг листа – OAS Васпитач у предшколским установама
 Ранг листа – OAS Васпитач у домовима


Други конкурсни рок – упис у прву годину основних академских студија за школску 2018/2019. годину


ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пре полагања пријемног испита кандидати подлежу претходној провери склоности и способности (физичких, говорних и музичких) која је елиминаторног карактера и садржи:

1. проверу општег телесног статуса и кретних способности кандидата;
2. проверу гласовних способности (артикулација гласова, посебно тешких сугласничких група) и смисла за разумевање књижевног текста;
3. проверу музичких способности која се састоји из певања песме по слободном избору и репродуковању запамћених мелодијских и ритмичких мотива.

Процена физичких способности
Процена музичких способности
Процена говорних способности

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит.

Елементи пријемног испита:

Тест основне писмености
Тест разумевања прочитаног
Интервју

Примери задатака за тест разумевања прочитаног

Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети на страници Обрасци или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, понесу личну карту или други важећи лични документПРВИ КОНКУРСНИ РОК

 

 Ранг листа кандидата који су положили пријемни испит на неком од других учитељских (педагошких) факултета у Србији – Васпитач у предшколским установама

 Коначна ранг листа – Учитељ

 Коначна ранг листа – Васпитач у предшколским установама

 Коначна ранг листа – Васпитач у домовима

 Коначна ранг листа – Афирмативне мереРаспоред – процена социјалних вештина

Процена склоности и способностиРанг листе пријављених кандидата за упис у I годину студија школска 2018/2019. година по општем успеху у средњој школи – I уписни рок:

  Ранг листа пријављених кандидата по успеху у средњој школи – Учитељ
  Ранг листа пријављених кандидата по успеху у средњој школи – Васпитач у предшколским установама
  Ранг листа пријављених кандидата по успеху у средњој школи – Васпитач у домовимаРаспоред процене склоности и способностиРезултати са пробног пријемног испита

Тест основне писмености
Тест разумевања прочитаног


Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2018/2019. годину
Конкурс за упис у прву годину основних академских студија за школску 2018/2019. годину
Конкурс за упис на мастер академске студије за школску 2018/2019. годину
Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2018/2019. годину

Одлука о бесплатном студирању деце палих бораца и ратних војних инвалида
Програм афирмативних мера уписа

Преузимање модела изјаве 1
Преузимање модела изјаве 2
Препорука

Стручно упутство за спровођење уписа у I годину студијских програма основних и интегрисаних студија

Обавештење за кандидате за упис у прву годину основних академских студија за школску 2018/2019. годинуПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 

Факултет педагошких наука у Јагодини 16. јуна 2018. у 9 часова, за све заинтересоване кандидате, организује пробни пријемни испит (симулацију пријемног испита).

Пробни пријемни испит обухвата:

Полагање теста из Основне писмености: 9.00 – 9.45 часова
Полагање теста из Разумевања прочитаног 10.00 – 11.30 часова
Провера музичких, физичких и говорних способности: од 12 часова

Цена пробног пријемног испита је 2.000,00 динара.
Новац се уплаћује на жиро рачун факултета 840-1292666-93, позив на број: ПП/18, а уплатнице се прилажу на дан полагања дежурним наставницима.

Рок за пријављивање заинтересованих кандидата је до 15. јуна 2018.

Пријављивање се врши електронским путем, слањем пријавног формулара на мејл probniprijemni@gmail.com, или лично, предајом пријавног формулара техничком секретару Факултета, Коштани Ивковић, сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Преузми документ – Пробни пријемни испит

Пријавни формулар

 

 ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

Пре полагања пријемног испита кандидати подлежу претходној провери склоности и способности (физичких, говорних и музичких) која је елиминаторног карактера и садржи:

1. проверу општег телесног статуса и кретних способности кандидата;
2. проверу гласовних способности (артикулација гласова, посебно тешких сугласничких група) и смисла за разумевање књижевног текста;
3. проверу музичких способности која се састоји из певања песме по слободном избору и репродуковању запамћених мелодијских и ритмичких мотива.

Процена физичких способности
Процена музичких способности
Процена говорних способности

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит.

Елементи пријемног испита:

Тест основне писмености
Тест разумевања прочитаног
Интервју

Примери задатака за тест разумевања прочитаног

Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети на страници Обрасци или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, понесу личну карту или други важећи лични документК О Н К У Р С
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

У прву годину основних академских студија уписује се:
  • 120 студената чије се студије финансирају из буџета;
  • 90 самофинансирајућих студената.
Додатни број студената који се финансирају из буџета:
  • 1 студент са инвалидитетом;
  • 1 студент припадник ромске националности;
  • 1 студент држављанин Републике Србије који  је у школској 2017/2018. години средњу школу завршио у иностранству.
Студијски програм Начин финансирања
Из буџета Самофи-нансирање
Учитељ
стручни назив: Дипломирани учитељ
(четворогодишње студије)
60 30
Васпитач у предшколским установама
стручни назив: Дипломирани васпитач
(четворогодишње студије)
45 45
Васпитач у домовима
стручни назив: Васпитач
(трогодишње студије)
15 15
Укупно 120 90

 

*Одлуку о броју студената који ће се финансирати из буџета по студијском програму доноси Влада Републике Србије.

У прву годину основних академских студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

Право на рангирање има кандидат који по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту има збирно најмање 30 бодова.


II   Спровођење конкурса

Датум

Подношење пријава на конкурс у Служби за студентска и наставна питања. од 18. до 22. јуна 2018. године
од 9.00 до 14.00 часова22. јуна од 9.00 до 17.00 часова
Процена способности (говорних, музичких и физичких) 26. јуна 2018. године
од 9.00 часова по групама
Резултати процене способности 26. јуна 2018. године
до 16.00 часова
Правна поука: На регуларност поступка провере способности или на оцену кандидат може уложити приговор декану Факултета у року од 24 часа од дана објављивања резултата испита. Декан Факултета, по прибављеном мишљењу одговарајуће комисије за процену способности, у року од 24 часа одлучује о приговору.
Полагање пријемног испита   29. јуна 2018. године
– тест основне писмености од 9.00 до 9.45 часова
– тест разумевања прочитаног од 10.00 до 11.30 часова
– интервју за процену социјалних вештина од 13.00 часова по групама
Резултати пријемног испита до 02. јула 2018. године
до 15.00 часова
Увид у резултате 03. јула 2018. године
од 8.00 до 10.00 часова
 Напомена: Право на увид у резултате које је постигао на  пријемном испиту има искључиво кандидат који је полагао пријемни испит, уз претходну идентификацију
Прелиминарне ранг листе по студијским програмима до 04. јула 2018. године
до 15.00 часова
 Правна поука: Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Жалба се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан Факултета доноси решење у року од 24 часа од пријема жалбе.
Коначне ранг листе по студијским програмима до 09. јула 2018. године
до 15.00 часова
Упис примљених кандидата у Служби за студентска и наставна питања. 10. и 11. јула 2018. године
од 9.00 до 14.00 часова

Ако се кандидат који је остварио право на упис на одређеном студијском програму не упише у предвиђеном року, губи право на упис, а Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи одређеног студијског програма 12 јула 2018. године у времену од 9.00 до 12.00 часова.

 

III   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

1) Пријавни лист – добија се у Служби за студентска и наставна питања;

2) Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;

3) Сведочанства сва четири разреда средње школе;

4) Извод из матичне књиге рођених;

5) Признаницу о уплати  износа од 6.000,00 динара (за процену способности 2400,00 динара и за пријемни испит 3600,00 динара):

сврха уплате: трошкови пријемног испита;
жиро рачун : 840-1292666-93;
позив на број : 742371-04940;
корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.

Напомена: Приликом пријаве на конкурс кандидати доносе оригинале свих докумената на увид, а прилажу фотокопије тих докумената које не морају бити оверене.

 

IV   ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС

 

Кандидати који стекну услов за упис подносе:

1) Оригинална документа (уколико су предали копије);

2) Два обрасца ШВ-20 (статистички извештај о упису студената) – преузима се са сајта Факултета;

3) Индекс – набавља се у Скриптарници Факултета;

4) Две фотографије формата 4,5cm × 3,5cm.

5) Самофинансирајући студенти подносе и доказ о уплати школарине на:

жиро рачун : 840-1292666-93;
позив на број : 742371-04940;
сврха уплате: школарина;
корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.

Висина школарине износи 78.000,00 динара. Самофинансирајући студент може уплатити школарину у једнократном износу приликом уписа у годину студија, чиме остварује право на попуст од 10% (и уплаћује 70.200,00 динара). Школарина се може уплатити и у осам једнаких месечних рата по 9.750,00 динара, почев од уписа године студија и закључно са овером пролећног семестра.

 Преузми документ – Конкурс за упис у прву годину основних академских студија за школску 2018/2019. годину