FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Fakulteta pedagođkih nauka  


Doc. dr Verica Milutinović

e-mail: verica.milutinovic@pefja.kg.ac.rs

Bibliografija

 

 

Verica Milutinović

OSNOVNI PODACI

Ime, srednje slovo, prezime

 Verica R. Milutinović

Zvanje

 Docent

Naziv institucije u  kojoj saradnik radi sa punim radnim vremenom i od kada

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
16.11.1996.

Uža naučna odnosno umetnička oblast

Informatika sa metodikom nastave

Akademska karijera

 

Godina

Institucija

Oblast

Izbor u zvanje

2016.

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Informatika sa metodikom nastave

Doktorat

2015.

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

Informatika

Specijalizacija

 

 

 

Magistratura

2003.

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

 Računarstvo (informatika)

Diploma

1996.

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

Matematika i računarstvo

Spisak predmeta koje saradnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

 

Naziv predmeta  

Naziv studijskog programa, vrsta studija

Časova aktivne nastave

1.

Osnove informatike

Učitelј OAS, Vaspitač u predškolskim ustanovama OAS , Vaspitač u domovima OAS

3

2.

Informatika u obrazovanju

Učitelј OAS

1

3.

ICT u nastavi

Master učitelј MAS, Master vaspitač u predškolskim ustanovama MAS, Master vaspitač u domovima MAS

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  1.  

T. Teo, V. Milutinović, and M. Zhou, Modelling Serbian pre-service teachers' attitudes towards computer use: A SEM and MIMIC approach. Computers & Education 94 (2016), 77-88, ISSN 0360-1315

  1.  

T. Teo and V. Milutinovic, Modelling the intention to use technology for teaching Mathematics among pre-service teachers in Serbia, Australasian Journal of Educational Technology 31(4) (2015), 363-380, ISSN 1449-5554

  1.  

V. Milutinović, Factors of ICT application in education: Mentors and student teachers, In M. Meri (Ed.), Promoting Teacher Education –  From Intake System To Teaching Practice: proceedings of the international conference. Vol.1, pp. 175–187. Jagodina: Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac, 2009. ISBN 978-86-7604-077-3.

  1.  

V. Milutinović, Introducing ICT, In Savović, B. (ed.) Reform of Teacher education Faculty/ Action Research (174-181), Jagodina:  Faculty of Education, University of Kragujevac, 2006. ISBN 86-7604-033-8

  1.  

V. Milutinović, An algorithm for calculation (+,*) expressions with natural numbers, Kragujevac Journal of Mathematics25 (2003), 81-90. ISSN 1450-9628

  1.  

V. Milutinović, Analiza iskustva i namere upotrebe računara u nastavi matematike budućih učitelјa i nastavnika matematike, U Mihajlović, A. (ur.), Zbornik radova sa trećeg međunarodnog naučnog skupa Metodički aspekti nastave matematike III, (213–230).Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini, 2015. ISBN 978-86-7604-141-1,  COBISS.SR-ID 219965708.

  1.  

V. Milutinović, Examples of useful homologous sequences in mathematics and computer science. In Spalević, M. (ed.)Book of abstracts of International Conference on Numerical and Applied Mathematics ICNAM-2006. Kragujevac: Faculty of Science, University of Kragujevac, Faculty of Mathematics, University of Belgrade, 2006.

  1.  

V. Milutinović, Wiki and design of multimedia mathematical lessons. In Egerić, M. (ed.)Book of abstracts Methodological Aspects of Teaching Mathematics(50).  Jagodina: Faculty of Education in Jagodina, 2011. ISBN 978-86-7604-097-1.

  1.  

V. Milutinović, Program for calculating GCD of polynomials and its application to systems of algebraic equations, In U Krejić, N. & Lužanin, Z. (ur.) Proceedings of the  XV Conference on Applied Mathematics PRIM 2002(239-248). Novi Sad: Faculty of science,  University of Novi Sad, 2002

  1.  

V. Milutinović, Uloga Web 2.0 tehnologija u nastavi. U Trifunović, V.(ur.)Zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti: obrazovanje i vaspitanje - tradicija i savremenost (67). Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini, 2011. ISBN 978-86-7604-096-4.

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti saradnika

Ukupan broj citata

2

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste

2

Trenutno učešće na projektima

Domaći -

Međunarodni -

Usavršavanja

-

Drugi podaci koje smatrate relevantnim

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle