FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Pedagoškog fakulteta  


asistent dr Vesna Petrović

e-mail: vesna.petrovic@pefja.kg.ac.rs

Bibliografija

 

 

Vesna Petrović

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime VESNA PETROVIĆ
Zvanje Asistent
Naziv institucije u  kojoj saradnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Pedagoški fakultet u Jagodini
15.11.1994.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Psihološka

AKADEMSKA KARIJERA
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2003. Pedagoški fakultet u Jagodini Psihološka (Razvojna psihologija i Pedagoška psihologija)
Doktorat      
Specijalizacija      
Magistratura 2002. Filozofski fakultet u Beogradu psihologija
Diploma 1993. Filozofski fakultet u Beogradu psihologija

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini
  naziv predmeta     vrsta studija
1.    
2.    
3.    

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)
  1.  
Kako studenti učiteljskog fakulteta razumeju prirodu procesa sticanja znanja u nastavi ( 185-190) ,/R 23/ Zbornik radova br. 5, Učiteljski fakultet u Jagodini , 2000.
  1.  
Razlikovanje spontanih i naučnih pojmova i njihov odnos u procesu školskog učenja ( 97-106), Zbornik radova br.6, Učiteljski fakultet u Jagodini , 2002. (R 23)
  1.  
Pregled istraživanja razvoja pojmova u procesu nastave (115-125), Zbornik radova br.7, Učiteljski fakultet u Jagodini, volumen 1-398 (R 23)
  1.  
Komunikacija i mediji u nastavi, međunarodni skup, Učiteljski fakultet u Jagodini i Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu 17. i 18.oktobar 2003, Komunikacija i mediji u nastavi, Srbija, 2004. str. 511-522.
  1.  
Razvoj naučnih pojmova u nastavi Poznavanja prirode, Učiteljski fakultet u Jagodini, Jagodina, 2006.

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata  
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste  
Trenutno učešće na projektima Domaći         1 Međunarodni
Usavršavanja Instruktor supervizor u programu stručnog usavršavanja nastavnka Aktivnoučenje/nastava (I.Ivić, A.Peškin, S.Antić, Institut za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu), od 2002.godine

Od školske 2005/06 .godine član je tima na podprojektu Instituta za psihologiju ( Filozofski fakultet u Beogradu):Kvalitet procesa učenja/nastave:Teorijske koncepcije,metodološki problemi i problemi primene

Autor je programa za stručno usavršavanje nastavnika Obuka učitelja u pojmovnoj prezentaciji nastavnih sadržaja. Program je 2006.godine odobren od  Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd, na period od dve godine( Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2006/07, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja,str.230).

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle