FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Obaveštenja za studente  

Studentska služba
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJA

Datum ažuriranja: 16.11.2017.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili sadržaj

 


Raspored prezentacija programskih sadržaja prolećni semestar 2017/2018


Dimanika uplate školarine u školskoj 2017/2018. godini


Uslovi upisa u drugu, trecu i četvrtu godinu osnovnih akademskih studija, i u drugu godinu master akademskih studija na studijskom programu Master vaspitač u domovima u školskoj 2017/2018. godini


Obaveštenje za studente četvrte godine o podeli u grupe za realizaciju vežbi u šk. 2017/2018.

OAS Učitelj
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama


Obaveštenje za studente treće godine o podeli u grupe za realizaciju vežbi u šk. 2017/2018.

OAS Učitelj
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama


Obaveštenje o upisu kandidata na studijske programe u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

Obaveštenje za upis kandidata na slobodna mesta na studijskim programima Učitelj i Vaspitač u domovima za prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2017/2018. godinu

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija


Raspored prezentacija programskih sadržaja izbornih predmeta - jesenji semestar šk. 2017/2018. godine


Obaveštenje za zainteresovane kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, da se mogu upisati u četvrtu godinu studija na nov akreditovan četvorogodišnji Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama (240 ESPB) za sticanje stručnog naziva Diplomirani vaspitač, u statusu studenta koji plaća školarinu.

Obaveštenje za zainteresovane učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme), da se mogu upisati u treću godinu osnovnih akademskih studija na studijskim programima:
1. Učitelj, za sticanje stručnog naziva diplomirani učitelj (četvorogodišnje studije)
2. Vaspitač u predškolskim ustanovama, za sticanje stručnog naziva diplomirani vaspitač (četvorogodišnje studije)


Obaveštenje za zainteresovane kandidate koji su završili trogodišnje osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama (180 ESPB) da se mogu upisati u četvrtu godinu studija na nov akreditovan četvorogodišnji Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama (240 ESPB) za sticanje stručnog naziva Diplomirani vaspitač, u statusu studenta koji plaća školarinu.

Obaveštenje za zainteresovane nastavnike predmetne nastave da se mogu upisati na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.
Katedra za filološke nauke
Raspored konsultacija u zimskom semestru 2017/2018.


 

Br.

 

Nastavnik

 

Dan

 

Vreme

1.

Prof. dr Violeta Jovanović

sreda

11.00 – 12.30

2.

Prof. dr Ilijana Čutura

ponedelјak

13.00 – 15.00

3.

doc. dr Branko Ilić

sreda
utorak

12.30 – 13.30
12.30 – 13.30

4.

Nina Marković

 utorak

12.30 – 14.30

5.

doc. dr  Ivana Ćirković-Miladinović

ponedelјak
petak

14.00 15.00
14.00 – 15.00

6.

Marija Stanojević

sreda

11.35 – 13.00

7.

Marija Đorđević

ponedelјak
sreda

12.30 13.30
12.30 13.30

8.

dr Vera Savić

ponedelјak
sreda

12.30 13.30
12.30 13.30
TERMINI KONSULTACIJA
(u letnjem semestru 2017)

Prof. dr Aleksandar Ignjatović

Ponedelјkom od 08:00 do 9:00
Utorkom od 12:30 do 13:30
Sredom od 13:00 do 14:00

Email adresa: aleksig79@yahoo.com


Obrasci za studente

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija (studijski program: Master učitelј, Master vaspitač u predškolskim ustanovama i Master vaspitač u domovima) da su aktivirani nalozi u okviru e-student aplikacije. Za početnu lozinku je postavlјen JMBG studenta.


SASTANAK SA STUDENTIMA KOJI SU UPISALI TREĆU ILI ČETVRTU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA POSLE ZAVRŠENIH DVOGODIŠNјIH ILI TROGODIŠNјIH STUDIJA ODRŽAĆE SE U PONEDELjAK, 28.11.2016. GODINE U 14 ČASOVA.


Izvod iz pregleda kalendara rada za školsku 2016/2017. godinu. - Ispitni rokovi do kraja školske 2016/2017. godine, u skladu sa odlukama Nastavno-naučnog veća Fakulteta.


Termini konsultacija - Katedra za didaktičko metodičke nauke


KONAČNE RANG LISTE STUDENATA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA - BUDŽET

Osnovne akademske studije - učitelj (druga godina)
Osnovne akademske studije - učitelj (treća godina)
Osnovne akademske studije - učitelj (četvrta godina)

Osnovne akademske studije - vaspitač u predškolskim ustanovama (druga godina)
Osnovne akademske studije - vaspitač u predškolskim ustanovama (treća godina)

Osnovne akademske studije - vaspitač u domovima (druga godina)
Osnovne akademske studije - vaspitač u domovima (treća godina)


Odobravaju se vanredni ispitni rokovi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu počev od školske 2016/17. godine za polaznike Programa pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika i studente po isteku redovnog trajanja studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama (apsolvente).
Vanredni ispitni rokovi su novembarski i decembarski
.Anketni listovi za odabir predmeta za školsku 2016/2017.


Obaveštenje
Studenti koji se školske 2016/17. godine upisuju u statusu samofinansirajućeg studenta, prvu ratu školarine plaćaju pri upisu godine u fiksnom iznosu od 9.000,00 dinaraOdluka o uslovima upisa u drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih akademskih studija i u drugu godinu master akademskih studija na studijskom programu Master vaspitač u domovima u školskoj 2016/2017. godini


OBAVEŠTENJE za studente osnovnih akademskih studija

Prijava odbrane zavrsnog rada do kraja školske 2015/2016. godine


Odluka o uslovima za upis u narednu godinu studija


Ispitni rokovi i prijava ispita do kraja školske 2015/2016. godine, u skladu sa odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta broj:01-800/1 od 23.2.2016. godine (za studente osnovnih i master akademskih studija - upisani po odredbama Zakona o visokom obrazovanju "Službeni glasnik PS" br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje i 68/15 i polaznike Programa pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika)


Odluka o utvrđivanju broja ispitnih rokova


Obaveštenje o prijavi ispita u vanrednim ispitnim rokovima

Prijava ispita u odobrenim vanrednim ispitnim rokovima za studente osnovnim i master akademskih studija, vrši se elektronski, pristupom eStudent servisu.


Obaveštenje brucošima o pristupu eStudent servisu (pristup, uplata školarine, prijava ispita)
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

Student master akademskih studija, nakon isteka redovnog trajanja studija, ima pravo da polaže ispite i u vanrednim ispitnim rokovima u toku školske godine (oktobarski, novembarski, decembarski, februarski, martovski i majski ispitni rok).
Prijava ispita je od 20. do 25. u mesecu koji prethodi vanrednom ispitnom roku.Licu sa stečenim prvim stepenom visokog obrazovanja na osnovnim strukovnim studijama za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama u trogodišnjem trajanju i obimu od 180 ESPB omogućuje se upis na Studijski program osnovnih akademskih studija za sticanje stručnog naziva Diplomirani vaspitač na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Obaveštenje o umanjenju školarine
Odluka o priznavanju diplomskog-završnog rada

Odluka o uslovima upisa u drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini


Odluka o uslovima upisa u drugu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, na studijskom programu Master vaspitač u domovima


Studentima osnovnih akademskih studija upisanih po odredbama Zakona o visokom obrazovanju, odobrava se polaganje prenetih ispita iz nastavnih predmeta prethodnih godina studija u vanrednim ispitnim rokovima.

Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti ovde ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.


Obaveštenje o upisu studenata koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme).

Obaveštenje o upisu u četvrtu godinu studija na nov akreditovan studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama (240 ESPB)


 


OSTALA OBAVEŠTENJA


Ubaci, molim te, doc. ispred mog imena (da bi studenti znali da mogu i kod mene da biraju diplomski) i umesto petka stavi: UTORAK OD 10.30-11.30. Sreda ostaje kako jeste.


 

 

 

"Novembarski ispitni rok, PROMENA TERMINA ISPITA

- Pismeni deo ispita iz Metodike razvoja početnih matematičkih pojmova i test iz Metodičkog praktikuma matematike održaće se u utorak 28. novembra od 12.00h.

- Usmeni delovi ispita i upis ocena kod doc. dr Nenada Vulovića održaće se u utorak 28.novembra od 10.30h.

Za dodatne informacije studenti se mogu obratiti predmetnom profesoru ili asistentu."


O b a v e š t e nj e
Studenti koji nisu položili kolokvijume iz predmeta: Predškolska didaktika, Osnove domske pedagogije, Metodika rada domskog vaspitača i Pedagoška komunikologija (master-domski vaspitač) kod doc. dr Bilјane Stojanović, a planiraju da izađu na ispit u novembarskom ispitnom roku,  
polagaće 15. 11. 2017. u 11časova


Obaveštavaju se studenti smera učitelj treće godine da će 16.11. imati čas u okviru predmeta Inkluzija u obrazovanju kod prof. dr Macure od 12.40 u amfiteatru, zajedno sa domskim i predškolskim vaspitačima zbog dolaska gošće, učiteljice Gordana Gajin Cvetkoski iz OŠ  ͈Isidora Sekulić".


Nastava iz Filozofije sa etikom održaće se 15.11.2017. sa početkom u 15.00 časova, umesto 17.11.2017.

Kolokvijum iz Retorike održace se 24. 11. 2017. sa početkom u 12.45 (usmeno)

Kolokvijum iz Filozofije sa etikom održaće se 24. 11. prema sledećem rasporedu:

Studenti (PV - DV) sa neparnim brojevima indeksa od 10.30 - 11.15
Studenti (PV- DV) sa parnim brojevima indeksa od 11.30 - 12.15

Napomena:
Toga dana na kolokvijum mogu izaći i studenti starijih generacija koji nisu položili prvi deo ispita.


Studenti koji nisu položili kolokvijume kod prof. Emine Kopas-Vukašinović, a planiraju da u  novembarskom roku  polažu ispite, polagaće kolokvijume 20. novembra  u 10.00 časova.


Novembarski ispitni rok, PROMENA TERMINA ISPITA

SVI ISPITI kod prof. A. Mihajlović održaće se u utorak 14. novembra od 12.00h (a NE u nekom drugom terminu).


TERMINI ZA KONSULTACIJE
U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2017/18. GODINE

Termini za konsultacije kod prof. dr Aleksandra Ignjatovića biće   ponedelјakom od 14:30 do 15:30 i sredom od 12:00 do 13:00.

E-mail adresa za kontakt: aleksig79@yahoo.com   

Termini za konsultacije kod saradnika u nastavi Bobana Jankovića biće ponedelјakom od 14:30 do 15:30 i sredom od 13:00 do 14:00.

E-mail adresa za kontakt: boban_jankovic@hotmail.com


OBAVEŠTENјE

Studenti Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu u školskoj 2017/18. godini biće osigurani preko osiguravajuće kuće GENERALI. Svi studenti osnovnih i master studija treba da uplate premiju osiguranja u visini od 350,00 na žiro račun Fakulteta
840-1292666-93
poziv na broj: OS1718

Dokaz o uplati treba da se dostavi studenstkoj službi do 20. oktobra 2017. godine.


 

TERMINI ZA KONSULTACIJE
U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2017/18. GODINE

 

Termini za konsultacije kod prof. dr Aleksandra Ignjatovića biće   ponedelјakom od 14:30 do 15:30 i sredom od 12:00 do 13:00.

E-mail adresa za kontakt: aleksig79@yahoo.com   

Termini za konsultacije kod saradnika u nastavi Bobana Jankovića biće ponedelјakom od 14:30 do 15:30 i sredom od 13:00 do 14:00.

E-mail adresa za kontakt: boban_jankovic@hotmail.com


Obaveštenje o naknadnoj prijavi ispita - master akademske studije


Obaveštavaju se studenti master studija smerova predškolski vaspitač i domski vaspitač da se termin ispita u okviru predmeta Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa pomera sa 14.30  na 12.00  časova istoga dana u martovskom ispitnom roku.


Časovi u okviru predmeta Konstruktivno rešavanje sukoba za studente druge godine sva tri smera održavaće se četvrtkom od 16.30 časova.

 

OBAVEŠTENјE ZA STUDENTE DRUGE GODINE
NA SMEROVIMA UČITELj I VASPITAČI U DOMOVIMA
O ODRŽAVANјU ČASOVA IZ DIDAKTIKE U PROLEĆNOM SEMESTRU
Časovi se održavaju dvonedeljno.
Učitelji:
UTORKOM   od  13. 30 – 16.05  (3 časa)
ČETVRTKOM  9.00 – 9.45   (1 čas)
Domski vaspitači:
UTORKOM    od  10.50 – 13.25  (3 časa)
SREDOM  od  14.30 – 15.15  (1 čas)
DATUMI  ODRŽAVANјA :  7-8-9. II,  21-22-23. II,  7-8-9. III,  21-22-23. III,  28-29-30. III,  11-12-13. IV, 18-19-20.IV


Likovne tehnike

Podsetnik - uputstvo za pripremu ispitnog rada

Izborni predmet "Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji" će se drzati svake druge nedelje od 12:40 do 17:55. Prvo predavanje je 14.2.2017.


Predavanja iz predmeta Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa za studente na smeru Učitelj – master, održavaju se petkom od 14.30 do 16.05h, na molbu studenata.


Predavanja iz predmeta Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa za studente na smeru Vaspitač u predškolskim ustanovama – master, održavaju se petkom od 17.00 do 18.35h, na molbu studenata.


Obaveštenje za studente na master programu Obrazovanje profesora predmetne nastave da će predavanja iz predmeta Metodika nastave početi od ponedeljka, 24.10.2016. godine.

Obaveštavaju se svi studenti master studija da će se časovi predavanja i vežbi iz Akademskog engleskog jezika za sve smerove izvoditi samo u terminu predviđenom rasporedom sredom od 16.30 do 19.30.

Predmetni nastavnici


Časovi iz Izbornog predmeta 3 - Detinjstvo i prava deteta održavaće se SREDOM od 16h i 5min do 18h i 30min.


Obaveštavaju se studenti da je termin konsultacija kod prof. dr Emine Kopas-Vukašinović  sredom od 16.00 do 17.00 časova.


Odluka br. 01-203/1 od 31.1.2013. godine o priznavanju diplomskog-završnog rada kao završnog rada na master akademskim studijama

Odluka br. 01-2229/1 od 19.5.2016. godine o priznavanju diplomskog-završnog rada kao završnog rada na master akademskim studijama

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle