FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vodič za buduće studente  

Lokacija fakulteta
 
Informator  
 
 
Život u domu - studentski standard  
 
   
   
   
Prijemni ispit - Arhiva  
   
Prijemni ispit 2015/2016  
 
 
 

 

 

 

 

 

Pripremna nastavaPRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS STUDENATA
U ŠKOLSKOJ 2017/2018.Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2017/2018. godinu

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija


Pripremna nastava za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini u školskoj 2017/2018. ima za cilј da kandidate dodatno osposobi za polaganje prijemnog ispita.

Obuhvata nastavu iz različitih oblasti koja se realizuje u četiri grupe predavanja u periodu od 1. aprila do 10. juna 2017.

Prva grupa obuhvata Osnovnu pismenost, druga Razumevanje pročitanog, treća Muzičke sposobnosti, a četvrta Fizičke sposobnosti.
Kandidati se mogu opredeliti za pohađanje celokupne pripremne nastave ili za pojedine oblasti tj. grupu predavanja.


I   Osnovna pismenost

Na pripremnom kursu iz Osnovne pismenosti polaznicima će biti prezentovani programski sadržaji relevantni za polaganje ovog dela prijemnog ispita (poglavlјa iz literature preporučene za pripremanje prijemnog ispita). Kandidati će biti upućeni u specifičnost načina provere znanja iz ove oblasti. Biće im predstavlјene konkretne pojedinosti u vezi sa formom testa iz Osnovne pismenosti uz precizna objašnjenja i instrukcije za njegovo rešavanje.

Dodatno osposoblјavanje za usvajanje gramatičke i ortografske norme realizuje se ne samo teorijskom nastavom već i neposrednim rešavanjem raznovrsnih i najfrekventnijih tipova zadataka sa ranijih prijemnih ispita uz detalјnu povratnu informaciju. Zahvalјujući praktičnoj primeni pravopisnih i gramatičkih pravila na konkretnim primerima i proceni uspešnosti, kandidati će moći da prate svoj napredak u savladavanju zadatih sadržaja i kvalitetno se pripreme za predstojeći prijemni ispit iz Osnovne pismenosti.

Nastava iz Osnovne pismenosti će se održavati subotom (tri bloka po 4 časa), počev od 1. aprila do 22. aprila 2017. po utvrđenom rasporedu.

Cena: 6.000,oo dinara. (12 časova)

II   Razumevanje pročitanog

Pripremna nastava u oblasti kompetencija razumevanja pročitanog izvodi se u vidu individualnog i grupnog vežbanja u čitanju (analizi i tumačenju) odgovarajućih tekstova koji su po svom sadržaju i zahtevima nalik zadacima koji se zadaju na prijemnom ispitu.

Cilј vežbanja jeste da kod kandidata razvije različite tehnike pristupanja analizi sadržaja teksta – izdvajanje bitnog, zanemarivanje nebitnog, prepoznavanje bitnih pojmova, uočavanje veza između podataka, identifikovanje glavne ideje, čitanje, tumačenje i povezivanje podataka prikazanih grafikonima, tabelama ili mapama.

Na časovima pripreme, kandidati imaju priliku da aktivno učestvuju u sopstvenoj obuci kroz saradnju i diskusiju sa nastavnikom i ostalim kandidatima, postavlјaju pitanja i dobiju onaj nivo i vrstu objašnjenja spram teškoća koje budu imali.

Sve potrebne materijale za vežbanje kandidati dobijaju u papirnoj ili elektronskoj formi na samim časovima ili putem elektronske pošte.

Nastava iz Razumevanja pročitanog će se održavati subotom, počev od 13. maja do 10. juna 2017. po utvrđenom rasporedu.

Cena: 6.000,oo dinara. (12 časova)

III  Muzičke sposobnosti

Pripremna nastava za procenu muzičkih sposobnosti sastoji se iz praktičnih vežbi koje će kandidatu pomoći u pripremi prijemnog ispita. Procena muzičkih sposobnosti na prijemnom ispitu obuhvata proveru melodijskog sluha (pevanje jedne dečje pesme koju kandidat bira sa liste ponuđenih pesama na sajtu), osećaja za ritam (izvođenje zadatih ritmičkih motiva) i proveru muzičke memorije (ponavlјanje/reprodukovanje ritmičkog motiva, melodijskog motiva i zadatog tona).

Pripremna nastava se izvodi grupno i individualno, kako bi se kandidatima ukazalo na eventualne greške i dale sugestije za dalјi rad. U okviru pripremne nastave kandidati se upoznaju sa načinom polaganja ovog dela prijemnog ispita, reprodukuju ritmičke i melodijske motive (sa istim zahtevima koje će imati vežbe na prijemnom ispitu) i pevaju dečje pesme čiji se notni zapisi nalaze se na sajtu Fakulteta. Kandidatima se pojedinačno, u odnosu na obim glasa i muzičke sposobnosti, preporučuju određene pesme za izvođenje na proceni muzičkih sposobnosti. Kandidati u toku pripremne nastave, kao i na prijemnom ispitu, pesme pevaju uz klavirsku pratnju koju izvodi jedan od članova komisije.

Nastava iz Muzičkih sposobnosti će se održavati subotom, počev od 29. aprila do 6. maja 2017. po utvrđenom rasporedu.

Cena: 3.000,oo dinara (6 časova)

IV  Fizičke sposobnosti

Pripremna nastava za procenu fizičkih sposobnosti biće organizovana u vidu praktične nastave koja će se realizovati kroz 12 časova. Na pripremnoj nastavi kandidati će se upoznati sa motoričkim zadacima koje treba da savladaju kroz poligon.

Na časovima pripremne nastave biće procenjen stepen njihove motoričke i fizičke sposobnosti. Cilј jeste da se kandidat upozna sa svim kretnim zadacima koji će biti zastuplјeni u poligonu, kao i njihovo učenje i uvežbavanje. Tako da će se svi elementi zasebno raditi i uvežbavati i biće podelјeni na tri grupe.

Prvu grupu čine elementi gde se koristi lopta kao rekvizit a to su : košarka, fudbal, odbojka i rukomet, kao i procena koordinacije pokreta ruku i nogu uz pomoć lopte.

Drugu grupu čine elementi iz sportske gimnastike a to su : kolut napred, kolut nazad, niska greda i preskok.

Treću grupu čine sve motoričke vežbe koje utiču na pobolјšanje fizičkih sposobnosti koordinacije, brzine, preciznosti i snage. Kada kandidati uvežbaju i savladaju ove elemente onda sastavlјamo poligon od tih elemenata i vežbi, gde uvežbavamo redosled i njihovo izvođenje za što kraći period prelaženja. Identičan poligon biće postavlјen na prijemnom ispitu.

Nastava iz Fizičkih sposobnosti će se održavati subotom, počev od 29. aprila do 3. juna 2017. po utvrđenom rasporedu.

Cena: 6.000,oo dinara (12 časova).


Celokupna pripremna nastava

Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu (Osnovna pismenost, Razumevanje pročitanog, Muzičke sposobnosti i Fizičke sposobnosti), imaju mogućnost plaćanja sa popustom po ceni od 15.000, oo dinara.


Probni prijemni ispit

Posle održane pripremne nastave, Fakultet pedagoških nauka 17. juna 2017. u 9 časova, za sve zainteresovane kandidate, organizuje i probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Cena probnog prijemnog ispita je 1.500,oo dinara, a novac se uplaćuje na žiro račun fakulteta 840-1292666-93, poziv na broj: PP/17.


Prijavlјivanje kandidata
za pripremnu nastavu

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijemnog formulara koji se nalazi na sajtu fakulteta na mejl pefjagodina@pefja.kg.ac.rs

Prijavlјivanje se vrši i telefonskim putem, od 1. februara do 31. marta 2017. za celokupnu pripremnu nastavu i prvu grupu predavanja, i do 28. aprila za ostale grupe predavanja.

Prijavlјivanje se vrši svakog radnog dana od 9-15 časova, pozivom na broj 035/223-805.

Uplate se vrše na račun Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini:
840-1292666-93, poziv na broj: P/17


Dokaz o uplati predaje se na početku pripremne nastave poslovnom sekretaru Koštani Ivković.


Preuzmi sadržaj stranice

Preuzmi raspored časova pripremne nastave

Preuzmi Prijemni formularProgram prijemnog ispita