FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Info za studente  

Studentska služba
 
Vodič za buduće studente  
Uslovi za rad  
Studentska organizacija  
Studentski parlament  
Interni radio  
 

 

 

 

 

 

Datum ažuriranja: 26.4.2016.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili sadržaj


Naziv predmeta
Materijal
Preuzmi
  
   
   
Metodika likovnog vaspitanja Područja rada - ciljevi
  Morin Koks - Dečiji crtež
  Bogomil Karlavaris - Razvoj dečijeg crteža
  Obrazac za analizu aktivnosti
  Obrazac za pripremu za usmerenu aktivnost
  Zadaci za praksu
  Preporučena literatura - PV III godina
   
  Skripta za pripremu kolokvijuma i ispita vizuelne komunikacije 1
   
Metodika nastave likovne kulture Morin Koks - Dečiji crtež
  Bogomil Karlavaris - Razvoj dečijeg crteža
  Spisak literature
  Obrazac za analizu časa praktične nastave
  Preporučena literatura - U III godina
   
Dečija igra i stvaralaštvo - Izborni predmet 8 PVM Operativni program
  PVM Ispitna pitanja
   
Modeli organizacije rada u domu Dopunska literatura za pripremu kolokvijuma i ispita
   
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodologija pedagoških istraživanja - uvod
Metodologija pedagoških istraživanja - osnove i naučni metod
Metodologija pedagoških istraživanja - osnovni činioci, merenje i merni instrumenti
  SPSS - priprema šifrarnika i baze
  SPSS - kategoričke i numeričke varijable, hi-kvadrat i t-test
   
Uvod u pedagogiju
Ispitna pitanja iz predmeta Uvod u pedagogiju
 
   
Teorija i praksa kurikuluma
Uputsvo za pisanje eseja
Prezentacija 1 - Suština i koncepcije kurikuluma
  Prezentacija 2 - Struktura kurikuluma
  Prezentacija 3 - Ciljevi i zadaci
  Ishodi učenja
  Obrazovni standardi
  Ocenjivanje zasnovano na standardima
  Školska dokumentacija
  Školsko razvojno planiranje
  Matrica postignuća
  Obrazovni standardi
  Tema eseja
   
Program pedagoško-psihološko metodičkog obrazovanja nastavnika
Didaktika
  Liderstvo u obrazovanju
  Obrazovna efektivnost i razvoj škola
  Pedagoška psihologija
  Rad sa darovitim učenicima
  Razvojna psihologija
   
Metodika nastave muzičke kulture Protokol za praćenje časa
  Nastavni program za predmet Muzička kultura u I i II razredu osnovne škole
  Nastavni program za predmet Muzička kultura u III razredu osnovne škole
  Nastavni program za predmet Muzička kultura u IV razredu osnovne škole
   
Akademsko pisanje Kratak vodic kroz akademsko pisanje
  Akademsko pisanje - vežbe
   
Uvod u proučavanje književnosti Ispitna pitanja
  Tekstovi - vežbe
   
Školska i porodična pedagogija Ispitna pitanja
   
   
Porodična pedagogija Ispitna pitanja - I, II, III kolokvijum
   
   
Književnost za decu
  M. Milinković, Istorija srpske književnosti za decu i mlade
  Marjanović, Đuricković, knj. 1
  Milovan Danojlić, Naivna pesma
  Novo Vuković, J. J. Zmaj
  Novo Vuković
  T. Petrović, Istorija srpske književnosti za decu
   
  Uspavana lepotica
  Pepeljuga
  Mala sirena
  Srpska drama za decu, Branislav Kravljanac
  Pojam i ime književnosti za decu
  Grozdana Olujić Poetika bajke
  Ivo Zalar Dečji roman
  Grozdana Olujić Međužanrovski odnosi:bajka i fantastična priča
  Novo Vuković Specifičnost fantastičnog u književnosti za djecu
  Narodna književnost u funkciji književnosti za decu
  O dječjoj priči, Milan Crnković
   
   
Metodika vaspitno-obrazovnog rada Osnovne informacije studentima za školsku 2016/2017. godinu
  Uvod u Metodiku vaspitno-obrazovnog rada
  Načela vaspitno-obrazovnog rada
  Zadaci i zahtevi za ustanovu i vaspitača
  Načela predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  Povezivanje PU sa društvenom sredinom
  Posmatranje dečjeg ponašanja i praćenje razvoja
  Evaluacija rada vaspitača
   
Metodika vaspitnog rada DV - master
  Podsticanje učenika pohvalom i nagradom
  Socijalna interakcija
  Moralni razvoj i moralno vaspitanje
  Ispitna pitanja
  Operativni program
  Osnovne informacije
   
Srpski jezik  
  Materijal za vežbe Srpski jezik - vaspitači
  Materijal za vežbe Srpski jezik 1 - U
  Istorija srpskog književnog jezika - Srpski jezik I
  Srpski jezik 2 (pravopis)-vežbanje
  Srpski jezik 2 U-vežbanje
  Priprema za kolokvijum (2010/11)
  Priprema za kolokvijum 2 (2010/11)
  Priprema za kolokvijum
  Priprema za ispit Srpski jezik 1 (2009/2010)
  Priprema za ispit Srpski jezik 2 (2009/2010)
  Priprema za ispit Srpski jezik 1-učitelji
  Priprema za ispit Srpski jezik 2-učitelji (Sintaksa)
   
   
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti Ispitna pitanja - 3.10.2014.
  Žanrovske osobenosti
  Dramski govor
   
   
Metodika razvoja govora Ispitna pitanja - 3.10.2014.
  Orijentaciona mapa
   
   
Jezičke igre u govornom razvoju Imanentnometodička interpretacija
  Ispitna pitanja
   
   
Nastava gramatike u osnovnoj školi (izborni predmet) Ispitna pitanja
   
   
Književni žanr u nastavi (modul) Ispitna pitanja
   
Osnove informatike Prezentacija
   
   
Engleski jezik (stručni) English for Specific Purposes for Students of Education - 2012/2013 academic year. Prepared by Vera Savic, Lecturer


  General English Language Course-2012/2013 academic year. Vera Savic, Lecturer
   
Akademski Engleski jezik (master) 2013-2014 EAP Course (notes 1-4) 21 Sept 2013
  EAP Course Description 2014
  EAP Course Syllabus 2014
  EAP Course 2013-2014 Vera Savic (1-4)
  EAP Course 2013-2014 Vera Savic (5-8)
  EAP Course 2013-2014 Vera Savic (9-12)
  EAP Course 2013-2014 Vera Savic (13-16)
  EAP Course 2013-2014 Vera Savic (17-20)
  EAP Course 2013-2014 Vera Savic (21-24)
  EAP Course 2013-2014 Vera Savic (25-28)
   
Izborni predmet 7 TEFL - silabus TEFL Syllabus 2015
Izborni predmet 8 TEYL - silabus TEYL Syllabus 2015
Engleski jezik struke ESP - silabus ESP Syllabus 2015
   
Engleski jezik (opšti) General English Language Course, 2013/2014. Vera Savić, Lecturer
   
   
Medijska pismenost Ispitna pitanja
   
   
Pedagoška psihologija Literatura
  Uvod u pedagošku psihologiju
  Učenje i razvoj
  ZNR u praksi
  Učenje
  Motivacija
  Pametne škole
  Rečnik uz Vizek
   
Pedagoška psihologija (vežbe) STANDARDI za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja-matematika
  STANDARDI za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja-priroda i društvo
  STANDARDI za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja-srpski
PISA
PISA prezentacija
Prezentacija
  PISA u Srbiji 2009
Linkovi
Nova slika starog sveta:
-http://www.youtube.com/watch?v=CK_VA5tvlEg
-http://www.youtube.com/watch?v=HM9rsjm_KCI&feature=relmfu
-http://www.youtube.com/watch?v=fiK5-oAaeUs
  Razvoj naučnih pojmova u nastavi poznavanja prirode Vesna Petrović
     
Aktivno učenje
 
  Aktivno učenje-priručnik
   
Osnove prirodnih nauka U  
  Osnovna svojstva materije
  Vidovi energije
  Svetlosno i toplotno zračenje Sunca
  Magnetizam i elektricitet
  Hemijski elementi i jedinjenja
  Hidrosfera
  Atmosfera
  Litosfera i zemljište
  Prirodna i veštačka goriva
  Osnovne karakteristike reljefa
  Geografija Srbije
  Botanika
  Klasifikacija
  Monokotile,dikotile
  Herbarijum
  Značaj biljaka za čoveka
  Beskičmenjaci
  Kičmenjaci
  Osnovi ekologije
  Šume
  Ekosistemi kopnenih voda i suvozemni ekosistem
  Uticaj čoveka na prirodu
  Nacionalni parkovi Srbije
  Rečnik
   
Zeleni putokazi Zeleni putokazi
   
   
Osnove prirodnih nauka PV DV  
  Botanika
  Klasifikacija
  Monokotile,dikotile
  Herbarijum
  Značaj biljaka za čoveka
  Beskičmenjaci
  Kičmenjaci
  Osnovi ekologije
  Šume
  Ekosistemi kopnenih voda i suvozemni ekosistem
  Uticaj čoveka na prirodu
  Nacionalni parkovi Srbije
  Rečnik
  Osnovna svojstva materije
  Osnovne karakteristike reljefa
  Vidovi energije
  Zemljine sfere
   
Metodika upoznavanja okoline-Ekološko vaspitanje
Društvo
  Lična higijena
  Saobraćaj
  Vazduh
  Zagađivanje vode
  Zemljište
  Živa priroda
 
   
Opšta higijena Lična higijena i bolesti
  Dezinfekcija i sterilizacija
  HIV i AIDS
  Opšta higijena
  Atmosfera
  Atmosfera
  Voda i zemljište
  Voda i zemljište
   
   
Održivi razvoj životne sredine Ekološki izazov - knjiga (173MB)
  Atmosfera
  Atmosfera
  Ekološki otisak
  Osnovi ekologije
  Osnovi ekologije
  Voda i zemljište
  Voda i zemljište
  Energija i mineralni resursi
  Energija i mineralni resursi
   
   
Inkluzija u obrazovanju Program predmeta
  Formulari i uputstva za predispitnu obavezu
  Primeri dobrih zadataka sa prakse
  Predispitne obaveze studenata
   
Inkluzivno obrazovanje - master PV (II godina) Program predmeta
  Zakon o osnovama sistema 2013
  Zadatak I
  Zadatak II
  ETF - Nacionalni izvestaj za Srbiju
  Indeks za inkluziju
  Salamanka - saopštenje
  Uloga asistenta za podršku učenicima romske nacionalne manjine
  Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse
   
Interkulturalno obrazovanje
Program predmeta - školska 2016/2017
Kritika starih i nova značenja kulture
   
Konstruktivno rešavanje sukoba Program predmeta
   
   
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa (master)
   
   
za studente upisane 2015. godine
Program predmeta
za studente upisane 2015. godine
Uputstvo za izradu predispitne obaveze - Pedagoškog profila
za studente upisane 2015. godine
Indeks za inkluziju - prilagođene strane škola
za studente upisane 2015. godine
Indeks za inkluziju - prilagođene strane predškolske ustanove
za studente upisane 2015. godine
Uputstvo za izradu izveštaja o inkluzivnosti
za studente upisane 2015. godine
Potvrda iz ustanove o izradi pedagoškog profila
  Obrasci IOP
  Program predmeta U
  Program predmeta PV
  Program predmeta DV
  Molba za prijem studenata u predškolsku ustanovu
  Molba za prijem studenata u osnovnu školu
  Potvrda iz PU o izradi pedagoškog profila i plana aktivnosti
  Potvrda iz škole o izradi pedagoškog profila i plana aktivnosti
Školska 2016/2017.
Uputstvo za izradu predispitne obaveze
  Uputstvo za izradu Izveštaja o inkluzivnosti DV
   
   
Rad sa darovitim učenicima - izborni predmet Ispitna pitanja
   
   
Didaktika Operativni plan nastave U
  Operativni plan nastave PV
  Operativni plan nastave DV
  Sadržaji za prvi kolokvijum
  Sadržaji za drugi kolokvijum U; DV
  Sadržaji za drugi kolokvijum
  Sadržaji za treći kolokvijum DV
  Sadržaji za treći kolokvijum U
  Primer testa iz Didaktike
  Osnovni didaktički pojmovi
  Klasifikacija nastave
  Organizacija nastave
  Nastavni plan
  Nastavni program
  Nastavni plan i program za 1,2,3,4. razred sa nastavnim planom i programom za 3. razred
  Pravilnik o nastavnom programu za IV razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 

Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ekonomija, pravo i administracija-oblast ekonomija

  Saznavanje u nastavi
  Saznavanje u nastavi
  Nastavni principi
  Oblici nastavnog rada-vežbe
  Grupni oblik rada - vežbe
  Verbalne nastavne metode
  Metoda demonstracije-vežbe
  Tekst metode-vežbe
  Metoda laboratorijskih i praktičnih radova
  Pravilnik o ocenjivanju učenika osnovne škole
  dr Grozdanka Gojkov, Dokimologija
  Didaktički elementi heurističkog modela nastave u funkciji inoviranja nastavnog procesa
Zadaci za praksu 1
 
  Ciljevi, zadaci i ishodi nastave
Zadaci za praksu 2
 
  Protokol za praćenje artikulacije časa
Zadaci za praksu 3
 
  Protokol za praćenje oblika, metoda i sredstava
Zadaci za praksu 4
 
  Zadaci za praksu
   
   
Metodika muzičkog vaspitanja Muzičke sposobnosti (vaspitači)
  Ispitna pitanja za vanredne studente
   
Prevencija poremećaja u ponašanju
  Depresivno dete
  Osnovne informacije o nastavnim aktivnostima
  O teoriji i praksi prevencije
  Osnove upravljanja ponašanjem i tehnike nadzora
  Priprema za samostalan istraživački rad studenata
  Prosocijalno i socijalno odgovorno ponašanje
  Socijalno ponašanje pojedinca u sistemu usvojenih društvenih normi
  Agresivno ponašanje dece i mladih
  Dečija razdražljivost
  Dete sa poteškoćama u koncentraciji
  Dete koje se previše prilagođava
   
Razvojna psihologija  
  Program i literatura-predavanja
  1.Pojam razvoja
  2.Istorija detinjstva
  3.Istorija razvojne psihologije
  4.Teorije psihičkog razvoja
  5.Činioci razvoja
  6.Prva godina života
  7.Razvoj ličnosti
  8.Razvoj govora
  9.Razvoj mišljenja
  Adolescencija, Jelena Vranješević
   
Stadijum konkretnih operacija
 
  Grafičke zamene-oslonci za izvođenje operacija
  Primer dobre upotrebe slike kao oslonca za mentalni proces u udžbeniku
  Primer slike u udžbeniku koja nije podrška za izvođenje mentalnih operacija
   
   
  Izabrane teme dr Nada Korać
  Etički standardi istraživanja sa decom
  Kako raste pamet
  Olovka piše srcem
  Dečiji crteži - predškolski uzrast
Linkovi
Link ( Pavlov, Votson, Bandura, Skinner )
  Afektivno vezivanje (Mary Ainsworth, Harlow, Bowlby)-link
   
Detinjstvo i prava deteta-izborni modul  
  Literatura
  Participacija učenika i autoritet nastavnika
  Participativna prava deteta i pojam razvojnih mogućnosti
  Razvojno psihološki aspekt konvencije o pravima deteta
  Razvojne kompetencije kao osnova prava deteta na participaciju
  Slika deteta u medijima Srbije
  Prava deteta u školi-osnova za intervju
  Kontinuitet i diskontinuitet u vaspitanju
  1. Detinjstvo i kultura
  2. Detinjstvo u savremenom svetu
  3a. Slika deteta u medijima-Berlin
  4. Konvencija o pravima deteta
  5. Prava deteta i obrazovanje
  6. Participacija
   
Predškolska didaktika
  Ispitna pitanja
  Program
   
Predškolska pedagogija PV
 

Fizički razvoj dece predškolskog uzrasta u predškolskim programima u Srbiji

  Fizičko vaspitanje predškolske dece I
  Fizičko vaspitanje predškolske dece II
  F. Frebel o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
  Osnovne informacije o nastavnim aktivnostima
  Predškolska pedagogija kao naučna disciplina
  Osnovni pojmovi
  J.A. Komenski
  M. Montesori
   
Metodika nastave prirode i društva  
  Zadatak za praksu - Upitnik za analizu udžbenika (III godina Učitelj)
  Globalni i operativni plan-zadatak za praksu III godina
  Upitnik
  Opšti standardi postignuća-Priroda i društvo
   
Materijali za evaluaciju časova
Protokol za evaluaciju časa
  Primer popunjenog protokola
  Uputstvo za korišćenje protokola
   
  Uvodni deo časa-teorija
  Zadaci za praksu
  Priprema za čas heurističke nastave
  Sadržaji nastave PiD-sličnosti i razlike
  Heuristička nastava
   
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Preporučena literatura
  Ispitna pitanja
     
Izborni 6 - Osnove antropomotorike II Pitanja za kolokvijum
   
Metodika nastave fizičkog vaspitanja Ispitna pitanja
   
Metodika nastave matematike Aleksandra Mihajlović
  Nenad Vulović
   
Srpski jezik Zadaci za vežbanje za studente na doškolovanju
   
Metodika nastave engleskog jezika na ranom uzrastu Ispitna pitanja, pripremila Vera Savić
   
Muzička kultura Ispitna pitanja-Vaspitač u domovima
   
Interakcija i komunikacija u vaspitanju Interakcija u vaspitnom radu
  Ličnost deteta-faktor u kreiranju pedagoške interakcije
  Ličnost pedagoškog radnika
  Pervazivni poremećaji
  Položaji i uloge
  Razvojna odstupanja
  Interakcija-tekstovi za studente
   
Govorne veštine i komunikacija Ispitna pitanja
   
Osnove komunikologije Ispitna pitanja
   
Filozofija sa etikom Literatura
   
   
Vaspitanje za humane odnose među polovima
Izborni predmet 5 PV:DV
Vaspitanje mladih za humane odnose među polovima, Doc. dr Margit Savović
  Priprema
   
Tehnike učenja-master DV Tehnike učenja
  Vodič za učenje
  Ispitna pitanja
  Primer prikaza monografije
   
Kurikulumi predškolskog vaspitanja - Master PV  
  KVP Japan
  KPV Socijalna dimenzija
  Polazišta i klasifikacija
  Kurikulumi predškolskog vaspitanja

  Operativni program

  Ispitna pitanja
   
   
Scenska umetnost Adrian Negru (odlomci)
  Spisak literature
   
Metodika rada domskog vaspitača Ispitna pitanja
  Plan rada
  Prilog
   
Osnove domske pedagogije Program predmeta
  Ispitna pitanja
  Literatura
   
Pedagoška komunikologija Plan i program
  Ispitna pitanja
   
Rad sa darovitim učenicima PPM Rad sa darovitim učenicima
   

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle