FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Pedagoškog fakulteta  


asistent pripr. mr Slađana Tošić

e-mail: sladjana.tosic@pefja.kg.ac.rs

Bibliografija

 

 

 

Slađana Tošić

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime SLAĐANA TOŠIĆ           
Zvanje Asistent-pripravnik
Naziv institucije u  kojoj saradnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Pedagoški fakultet u Jagodini
01.10.2005.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Fizička kultura sa metodikom nastave

AKADEMSKA KARIJERA
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2005. Pedagoški fakultet u Jagodini Metodika nastave fizičkog vaspitanja
Doktorat      
Specijalizacija      
Magistratura      
Diploma 2000. Fakultet fizičke kulture u Nišu Fizička kultura

Spisak predmeta koje saradnik drži u tekućoj školskoj godini
  naziv predmeta     vrsta studija
1. Metodika nastave fizičkog vaspitanja  
2.    
3.    

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)
  1.  
Kocić,J., Tošić,S. Moderni ples u funkciji javnih nastupa,I Međunarodni simpozijum novih tehnologija u sportu, Sarajevo, BIH, 2005.
  1.  
Kocić,J., Popović,R., Lomen,E., Tošić,S. Health and motor abilities in innovated physical education curriculuim, 10. Annual ECSS Congress of Sport Science, Belgrade, Serbia, 2005.
  1.  
Kocić,J., Tošić,S. Uticaj medija na bavljenje sportom, Naučni skup sa međunarodnim značajem Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi,Jagodina, Srbija, 2005.
  1.  
Kocić,J., Tošić,S. Uspesi mlađih kategorija reprezentacije SCG u sihhronom i umetničkom plivanju na međunarodnoj sceni (2002-2005),XII International Symposium „FIS Comunications“ 2005. Niš, Srbija i Crna Gora.

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti  saradnika
Ukupan broj citata  
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste  
Trenutno učešće na projektima Domaći        Međunarodni
Usavršavanja  
Drugi podaci :

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle