Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

др Јелена Спасић

Јелена, Љ. Спасић
Име, средње слово, презиме: Јелена, Љ. Спасић
Звање: доцент
Датум рођења: 24.10.1981
Ужа научна односно уметничка област: Српски језик са методиком наставе
Катедра: Катедра за филолошке науке
Кабинет: К24
Телефон: 034/347-027
е-mail: jelena.spasic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: уторак, 12.30–14.00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2017. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Српски језик са методиком наставе
Докторат 2016. Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу Савремени српски језик
Диплома 2005. Филолошки факултет Универзитета у Београду Српски језик и књижевност

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Српски језик, ОАС
 2. Српски језик I, ОАС
 3. Српски језик II, ОАС
 4. Meтодика развоја говора, ОАС
 5. Методички практикум развоја говора, ОАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Спасић Ј. (2018), Средства исказивања локативности у новинској вести и новинском извештају, У: ур. Б. Јовановић, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 48/4, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 25–38, М51.
 2. Спасић Ј. (2017), Диференцијалне језичко-стилске карактеристике новинског извештаја, Српски језик – студије српске и словенске, Београд: Филолошки факултет, Београд; Филозофски факултет, Никшић; Филозофски факултет, Бања Лука, Филозофски факултет, Источно Сарајево; Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, бр. 22, 609–628, М24.
 3. Спасић Ј. (2017), Функционалност знања ученика средње школе о фразологизмима у новинској вести и новинском извештају, Методичка пракса : часопис за наставу и учење, Београд: Учитељски факултет Универзитета у Београду, бр. 1 (2017), св. 13, година XVII, 55–70, M53.
 4. Спасић Ј. (2016), Ентимем и епифонем у „Путопису кроз биографију“ Мома Капора, Наслеђе : часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 34 (2016), ур. Драган Бошковић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 145–158, M51.
 5. Спасић, Ј. (2014). Фигуре понављања у „Путопису кроз биографију“ Мома Капора, У Милош Ковачевић (ур.), Наука и глобализација : зборник радова са научног скупа, Источно Сарајево: Филозофски факултет, 161‒173, M14.
 6. Спасић, Ј. (2014). Восијанска антономазија – вишезначност антропонима, Српски језик, књижевност, уметност : Зборник радова са VIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, (25‒26. X 2013), књ. 1, Вишезначност у језику, ур. Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 135‒145, M14.
 7. Спасић, Ј. (2013). Просторна метонимија у „Српским недељним новинама“, У Биљана Мишић Илић, Весна Лопичић, Језик, књижевност, вредности: зборник радова. Језичка истраживања, Ниш: Филозофски факултет, 249–261, M14.
 8. Спасић, Ј. (2013). Jeзичка средства за изражавање метајезичке модалности у новинским извештајима, У Б. Димитријевић, Знање и корист : зборник са научног скупа Наука и савремени универзитет, 16–17. 11. 2012. Ниш: Филозофски факултет, 318–331, M14.
 9. Спасић, J. (2012). Језичка средства за исказивање имперцептивности у новинском извештају, Савремено друштво и криза проучавања језика и књижевности, ур. проф. др Милош Ковачевић, проф. др Драган Бошковић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 179–194, M14.
 10. Спасић, J. (2012). Кенинг у књижевности за децу, Књижевност за децу и омладину – наука и настава: зборник радова са научног скупа одржаног 6. априла 2012. године на Факултету педагошких наука у Јагодини, пос. изд, књ. 15, уредници Виолета Јовановић, Росић Тиодор. – Јагодина: Факултет педагошких наука, 139–159, M44.

Остале активности

Учешће на пројектима: 178014 Динамика структура савременог српског језика (2011–2015)
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: