FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
STUDIJSKI PROGRAMI  
 
Osnovne akademske studije:
 
OAS Učitelj  
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
OAS Vaspitač u domovima  
 
 
Master akademske studije:
 
MAS Učitelj  
MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
MAS Vaspitač u domovima  
MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave  
MAS Liderstvo u obrazovanju  
MAS Obrazovne politike  
   
 
Doktorske studije:
 
DS Metodika nastave
 
 
Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorske studije – Metodika nastave


Svrha studijskog programa doktorskih studija iz oblasti pedagoških nauka – metodika nastave (srpskog jezika i književnosti; fizičkog vaspitanja)  je usklađena sa misijom i cilјevima Fakulteta i ogleda se  u sledećem:

 • da doprinese dalјem razvoju naučnih saznanja u oblasti pedagoških nauka – metodika nastave (srpskog jezika i književnosti; fizičkog vaspitanja);
 • da doprinese osposoblјavanju studenata za samostalna i originalna,naučno i praktično relevantna istraživanja  u ovim oblastima;
 • da podstakne razvoj kritičkog mišlјenja studenata;
 • da podstakne produblјivanje i obogaćivanje ukupnih teorijskih i metodoloških znanja studenata, u cilјu njihovog osposoblјavanja za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja, kao i  za korišćenje naučnih znanja i instrumenata u procesima naučno argumentovanih i praktično validnih istraživanja;
 • da doprinese stvaranju naučnoistraživačkog podmlatka u ovim oblastima koji će kroz dalјi razvoj nauke i znanja doprineti unapređivanju sistema institucionalnog obrazovanja i vaspitanja, time i ukupnom društvenom prosperitetu države.

Cilјevi doktorskih studija za sticanje naučnog naziva Doktor nauka – metodika nastave su usklađeni sa osnovnim cilјevima i zadacima Fakulteta i podrazumevaju:

 • osposoblјavanje studenata za naučnoistraživački rad i kritičko procenjivanje teorijskih saznanja i rezultata istraživanja;
 • osposoblјavanje studenata za inoviranje nastavnog procesa, uvođenje inovativnih pristupa i postupaka u obrazovnu praksu,
 • razvoj i povezivanje različitih pedagoških, psiholoških, didaktičkih i metodičkih naučnih disciplina i osposoblјavanje studenata za transfer stečenih znanja u interdisciplinarnom kontekstu;
 • razvijanje savremenih strategija poučavanja i učenja, u kontekstu razvoja sposobnosti pojedinca da misli, rezonuje i povezuje, istražuje, uči kroz aktivnost, putem pokušaja i pogrešaka;
 • osposoblјavanje studenata za razvijanje sistema upravlјanja znanjima u kojem će biti moguć transfer stečenih znanja i njihova primena u praksi.
 • stvaranje uslova za identifikaciju, podsticanje i usmeravanje kreativnih potencijala studenata i njihovih profesionalnih kompetencija, neophodnih za naučno istraživanje, realizaciju, evaluaciju i unapređivanje savremenog obrazovanja i vaspitanja, kao i efikasno upravlјanje vaspitno-obrazovnim i nastavnim procesima;
 • osposoblјavanje studenata da razvijaju internacionalizovan kurikulum, kojim se ostvaruju uslovi za razvoj globanih kompetencija studenata i njihove spremnosti za učenje u međunarodnom kontekstu.
 • osposoblјavanje studenata da kroz izradu i odbranu doktorske disertacije samostalno konceptualizuju i kreativno rešavaju teorijski i praktično relevantne probleme savremene pedagoško-metodičke nauke i prakse.

Program doktorskih studija za sticanje naučnog naziva Doktor nauka – metodika nastave traje 3 godine i student stiče 180 ESPB.

U svim godinama doktorskih studija planirano je minimum 20 časova aktivne nastave po semestru, koju čine predavanja i studijski istraživački rad. Studijski istraživački rad obuhvata sve oblike nastave koji su u funkciji neposrednog osposoblјavanja studenata za kreativno istraživanje i pisanje naučnih radova.

Upis na doktorske studije regulisan je Pravilnikom o doktorskim akademskim studijama Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

U prvom semestru doktorskih studija, studenti pohađaju dva obavezna predmeta koji pripadaju teorijsko-metodološkoj grupi predmeta. Takođe, studenti imaju jedan izborni blok, u kojem su ponuđena četiri nastavna predmeta, od kojih biraju jedan.

U drugom semestru studenti pohađaju dva izborna bloka. U izbornom bloku 2 student bira dva od ponuđena 4 nastavna predmeta, u skladu sa njegovim užim interesovanjima (metodika nastave srpskog jezika i književnosti ili metodika nastave fizičkog vaspitanja).

U trećem semestru doktorskih studija studenti biraju tri predmeta iz dva izborna bloka. U izbornom bloku 3, od ponuđena četiri student bira dva nastavna predmeta, u skladu sa njegovim užim interesovanjima (metodika nastave srpskog jezika i književnosti ili metodika nastave fizičkog vaspitanja). U izbornom bloku 4 student bira jedan od tri ponuđena nastavna predmeta.

 U četvrtom semestru studenti pristupaju:

1) izradi i evaluaciji projekta disertacije u oblasti metodike nastave (srpskog jezika i književnosti, odnosno fizičkog vaspitanja) i
2) pripremi rada (u vezi sa temomom doktorske disertacije) za objavlјivanje u časopisu sa liste MPNTR RS.

Ukupno 90 ESPB (50%) odgovara izbornim predmetima, a  ukupno 140 ESPB (77%) pripada izbornim predmetima i predmetima u vezi sa temom i realizacijom doktorske disertacije u okviru odabrane oblasti metodike nastave.

U petom i šestom semestru studija, studenti kroz aktivnu nastavu u okviru studijskog istraživačkog rada pripremaju se za izradu doktorske disertacije (30 ESPB) i pristupaju izradi disertacije.


Tabelarni prikaz studijskog programa


Tabelarni prikaz


Knjiga predmeta


Knjiga predmeta DS Metodika nastaveOdluke i uverenja


Odluka o akreditaciji - DS Metodika nastave


Uverenje o akreditaciji - DS Metodika nastave

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle