Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

Savet Fakulteta

 

Savet Fakulteta u novom sazivu konstituisan je 22. decembra 2015. godine. Savet Fakulteta čini 11 predstavnika nastavnika i saradnika, 2 predstavnika zaposlenih van nastave, 3 predstavnika studenata i 3 predstavnika osnivača.

Predsednik Saveta je prof. dr Ružica Petrović
Zamenik predsednika Saveta je dr Vera Savić.

Predstavnici Nastavno-naučnog veća Fakulteta:

dr Ružica Petrović, redovni profesor
dr Radmila Milovanović, vanredni profesor
Slobodan Štetić, redovni profesor
dr Irena Golubović-Ilić, docent
dr Biljana Stojanović, docent
dr Dušan Ristanović, docent
dr Vera Savić, nastavnik stranog jezika
dr Branko Ilić, docent
dr Maja Dimitrijević, docent
dr Aleksandra Mihajlović, docent
Milica Đokić, asistent

Predstavnici zaposlenih van nastave:

Milan Lukić, referent za master akademske i doktorske studije
Snežana Gajić, referent za osnovne akademske studije

Predstavnici studenata:

Ilija Petrović
Željko Stojković
Dušan Urošević

Predstavnici osnivača:

1.
2.
3.

Mandat članovima Saveta traje tri godine, osim predstavnicima studenata čiji mandat traje jednu godinu. Savet je prvenstveno angažovan na rešavanju pitanja od bitnog značaja za život i rad i dalji razvoj Fakulteta, a koja proizlaze iz Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.
U okviru toga, Savet Fakulteta:

  • razmatra izveštaj o radu Fakulteta za proteklu školsku godinu i donosi godišnji program rada za tekuću školsku godinu;
  • usklađuje postojeće i donosi nove opšte akte iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta;
  • razmatra izveštaj o poslovanju i završni račun za prethodnu godinu;
  • donosi finansijski plan Fakulteta;
  • odlučuje o visini školarine za tekuću školsku godinu;
  • utvrđuje strategiju obezbeđenja kvaliteta, na predlog dekana;
  • jača saradnju sa lokalnom samoupravom;
  • obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.