FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Fakulteta pedagoških nauka  


asistent Biljana Stojanović

e-mail:

Bibliografija

 

 

 

Biljana Stojanović

OSNOVNI PODACI

Ime, srednje slovo, prezime

Biljana J. Stojanović

Zvanje

 asistent

Naziv institucije u  kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada

Pedagoški fakultet u Jagodini 50%,12.04.2010

Uža naučna odnosno umetnička oblast

Pedagoška

Akademska karijera

 

Godina

Institucija

Oblast

Izbor u zvanje

2010

Pedagoški fakultet u Jagodini

Pedagoška

Doktorat

student doktorskih studija

Filozofski fakultet u Beogradu

 

Specijalizacija

2006

Filozofski fakultet u Novom Sadu

Specijalista za oblast predškolske pedagogije

Magistratura

 

 

 

Diploma

1990

Filozofski fakultet u Beogradu

Diplomirani pedagog

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

 

naziv predmeta  
 

Naziv studijskog programa, vrsta studija

Časova aktivne nastave

  Predškolska pedagogija    
  Metodika vaspitno-obrazovnog rada    
       
       
       
       
       

 

     

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  1.  
Moje najslađe priredbe
  1.  
Istraživači dečijih duša 1. deo
  1.  
Istraživači dečijih duša 2. deo
  1.  
Živi svet oko nas
  1.  
Matematika u dečijem vrtiću
  1.  
Kvalitet komunikacije vaspitač-roditelj kao uslov uspešnog vaspitnog rada u vrtiću, Inovacije u nastavi broj 4. Učiteljski fakultet u Beograd, Beograd 2009. godina
  1.  
Povezivanje teorije i prakse u pripremi budućih vaspitača, Zbornik radova sa međunarodne konferencije "Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika", Pedagoški fakultet u Jagodini, Jagodina 2009. godina
  1.  
Smisao i značaj ostvarivanja programa građanskog vaspitanja u predškolskoj ustanovi, Zbornik radova sa naučnog skupa "Dečiji vrtić-zajednica učenja", Pedagoško društvo Srbije, Beograd 2009. godina
  1.  
Kvalitet komunikacije vaspitač-dete u dečijem vrtiću, Pedagoška stvarnost, Novi Sad 2009. godina
  1.  
 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata

 

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste

 

Trenutno učešće na projektima

Domaći

Međunarodni

Usavršavanja

 

Drugi podaci koje smatrate relevantnim

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle