FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vodič za buduće studente  

Lokacija fakulteta
 
Informator  
 
 
Život u domu - studentski standard  
 
   
   
   
Prijemni ispit - Arhiva  
   
Prijemni ispit 2017/2018  
Prijemni ispit 2016/2017  
Prijemni ispit 2015/2016  
 
 
 

 

 

 

 

 

Prijemni ispitPRIJEMNI ISPIT 2015/2016. godine


Osnovne akademske studije:

Konačna rang lista - drugi konkursni rok: Učitelj
Konačna rang lista - drugi konkursni rok: Vaspitač u predškolskim ustanovama
Konačna rang lista - drugi konkursni rok: Vaspitač u domovima

Preliminarna rang lista - drugi konkursni rok: Učitelj
Preliminarna rang lista - drugi konkursni rok: Vaspitač u predškolskim ustanovama
Preliminarna rang lista - drugi konkursni rok: Vaspitač u domovima

Raspored komisija za procenu socijalnih veština-po prijemnom broju kandidata

Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Učitelj
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Vaspitač u domovima

Raspored grupa i prostorija za proveru sklonosti i sposobnosti

DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2015/2016.

Konačna rang lista: Učitelj
Konačna rang lista: Vaspitač u predškolskim ustanovama
Konačna rang lista: Vaspitač u domovima
Konačna rang lista: Program afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom
Konačna rang lista: Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine


Master studije:

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2015/2016 godini - Studijski program Obrazovne politike

Preliminarna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2015/2016 godini - Studijski program Obrazovne politike


Konačna rang lista: Master (drugi konkursni rok)

Preliminarna rang lista: Master (drugi konkursni rok)

SPROVOĐENJE DRUGOG KONKURSNOG ROKA ZA UPIS KANDIDATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

Konačna rang lista: Master

Preliminarna rang lista kandidata za upis na MASTER akademske studije u školskoj 2015/2016. godini

SPROVOĐENJE KONKURSA ZA UPIS KANDIDATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

Master programi:

Master vaspitač predškolskim ustanovama
Master učitelj
Master vaspitač u domovima
Master obrazovanje profesora predmetne nastave
Master obrazovne politikeArhiva:

Preliminarna rang lista: Učitelj
Preliminarna rang lista: Vaspitač u predškolskim ustanovama
Preliminarna rang lista: Vaspitač u domovima
Preliminarna rang lista: Program afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom
Preliminarna rang lista: Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine


Raspored komisija za procenu socijalnih veština-po prijemnom broju kandidata

Spisak kandidata sa rasporedom prostorija na prijemnom ispitu za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2015/2016. godinu.

Spisak kandidata koji nisu zadovoljili na proceni sklonosti i sposobnosti

Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Učitelj
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Vaspitač u domovima

Raspored grupa i prostorija za proveru sklonosti i sposobnosti
Obaveštenje o umanjenju školarine


Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač R. Srbija za školsku 2015/2016. godinu.

SPROVOĐENjE KONKURSA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. godinu

1. U prvu godinu osnovnih akademskih studija u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije 05 broj 612-6065/2015 od 01.06.2015. godine ('' Službeni glasnik RS'' broj 48/15), upisuje se:
- 120 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta;
- 90 samofinansirajućih studenata.

Odlukom je utvrđen i dodatni broj studenata koji se finansiraju iz budžeta:

  • 1 student sa invaliditetom;
  • 1 student pripadnik romske nacionalnosti;
  • 1 student državlјanin Republike Srbije koji  je u školskoj 2014/2015. godini srednju školu završio u inostranstvu.               

Studijski program osnovnih akademskih studija:

Način finansiranja

Iz budžeta

Samofinansirajući

Učitelј, stručni naziv: Diplomirani učitelј
(četvorogodišnje studije)

60

30

Vaspitač u predškolskim ustanovama, stručni naziv: Diplomirani vaspitač
(četvorogodišnje studije)

45

45

Vaspitač u domovima, stručni naziv: Vaspitač
(trogodišnje studije)

15

15

Ukupno

120

90

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Pravo na rangiranje ima kandidat koji po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu ima zbirno najmanje 30 bodova.

2. Sprovođenje konkursa

2.1.Podnošenje prijava na konkurs: 24, 25. i 26.  juna 2015. godine od 9.00 do 14.00 časova u Službi za studentska i nastavna pitanja.

2.2. Procena sposobnosti  (govornih, muzičkih i fizičkih) obaviće se  28. juna  2015. godine, od 9.00 časova po grupama (zavisno od broja prijavlјenih kandidata). Rezultati provere (samo kandidata koji nisu zadovolјili proveru) objaviće se  28. juna 2015. godine do 16.00 časova.

Pravna pouka: Na regularnost postupka provere sposobnosti ili na ocenu kandidat može uložiti prigovor dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od dana objavlјivanja rezultata ispita. Dekan Fakulteta, po pribavlјenom mišlјenju odgovarajuće komisije za procenu sposobnosti, u roku od 24 časa odlučuje o prigovoru.

2.3. Polaganje prijemnog ispita  obaviće se  30. juna i 1. jula 2015.godine u prostorijama Fakulteta, i to:

1. Pismeni ispit u formi testa 30. juna 2015:
- test osnovne pismenosti od 9:00 do 9:45 časova;
- test razumevanja pročitanog  od 10:00 do 11:30 časova.
2. Intervju za procenu socijalnih veština 1. jula 2015. od 9.00 časova.

Napomena: Pravo na uvid u rezultate koje je postigao na  prijemnom ispitu ima isklјučivo kandidat koji je polagao prijemni ispit, uz prethodnu identifikaciju 2. jula 2015. od 8.00 do 10.00 časova.                                                                                          

2.4. Preliminarne Rang liste po  studijskim programima objaviće se do 3. jula 2015. godine do 15.00 časova.

Pravna pouka: Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Žalba se podnosi Komisiji za upis, na čiji predlog dekan Fakulteta donosi rešenje u roku od 24 časa od prijema žalbe.

2.5.Konačne Rang liste po studijskim programima objaviće se do 6. jula 2015. do 15.00 časova.

2.6. Upis primlјenih kandidata  obaviće se  8. i 9. jula 2015. godine u vremenu od 9.00 do 14.00 časova u Službi za studentska i nastavna pitanja.

2.7. Kandidat koji je stekao pravo na upis, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis.
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis na određenom studijskom programu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi određenog  studijskog programa 10. jula  2015. godine u vremenu od  9.00 do 12.00 časova.

3. Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta:

3.1. Prijavni list (dobija se u Službi za studentska i nastavna pitanja);
3.2. Diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
3.3. Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole;
3.4. Izvod iz matične knjige rođenih;
3.5. Priznanicu o uplati  iznosa od 6.000,00 dinara (za procenu  sposobnosti 2.400,00 dinara i za prijemni ispit 3.600,00 dinara):
- svrha uplate: troškovi prijemnog ispita;
- žiro račun : 840-1292666-93;
- poziv na broj : 742371-04940;
- korisnik: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina.

Napomena uz 3.2; 3.3. i 3.4: Kandidati uz prijavni list podnose na uvid originalna dokumenta, a prilažu fotokopije ovih dokumenata koje ne moraju biti overene.

4. Kandidati koji steknu uslov za upis podnose:

4.1. Originalna dokumenta (ukoliko su predali kopije);
4.2. Dva obrasca ŠV-20 (prijavni list) – preuzima se sa sajta Fakulteta;
4.3. Indeks (nabavlјa se u Skriptarnici Fakulteta);
4.4. Dve (2) fotografije  formata 4,5 h 3,5 cm.
4.5. Samofinansirajući studenti podnose i dokaz o uplati školarine (na žiro račun naveden pod 3.5).

Visina školarine iznosi 78.000,00 dinara. Samofinansirajući student može uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa u godinu studija, čime ostvaruje pravo na popust od 10% (i uplaćuje 70.200,00 dinara). Školarina se može uplatiti i u osam jednakih mesečnih rata po 9.750,00 dinara, počev od upisa godine studija i zaklјučno sa overom prolećnog semestra.Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita

Pripremna nastava - obaveštenje
Pripremna nastava - formular za prijavu
Raspored časova pripremne nastave


Pre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena sposobnosti:

Procena fizičkih sposobnosti
On-line video snimak
Windows Media Audio/Video file

Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti


Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:
Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju

Primeri zadataka za Test razumevanja pročitanog:
Razumevanje pročitanog


Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti ovde ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.

               

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument.