FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Fakulteta pedagoških nauka  


Doc. dr Aleksandar Ignjatović

e-mail:aleksig79@yahoo.com

Bibliografija

 

 

Aleksandar Ignjatović

OSNOVNI PODACI

Ime, srednje slovo, prezime

Aleksandar M. Ignjatović

Zvanje

Docent

Naziv institucije u  kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, 10.2.2008.

Uža naučna odnosno umetnička oblast

Fizička kultura sa metodikom nastave

Akademska karijera

 

Godina

Institucija

Oblast

Izbor u zvanje

2012.

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Fizička kultura sa metodikom nastave

Doktorat

2011.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Nišu

Fizičko vaspitanje i sport

Specijalizacija

 

 

 

Magistratura

2006.

Fakultet fizičke kulture, Univerziteta u Nišu

Sport

Diploma

2003.

Fakultet fizičke kulture, Univerziteta u Nišu

Fizička kultura

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

 

Naziv predmeta

Naziv studijskog programa, vrsta studija

Časova aktivne nastave

1.

Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

Učitelј OAS,Vaspitač u domovima OAS

1

2.

Osnovi antropomotorike 1

Učitelј OAS

1

3.

Osnovi antropomotorike 2

Učitelј OAS

1

4.

Sportsko rekreativna nastava

Učitelј OAS

1

5.

Sportsko rekreativne aktivnosti 1

Učitelј OAS

1

6.

Sportsko rekreativne aktivnosti 2

Učitelј OAS

1

7.

Terminologija u fizičkoj kulturi

Učitelј OAS

1

9.

Sportsko rekreativne aktivnosti

Vaspitač u domovima OAS,Vaspitač u predškolskim ustanovama OAS

1

10.

Korektivna gimnastika

Vaspitač u domovima OAS, Vaspitač u predškolskim ustanovama OAS

1

11.

Elementarne igre

Vaspitač u predškolskim ustanovama OAS

1

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1.

Radovanović, D., Ignjatović, A. (2008). Fiziološke osnove treninga sile i cnage. Nis: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu.

2.

Ignjatovic, A., Markovic, Z., Radovanovic, D. (2012). Effects of 12-week medicine ball training on muscle strength and power in young female handball players. Journal ofStrength Conditioning Research, 2166–2173.

3.

Radovanovic, D., Bratic, M., Nurkic, M., Cvetkovic, T., Ignjatovic, A., Aleksandrovic, M. (2009). Oxidative stress biomarker response to concurrent strength and endurance training. General Physiology and Biophysis, 28SI: 205-211.

4.

Ignjatovic, A., Radovanovic, D., Stankovic, S., Markovic, Z., Kocic, J. (2011). Influence of resistance training on cardiorespiratory endurance and muscle power in young athletes. Acta Physiologica Hungarica, 98 (3): 306-313. 

5.

Radovanovic, D., Ponorac, N., Ignjatovic, A., Stojiljkovic, N., Popovic, T., Rakovic, A. (2011). Specific Alternations of physiological parameters in competative race walkers. Acta Physiologica Hungarica, 98 (4), 448-454.

6.

Bratic, M., Radovanovic, D., Ignjatovic, A., Bojic, I., Stojiljkovic, N. (2012). Changes during resistance exercises performed on unstable equipment. Archives of Budo, 8 (1), 7-12.

7.

Markovic, Z., Ignjatovic, A., Radovanovic, D., Visnjic, D. (2011). The running performance of schoolchildren on different surfaces. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 9 (2), 213-218.

8.

Marinković, M., Radovanović, D., &Ignjatović, A. (2011). Eight weeks of instability resistance training effects on muscular outputs. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 9(3), 321-327.

9.

Ignjatović, A., Stanković, R., Radovanović, D., Marković, Ž., Cvećka, J. (2009). Resistance training for youths. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 7(1): 17-25. 

10.

Ignjatović, A., Marković, Ž., Tošić, S., Milanović, S. (2011). Koliko je teška đačka torba?. U S. Stoiljković (Ur.), Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije „Fizička aktivnost za svakoga“, 10-11. decembar 2010, 371-375. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata

17

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste

5

Trenutno učešće na projektima

Domaći - 2
-„Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije Republike Srbije“ Br. III 47015,
-„Biomehanička efikasonost vrhunskih sropskih sportista“Br.OI 179019
Finansirani od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije – ciklus naučnih projekata 2011-2014.

Međunarodni - 0

Usavršavanja

Istraživački boravak (tri meseca u školskoj 2006/07) na Fakultetu fizičkog vaspitanjai sporta Univerziteta Komenski u Bratislavi u2007 zahvalјujući stipendiji Vlade Republike Slovačke.

Istraživački boravak u Institutuza sport, Karl Franzen Univerziteta u Gracu 2007 zahvalјujući stipendiji austrijskog Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture (WUS Austria program).

Postdoktorske studije (u trajanju od pet meseci u 2012.) na Institutu za sportske nauke, Univerziteta u Beču zahvalјujući stipendiji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Drugi podaci koje smatrate relevantnim

TERMINI ZA KONSULTACIJE 
U LETNJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

Termini za konsultacije kod doc. dr Aleksandra Ignjatovića biće ponedelјkom od 12:00 do 13:00 i sredom od 13:30 do 14:30.

E-mail adresa za kontakt: aleksig79@yahoo.com


 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle