FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
STUDIJSKI PROGRAMI  
 
Osnovne akademske studije:
 
OAS Učitelj  
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
OAS Vaspitač u domovima  
 
 
Master akademske studije:
 
MAS Učitelj  
MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
MAS Vaspitač u domovima  
MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave  
MAS Liderstvo u obrazovanju  
MAS Obrazovne politike  
   
 
Doktorske studije:
 
DS Metodika nastave
 
 
Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master studije – Liderstvo u obrazovanju


Osnovna svrha studijskog master programa Liderstvo u obrazovanju je osposoblјavanje studenata za kvalitetno i odgovorno obavlјanje liderskih poslova u institucijama koje se bave obrazovanjem i vaspitanjem. Program je namenjen direktorima, pomoćnicima direktora, stručnim saradnicima, nastavnicima i vaspitačima, ali i zaposlenima u lokalnoj samoupravi, školskim upravama i nevladinom sektoru, kao i drugima koji imaju liderske aspiracije. Kompetentni lideri u obrazovanju doprinose pobolјšanju učeničkog postignuća i celovitog razvoja deteta/učenika kroz: kreiranje vizije i pravca razvoja ustanove; adekvatno planiranje, uspostavlјanje i upravlјanje organizacionim procesima; razvoj lјudi u organizaciji i kvalitetno pedagoško liderstvo (upravlјanje vaspitno-obrazovnim procesom) (Fullan, 2001; Leithwood et al, 1996; Marks & Printy, 2003; Robinson et al, 2009; Scheerens, 2012). Pregled Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) 22 obrazovna sistema u svetu utvrdio je da je priprema lidera za posao jedna od klјučnih obrazovnih politika za obezbeđivanje kvalitetnog liderstva u obrazovanju (Pont et al, 2008).
Da bi master program Liderstvo u obrazovanju adekvatno odgovarao na specifične potrebe sistema vaspitanja i obrazovanja u Srbiji, on je usklađen sa:

 • Pravilnikom o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 38/2013) koji zahteva različite kompetencije direktora u školama i predškolskim ustanovama koje se odnose na: rukovođenje procesom vaspitanja i učenja deteta u predškolskoj ustanovi, odnosno rukovođenje vaspitno-obrazovnim procesom u školi; planiranje, organizovanje i kontrolu rada ustanove; praćenje i unapređivanje rada zaposlenih; razvoj saradnje sa roditelјima/staratelјima, organom upravlјanja, reprezentativnim sindikatom i širom zajednicom; finansijsko i administrativno upravlјanje radom ustanove; obezbeđivanje zakonitosti rada ustanove. Tri obavezna predmeta u okviru master programa (Pedagoško liderstvo; Upravlјanje obrazovnim institucijama; Razvoj lјudi u organizaciji) i dva izborna predmeta (Partnerstva i komunikacija; Finansije, pravo i administracija u obrazovanju) obuhvataju sadržaje koji korespondiraju sa šest navedenih oblasti kompetencija.
 • dokumentom ,,Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine” („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12) koji u delu ,,Obuka direktora za uloge koje ima“ (str. 11), predviđa izgrađivanje sistema specifične obuke direktora za složene uloge koje ima, kao i izgrađivanje sistema stalnog profesionalnog usavršavanja direktora;
 • ispitanim potrebama 200 direktora osnovnih i srednjih škola širom Srbije i mišlјenjem preko 60 direktora, nastavnika i stručnih saradnika u fokus grupama u istraživanju obavlјenom u sklopu TEMPUS projekta Master program Liderstvo u obrazovanju (543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR).

Opšti cilј programa je da studenti razviju kompetencije za efektivno i efikasno liderstvo u obrazovanju kroz izučavanje obaveznih i izbornih predmeta i realizovanje prakse, kao i da steknu viši nivo kompetencija i profilišu stečena znanja kroz izradu završnog rada. Kompetencije koje se razvijaju ovim programom predstavlјaju osnovu za: razumevanje i kritičko preispitivanje teorije i prakse liderstva u obrazovanju; adekvatno uspostavlјanje pravca razvoja i upravlјanje institucijom i želјenim promenama; unapređivanje kvaliteta nastavnog procesa i drugog vaspitno-obrazovnog rada; unapređivenje profesionalnih kompetencija zaposlenih; kreiranje konstruktivne i saradničke klime i kulture u ustanovi i van nje; efikasno finansijsko i administrativno upravanje institucijom.
Posebni cilјevi programa su:

 • razumevanje osnovnih teorijskih koncepcija liderstva u obrazovanju i osposoblјavanje za njihovo kritičko promišlјanje u kontekstu vaspitno-obrazovne prakse;
 • osposoblјavanje za planiranje, realizaciju i vrednovanje rada institucije u kojem je fokus na cilјevima savremenog obrazovanja i vrednostima savremene civilizacije (funkcionalnom znanju, jednakim šansama i kvalitetnom obrazovanju za sve, interkulturalnom razumevanju, aktivnom građanstvu, itd);
 • osposoblјavanje za primenu savremenih znanja o kvalitetnom učenju i poučavanju u planiranju, istraživanju, evaluaciji i unapređivanju vaspitno-obrazovnih aktivnosti;
 • razvijanje profesionalnog identiteta, kompetencija i spremnosti za kritičko promišlјanje, samovrednovanje i unapređivanje sopstvenog rada, kod sebe i kod zaposlenih;
 • osposoblјavanje za konstruktivnu komunikaciju, saradnički rad i međusobnu podršku u relaciji sa kolegama, učenicima, roditelјima i lokalnom sredinom;
 • osposoblјavanje za efikasno finansijsko i administrativno upravlјanje vaspitno-obrazovnim institucijama;
 • osposoblјavanje za uvođenje i upravlјanje promenama u obrazovanju, uklјučujući nalaženje rešenja za probleme i otpore koje promene izazivaju;
 • osposoblјavanje za analiziranje i kritičko korišćenje podataka, rezultata istraživanja i IKT alata u obrazovanju u svrhe upravlјanja projektima i istraživanjima;
 • upoznavanje sa različitim obrazovnim rešenjima i trendovima u svetu i kritičko razmišlјanje o njima.

Master akademske studije Liderstvo u obrazovanju traju jednu školsku godinu i sadrži grupu obaveznih predmeta, grupu izbornih predmeta, praksu i završni master rad.

Elaborat

Master Liderstvo u obrazovanju - brošura


Tabelarni prikaz studijskog programa


Tabelarni prikaz


Knjiga predmeta


Knjiga predmeta MAS Liderstvo u obrazovanju


Odluke i uverenja


Odluka o akreditaciji - MAS Liderstvo u obrazovanju


Uverenje o akreditaciji - MAS Liderstvo u obrazovanju


 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle